18. kapitola

Pád Babylonu

1 Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem.18,1 Ez 43,2
2 I zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov18,2 Var. skrýšou všetkých nečistých a nenávidených vtákov (bez nasledujúceho riadka)., skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zveri,18,2 Iz 13,21; 21,9; 34,11; Jer 50,39; 51,8; Sof 2,14; Bar 4,35; Zj 14,8 3 lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z moci jej zhýralého prepychu.“18,3 Iz 23,17; Jer 51,7; Nah 3,4; Zj 14,8; 17,2 4 A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán,18,4 Gn 19,12; Iz 48,20; 52,11; Jer 50,8; 51,6.45; 2Kor 6,17 5 lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.18,5 Gn 18,20; Jer 51,9 6 Odplaťte tej neviestke, ako sa i ona odplatila, dvojnásobne jej odplaťte za jej skutky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne18,6 Gr. miešala, namiešajte dvakrát tuhší nápoj..18,6 Ž 137,8; Jer 50,15.29; 2Tes 1,6 7 Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej dajte útrap a smútku, lebo si v srdci hovorí: Sedím ako kráľovná, nie som vdova a neuzriem smútok.18,7-8 Iz 47,7-9 8 Preto v jednom dni prídu na ňu rany: smrť, smútok, hlad a ohňom bude spálená, lebo mocný je Pán, Boh, ktorý ju odsúdil.“ 9 Plakať a nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou smilnili a hýrili, keď uvidia dym z jej požiaru.18,9-10 Ez 26,16-18; 27,30-32 10 Pre strach z jej útrap budú zďaleka stáť a volať: „Beda, beda, ty veľké mesto, Babylon, mocné mesto, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd.“ 11 A kupci zeme nad ním plačú a smútia, lebo už nikto nekupuje ich tovar:18,11 Ez 27,36 12 tovar zo zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijaké voňavé drevo, všelijaké predmety zo slonoviny a z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru,18,12-13 Ez 27,12-25 13 škoricu, amómové korenie, voňavky, myrhu, kadidlo, víno, olej, jemnú múku, pšenicu, dobytok, ovce, kone, vozy, otrokov a zajatcov18,13 Gr. telá a duše ľudí.. 14 „Ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba, i všetok luxus a nádhera sa ti stratili, a už ich viac nenájdu.“ 15 Kupci, ktorí s týmito vecami obchodovali a z toho mesta bohatli, zastanú v diaľke zo strachu z jeho útrap, budú plakať a žialiť18,15 Ez 27,31 16 a budú volať: „Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu a ozdobovalo sa zlatom, drahokamami a perlami18,16 Ez 28,13; Zj 17,4 17 — a za jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Každý kormidelník a každý, čo sa tadiaľ plaví, námorníci a tí, čo pracujú na mori, zastali obďaleč18,17-19 Ez 27,29-32 18 a keď videli dym jeho požiaru, kričali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?“ 19 Sypali si prach na hlavy a s plačom a smútkom kričali: „Beda, beda, ty veľké mesto, z ktorého bohatstva zbohatli všetci, čo mali lode na mori — a za jedinú hodinu bolo spustošené! 20 Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás.“18,20 Ž 96,11; Jer 51,48 21 A jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov a hodil ho do mora so slovami: „Takto s prudkosťou bude zvrhnutý Babylon, veľké mesto, a už sa viac nenájde.18,21 Jer 51,63.64; Ez 26,21 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov, flautistov a trubačov, už nebude viac v tebe nijaký majster hociktorého remesla, ani zvuk mlyna už v tebe nebude počuť;18,22 Iz 24,8; Ez 26,13 23 svetlo lampy v tebe už nezasvieti a nebude už v tebe počuť hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci bývali na zemi veľmožmi a tvoje čary zviedli všetky národy.18,23 Iz 23,8; 47,9; Jer 7,34; 16,9; 25,10 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých i všetkých zavraždených na zemi.“18,24 Ez 24,7; Zj 6,10; 17,6; 19,2