5. kapitola

Viera víťazí nad svetom

1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje otca, miluje aj jeho dieťa.5,1 Mt 16,17; Jn 1,13; 1Pt 1,22-23
2 Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.5,2 Jn 14,24 3 Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú ťažké.5,3 Dt 30,11; Mt 11,30; Jn 14,15; 15,10; 2Jn 6 4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.5,4 Jn 16,33; Rim 8,37; 1Kor 15,57; 1Jn 4,4 5 Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

Svedectvo o Synovi

6 On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, lebo Duch je pravda.5,6 Mk 1,9-11; 14,24; Jn 1,33; 19,34; 1Jn 1,7
7 Traja sú, ktorí svedčia5,7 Var. + na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý; a tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi::5,7 Jn 15,26 8 Duch, voda a krv; a tí traja sú jedno. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi.5,9 Jn 5,36-37; 8,18 10 Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi.5,10 Jn 3,33.36; Rim 8,16; Ga 4,6 11 A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.5,11 Jn 11,25; 14,6 12 Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.5,12 Jn 3,36

Vedomie o večnom živote

13 Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.5,13 Jn 20,31
14 A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.5,14 Mt 7,7; Jn 14,13; 15,7; Jk 5,16; 1Jn 3,22 15 A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali.5,15 Mk 11,24; Jk 5,17 16 Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život: totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo.5,16 Nm 15,30-31; Jer 7,16; Mk 3,28-29; Heb 6,4-6 17 Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.5,17 1Jn 3,4 18 Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený5,18 T. j. Boží Syn. ho chráni a Zlý sa ho ani nedotkne.5,18 Mt 28,20; Mk 16,19; Jn 17,12; 1Jn 3,9 19 Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci Zlého.5,19 Jn 12,31; Ga 1,4 20 Vieme však, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého5,20 T. j. skutočného Boha.; a my sme v tom Pravom, totiž v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.5,20 Jn 1,14.18; 17,3; 1Kor 2,12 21 Deti, chráňte sa modiel!5,21 1Kor 10,14