Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

O zmŕtvychvstaní Krista

1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate15,1 2Kor 1,24; Ga 1,11; Flp 1,27
2 a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. 3 Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy,15,3 Iz 53,8-9; 1Kor 11,23; 1Pt 2,24 4 že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem15,4 2Krľ 20,5; Ž 16,10; Oz 6,2; Jon 2,1; Mt 16,21; Sk 2,24-32 5 a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.15,5 Mk 16,14; Lk 24,34 6 Potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom.15,7 Lk 24,50 8 Nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne.15,8 Sk 9,3-6; 1Kor 9,1; Ga 1,16 9 Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev.15,9 Sk 8,3; Ef 3,8; 1Tim 1,15 10 Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou.15,10 2Kor 6,1; 11,5.23; Ga 1,15 11 Preto, či ja alebo oni, tak hlásame, a tak ste uverili.

Vzkriesenie z mŕtvych

12 Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet zmŕtvychvstania?
13 Veď ak niet zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. 14 Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera.15,14 1Tes 4,14 15 Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych.15,15 Sk 1,22; 5,31-32 16 Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený.15,16 1Kor 6,14 17 Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch. 18 A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi.15,18 1Tes 4,16 19 Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. 20 Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli.15,20 Kol 1,18; 1Tes 4,14 21 Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.15,21 Gn 3,17-19; Rim 5,12.18 22 Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení; 23 každý však v danom poradí: Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi,15,23 1Tes 4,16 24 a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl.15,24 Dan 2,44; Ef 1,21 25 Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.15,25 Ž 110,1; Mt 22,44 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť,15,26 Zj 21,4 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je mu podrobené, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil.15,27 Ž 8,7; Ef 1,22; Heb 2,8 28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám Syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom. 29 Aký by ináč malo zmysel to, že sa podaktorí dávajú krstiť za mŕtvych?15,29 Pavol neposudzuje hodnotu tejto praxe v Korinte, ale iba konštatuje absurdnosť takéhoto zástupného krstu živého za mŕtveho, ak niet vzkriesenia. Ak pre mŕtvych niet vôbec vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť?15,29 2Mak 12,43-44 30 Prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každej chvíli?15,30 Rim 8,36 31 Veď každý deň umieram, je to tak isté, ako vy, bratia, ste mojou chválou, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.15,31 2Kor 4,10-11 32 Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia: Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme! 15,32 Iz 22,13; 2Kor 1,8 33 Nedajte sa oklamať: „Zlé reči kazia dobré mravy!“15,33 Citát od gréckeho básnika Menandra, Thais 218 (4. stor. pred Kr.).15,33 Múd 2,5-6 34 Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha — na vaše zahanbenie to hovorím.15,34 Múd 13,1; Rim 13,11; Ef 5,14

Vzkriesenie tela

35 Niekto však povie: „Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?“15,35 1Tes 4,5
36 Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie.15,36 Jn 12,24 37 A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečoho iného. 38 Boh mu však dáva telo, ako sám chcel, a každému semenu jeho vlastné telo.15,38 Gn 1,11 39 Nie každé telo je také isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb. 40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jas tiel nebeských a iný pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd; veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: čo sa seje porušené, vstáva neporušené; 43 čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je siate bezvládne, vstáva v moci.15,43 Flp 3,20.21; Kol 3,4 44 Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné. 45 Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom.15,45 Gn 2,7; Jn 6,63; Rim 8,11; 2Kor 3,17 46 Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné. 47 Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba.15,47 Gn 2,7 48 Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. 49 A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. 50 Toto teda hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť.15,50 Jn 3,6 51 Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení,15,51 1Tes 4,15-17 52 naraz, v tom okamihu, na posledný zvuk poľnice. Keď zatrúbi, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení.15,52 Mt 24,31 53 Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.15,53 2Kor 5,4 54 Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo! 15,54 Iz 25,8 55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?15,55 Oz 13,14 56 Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je Zákon.15,56 Rim 7,13 57 No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!15,57 Rim 6,14; 7,24-25 58 A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.15,58 2Krn 15,7; Kol 1,23; Zj 14,13