Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Viera víťazí nad svetom

1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje otca, miluje aj jeho dieťa.
2 Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 3 Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké. 4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 5 Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

Svedectvo o Synovi

6 On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, lebo Duch je pravda.
7 Traja sú, ktorí svedčia: 8 Duch, voda a krv; a tí traja sú jedno. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10 Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi. 11 A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.

Vedomie o večnom živote

13 Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.
14 A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. 15 A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. 16 Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život: totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. 17 Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. 18 Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a Zlý sa ho ani nedotkne. 19 Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci Zlého. 20 Vieme však, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého; a my sme v tom Pravom, totiž v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. 21 Deti, chráňte sa modiel!