28. kapitola

Pavol na Malte

1 Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta.28,1 Sk 27,26
2 Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno.28,2 Sk 27,3; 2Kor 11,27 3 Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. 4 Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si: „Tento človek je iste vrah; hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť.“ 5 On však hada striasol do ohňa a nič zlé sa mu nestalo.28,5 Mk 16,18; Lk 10,19 6 Oni čakali, že čoskoro opuchne alebo padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je boh.28,6 Sk 14,11 7 V okolí toho miesta mal pozemky náčelník ostrova menom Publius. Ten nás prijal a tri dni sa o nás prívetivo staral ako o hostí. 8 Publiov otec práve vtedy ležal chorý; mal úplavicu s horúčkou. Pavol vošiel k nemu, pomodlil sa, položil naňho ruky a uzdravil ho.28,8 Mt 8,14n; Lk 10,9; Jn 4,52; Sk 6,6 9 Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli.28,9 Lk 4,40 10 Tí nás zahrnuli mnohými poctami, a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali.28,10 Mt 10,8; Lk 8,2-3; Sk 16,15

Pavlov príchod do Ríma

11 Po troch mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, ktorá zimovala na ostrove. Loď mala v znaku Blížencov.28,11 Sk 27,6.12
12 V Syrakúzach, kde sme pristáli, zostali sme tri dni; 13 odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do Regia. A preto, že deň nato zavial južný vietor, za dva dni sme priplávali do Puteol. 14 Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali sedem dní. A tak sme došli do Ríma.28,14 Sk 20,6 15 Keď sa tamojší bratia o nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Appiovmu Fóru a k Trom krčmám. Keď ich Pavol uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu.28,15 Ex 4,27; Rim 1,7; 2Kor 7,6-7 16 Keď sme prišli do Ríma,28,16 Var. stotník odovzdal väzňov veliteľovi tábora, no… Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil.28,16 Sk 24,23; 27,3

Kázanie Pavla v Ríme

17 Po troch dňoch Pavol zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovoril im: „Muži, bratia! Ja som neurobil nič ani proti ľudu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rimanov,28,17 Sk 21,21.26; 23,1; 24,14
18 ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nijakú vinu hodnú smrti.28,18 Lk 23,14-15; Sk 3,13; 23,29 19 No Židia sa proti tomu postavili, a tak som bol donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ.28,19 Sk 25,11; 26,32 20 Preto som vás teda zvolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela.“28,20 Sk 23,6; 24,15.21; 26,6-7; Ef 6,20 21 No oni mu povedali: „My sme o tebe nedostali z Judska nijaký list ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. 22 Ale radi si od teba vypočujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade odporujú.“28,22 Lk 2,34; Sk 17,19-20; 24,14; 26,6-8; 28,24-25; Rim 10,21; Heb 12,3 23 Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu ta, kde sa Pavol ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presviedčal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a Prorokov.28,23 Lk 24,27.44; Sk 19,8; 20,7.11; 23,11 24 Niektorí sa dali presvedčiť tým, čo hovoril, iní však neverili.28,24 Sk 17,4 25 Keďže neboli jednomyseľní, rozišli sa, keď Pavol povedal tieto slová: „Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša:28,25 2Pt 1,21 26 Choď k tomuto ľudu a povedz: Budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte, budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte.28,26-27 Iz 6,9-10; Ez 12,2; Mt 13,14; Rim 11,8 27 Lebo otupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, a ja ich neuzdravím28,27 2Kor 3,1428,27 Alt. a ja by som ich uzdravil, alebo: ja ich uzdravím, alebo: a ja aby som ich neuzdravil?. 28 Nech je vám teda známe, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať.“28,28 Var. + v. 29 Keď to povedal, Židia od neho odišli a dlho sa medzi sebou dohadovali.28,28 Ž 67,3; Iz 40,5; Lk 2,30-31; 3,6; 24,47; Sk 13,38.46; 18,6 30 Pavol ostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. 31 Hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok.28,31 Sk 1,3; 19,8; 28,23; Flp 1,14