11. kapitola

18 Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky, a do istej miery tomu aj verím.11,18 1Kor 1,10-12; 3,3 19 Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí.11,19 1Jn 2,19 20 Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. 21 Veď keď si pri jedení každý predloží svoju večeru, potom jeden má hlad a druhý je opitý. 22 Nemáte vari vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahanbujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim!11,22 Jk 2,5-6

Ustanovenie Pánovej večere

23 Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb11,23 Lk 22,19-20; 1Kor 15,3
24 a keď vzdal vďaku, lámal ho a povedal11,24 Var. + Vezmite, jedzte!: „Toto je moje telo11,24 Var. + Pánovo., ktoré je pre vás11,24 Var. ktoré sa za vás vydáva.. Toto robte na moju pamiatku!“11,24 Ex 12,14; Dt 16,3; Múd 16,6 25 Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku!“11,25 Ex 24,8; Jer 31,31; Zach 9,11; 2Kor 3,6; Heb 3,6 26 Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.11,26 Mt 26,29; 1Kor 4,5

Nehodná účasť na Pánovej večeri

27 Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána.
28 Nech teda skúma človek sám seba, a tak nech je z chleba a pije z kalicha.11,28 2Kor 13,5 29 Lebo kto je a pije11,29 Var. + nehodne., a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. 31 Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. 32 Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom.11,32 Heb 12,5-7 33 A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého! 34 Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem.