Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

Blázon si v srdci hovorí

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet!“ Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro.
2 Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha.14,2 Ž 33,13; Rim 3,10-11 3 Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.14,3 Gn 6,12; Rim 3,12 4 Nevedia azda všetci páchatelia neprávosti, čo zožierajú môj ľud, akoby jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú,14,4 Ž 79,7; Oz 7,14; Mich 3,3 5 že raz sa budú strachom chvieť? Boh je totiž s pokolením spravodlivého. 6 Zámery biedneho tupíte, ale jeho útočiskom je Hospodin.14,6 Ž 12,6; 46,2 7 Kiežby zo Siona prišla spása Izraela! Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.14,7 Ž 126,1