Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Pád Babylonu

1 Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem.18,1 Ez 43,2
2 I zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov18,2 Var. skrýšou všetkých nečistých a nenávidených vtákov (bez nasledujúceho riadka)., skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zveri,18,2 Iz 13,21; 21,9; 34,11; Jer 50,39; 51,8; Sof 2,14; Bar 4,35; Zj 14,8 3 lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z moci jej zhýralého prepychu.“18,3 Iz 23,17; Jer 51,7; Nah 3,4; Zj 14,8; 17,2 4 A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdi z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán,18,4 Gn 19,12; Iz 48,20; 52,11; Jer 50,8; 51,6.45; 2Kor 6,17 5 lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.18,5 Gn 18,20; Jer 51,9 6 Odplaťte tej neviestke, ako sa i ona odplatila, dvojnásobne jej odplaťte za jej skutky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne18,6 Gr. miešala, namiešajte dvakrát tuhší nápoj..18,6 Ž 137,8; Jer 50,15.29; 2Tes 1,6 7 Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej dajte útrap a smútku, lebo si v srdci hovorí: Sedím ako kráľovná, nie som vdova a neuzriem smútok.18,7-8 Iz 47,7-9 8 Preto v jednom dni prídu na ňu rany: smrť, smútok, hlad a ohňom bude spálená, lebo mocný je Pán, Boh, ktorý ju odsúdil.“ 9 Plakať a nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou smilnili a hýrili, keď uvidia dym z jej požiaru.18,9-10 Ez 26,16-18; 27,30-32 10 Pre strach z jej útrap budú zďaleka stáť a volať: „Beda, beda, ty veľké mesto, Babylon, mocné mesto, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd.“ 11 A kupci zeme nad ním plačú a smútia, lebo už nikto nekupuje ich tovar:18,11 Ez 27,36 12 tovar zo zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijaké voňavé drevo, všelijaké predmety zo slonoviny a z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru,18,12-13 Ez 27,12-25 13 škoricu, amómové korenie, voňavky, myrhu, kadidlo, víno, olej, jemnú múku, pšenicu, dobytok, ovce, kone, vozy, otrokov a zajatcov18,13 Gr. telá a duše ľudí.. 14 „Ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba, i všetok luxus a nádhera sa ti stratili, a už ich viac nenájdu.“ 15 Kupci, ktorí s týmito vecami obchodovali a z toho mesta bohatli, zastanú v diaľke zo strachu z jeho útrap, budú plakať a žialiť18,15 Ez 27,31 16 a budú volať: „Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu a ozdobovalo sa zlatom, drahokamami a perlami18,16 Ez 28,13; Zj 17,4 17 — a za jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Každý kormidelník a každý, čo sa tadiaľ plaví, námorníci a tí, čo pracujú na mori, zastali obďaleč18,17-19 Ez 27,29-32 18 a keď videli dym jeho požiaru, kričali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?“ 19 Sypali si prach na hlavy a s plačom a smútkom kričali: „Beda, beda, ty veľké mesto, z ktorého bohatstva zbohatli všetci, čo mali lode na mori — a za jedinú hodinu bolo spustošené! 20 Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás.“18,20 Ž 96,11; Jer 51,48 21 A jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov a hodil ho do mora so slovami: „Takto s prudkosťou bude zvrhnutý Babylon, veľké mesto, a už sa viac nenájde.18,21 Jer 51,63.64; Ez 26,21 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov, flautistov a trubačov, už nebude viac v tebe nijaký majster hociktorého remesla, ani zvuk mlyna už v tebe nebude počuť;18,22 Iz 24,8; Ez 26,13 23 svetlo lampy v tebe už nezasvieti a nebude už v tebe počuť hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci bývali na zemi veľmožmi a tvoje čary zviedli všetky národy.18,23 Iz 23,8; 47,9; Jer 7,34; 16,9; 25,10 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých i všetkých zavraždených na zemi.“18,24 Ez 24,7; Zj 6,10; 17,6; 19,2
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk