Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Pavlova obhajoba pred Agrippom

1 Agrippa povedal Pavlovi: „Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu.“ Tu Pavol vystrel ruku a začal svoju obhajobu:
2 „Kráľ Agrippa! Pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma Židia obviňujú,26,2 Mt 10,18 3 a to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivo. 4 Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladosti, poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme.26,4 Ga 1,13 5 Poznajú ma od začiatku a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva.26,5 Sk 23,6; Flp 3,5 6 Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia od Boha.26,6 Gn 3,15; 2Sam 7,12; Ž 132,11; Iz 4,2; Jer 23,5; Ez 34,23; Dan 9,24; Mich 5,1; Sk 24,15.21; 28,20 7 Dvanásť kmeňov nášho národa dúfa, že toto prisľúbenie dosiahne, a všetkých týchto dvanásť kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej, kráľ môj, ma Židia žalujú.26,7 Sk 24,15 8 Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? 9 Ja som si myslel, že musím všemožne konať proti menu Ježiša Nazaretského.26,9-20 Sk 22,3-2126,9 Sk 8,3; 1Kor 15,9; Ga 1,13; 1Tim 1,13 10 To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to.26,10 Jn 16,2; Zj 2,10 11 Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine.26,11 Sk 8,3

Pavol hovorí o svojom obrátení

12 So splnomocnením a poverením veľkňazov som sa vybral do Damasku.
13 Kráľ môj, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko; a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich.26,13 Mt 17,2; Lk 2,9 14 Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: ‚Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš vzpierať proti ostňu.‘26,14 Sk 5,39 15 Spýtal som sa: ‚Kto si, Pane?‘ A Pán odpovedal: ‚Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 16 Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem;26,16 Ez 2,1.3 17 vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam,26,17 1Krn 16,35; Iz 42,7.16; Jer 1,5-8 18 aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvätení vierou vo mňa.‘26,18 Dt 33,3-4; Iz 35,5; 42,7.16; 61,1; Múd 5,5; Lk 2,32; Sk 20,32; Ef 1,18; 2,2; 1Pt 2,9.25

Pavlovo svedectvo Židom a pohanom

19 Preto, kráľ Agrippa, nebol som neposlušný nebeskému videniu,26,19 Ga 1,15-16
20 lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme aj v celej judskej krajine, i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia.26,20 Jer 18,8; Ez 18,21; Mt 3,2.8; Lk 13,3; Rim 2,4; 2Pt 3,9; Zj 2,16 21 Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v chráme, a pokúšali sa ma zabiť.26,21 Sk 21,30-31 22 Boh mi však pomáhal, a tak tu v tento deň stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali Proroci a Mojžiš,26,22 Lk 24,44-47 23 že Mesiáš má trpieť, ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom.“26,23 Iz 42,6; 49,6; Mt 4,16; 16,21; 27,53; Lk 2,32; Sk 17,3; 1Kor 15,20; 2Tim 1,10 24 Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom: „Šalieš, Pavol! Tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva.“26,24 Jn 10,20; Sk 12,15 25 No Pavol mu povedal: „Nešaliem, vznešený Festus. Hovorím pravdu a moje slová sú triezve.26,25 Jdt 10,13; Jn 18,37-38; Sk 2,15; 24,3

Pavol vyzýva Agrippu uveriť

26 Kráľ vie o týchto veciach, preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo kdesi v ústraní.26,26 Iz 45,19; Jn 18,20
27 Veríš, kráľ Agrippa, prorokom? Viem, že veríš.“ 28 No Agrippa povedal Pavlovi: „Čoskoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom.“26,28 Jn 18,38; Sk 11,26; 24,25; 1Pt 4,16 29 A Pavol na to: „Želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja, okrem týchto pút.“26,29 1Kor 7,7 30 Tu vstal kráľ, miestodržiteľ, Bernika a ostatní, čo s ním sedeli, 31 a pri odchode si medzi sebou hovorili: „Tento človek nerobí nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá.“26,31 Sk 23,9.29 32 A Agrippa povedal Festovi: „Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal k cisárovi.“26,32 Sk 25,11; 28,19
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk