2. kapitola

Posolstvo do Efezu

1 Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: ‚Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi siedmimi zlatými svietnikmi.2,1 Zj 1,16.20
2 Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zistil si, že sú luhári.2,2 2Kor 11,13-15 3 Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a neochabol si.2,3 1Tes 1,3 4 Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.2,4 1Tes 5,12 5 Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a konaj prvotné skutky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta.2,5 Zj 1,20 6 To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré ja nenávidím.2,6 Ž 139,21; Zj 2,15 7 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.‘2,7 Gn 2,9; Zj 22,14

Posolstvo do Smyrny

8 Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: ‚Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil:2,8 Iz 44,6; Zj 1,17.18; 22,13
9 Poznám tvoje súženie aj chudobu — ale si bohatý —; poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou satana2,9 Podobne ako v Jn 8,44 (synovia satana) sú to podľa mienky prvých kresťanov Židia, ktorí odmietajú Krista a umožňujú ich prenasledovanie, čím popierajú svoje privilegované povolanie synov Abraháma (porov. Rim 2,28-29; Ga 3,29; 6,16)..2,9 Jn 8,30-44; Jk 2,5; Zj 3,9 10 Neboj sa toho, čo máš vytrpieť! Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desať dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!2,10 Dan 1,12.14; Zach 6,14; 2Mak 13,14; Mt 10,28; 1Kor 9,25; Jk 1,12 11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí.‘2,11 Zj 20,14; 21,7-8

Posolstvo do Pergama

12 Anjelovi cirkvi v Pergame napíš: ‚Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč:2,12 Iz 49,2; Múd 18,16; Zj 1,16
13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva satan. 14 Mám však niečo proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pridŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli mäso obetované modlám a aby smilnili.2,14 Nm 25,1.2; 31,16 15 A aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia Nikolaitov.2,15 Zj 2,6 16 Kajaj sa teda! Ak však nie, čoskoro k tebe prídem a budem bojovať proti nim mečom svojich úst!2,16 Iz 11,4; 2Tes 2,8; Zj 22,12 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane.‘2,17 Ex 16,4; Ž 78,24; Iz 62,2; 65,15; 2Mak 2,4-8; Jn 6,33

Posolstvo do Tyatír

18 Anjelovi cirkvi v Tyatirách napíš: ‚Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy podobné bronzu:2,18 Dan 10,6; Sk 16,14; Zj 1,14.15; 19,12
19 Poznám tvoje skutky aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť; a viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé.2,19 2Kor 9,8; 1Tes 4,1 20 No mám proti tebe to, že trpíš ženu Izebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.2,20 1Krľ 21,25; 2Krľ 9,22; Zj 2,14 21 Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce.2,21 2Pt 3,9 22 Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky.2,22 Ez 23,46.47 23 Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro2,23 Gr. nefroi = obličky. i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov.2,23 Ž 7,10; Prís 24,12; Jer 11,20; 17,10; Ez 33,27; Mt 16,27; Rim 2,6 24 Vám ostatným v Tyatirách, ktorí nemáte toto učenie, ktorí ste, ako oni hovoria, nepoznali satanove hlbiny, hovorím: nekladiem na vás iné bremeno, 25 len sa pridŕžajte toho, čo máte, kým neprídem.2,25 Zj 3,11 26 Tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi,2,26-27 Ž 2,8-9 27 bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby2,27 Zj 12,5; 19,15 28 — ako som ju aj sám prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu.2,28 2Pt 1,19; Zj 22,16 29 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.‘