Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Boží Duch a duch antikrista

1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.4,1 Mt 7,15; 24,5; 1Tes 5,21; 1Jn 2,18
2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha.4,2 1Kor 12,3; 2Jn 7 3 Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už teraz vo svete.4,3 1Tim 4,1; 1Jn 2,18 4 Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete.4,4 Mt 12,29; Lk 11,22; 1Jn 2,14; 5,4 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria, ako hovorí svet a svet ich počúva.4,5 Jn 15,19 6 My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.4,6 Jn 8,47

Boh je láska

7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.4,7 1Jn 5,1.2
8 Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska.4,8 1Jn 4,16 9 Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život.4,9 Jn 3,16; Rim 8,32 10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.4,10 Jn 15,16; Rim 3,25; 5,8; Heb 2,17; 1Jn 2,2 11 Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať.4,11 Mt 18,33; Jn 15,12 12 Boha nikto nikdy nevidel; ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť.4,12 Ex 33,20; Jn 1,18; 1Jn 2,5; 4,17 13 Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha.4,13 Jn 14,20; Rim 8,9.16; 1Jn 3,24 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.4,14 Jn 1,34; 3,17; 4,42 15 Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, v tom ostáva Boh a on ostáva v Bohu.4,15 1Jn 5,5 16 A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.4,16 Jn 14,21; 1Jn 4,8 17 Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí sme aj my na tomto svete.4,17 1Jn 2,5; 4,12 18 V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo: kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.4,18 Rim 8,15 19 My milujeme, lebo on nás miloval prvý. 20 Ak niekto hovorí: „Milujem Boha“ a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí.4,20 Jk 2,14; 1Jn 2,9 21 A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.4,21 Mt 5,44-45; Mk 12,29-31; Jn 13,34