Predchádzajúca kapitola

4-5. kapitola

Sudca Barák a prorokyňa Debora

1 Aj po Ehúdovej smrti Izraeliti páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi,
2 a preto ich Hospodin vydal napospas kanaánskemu kráľovi Jabínovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho vojska bol Sisera, ktorý sídlil v Charošet-Gojíme. 3 Izraeliti úpenlivo žiadali od Hospodina pomoc, lebo Jabín mal deväťsto železných vozov a Izraelitov dvadsať rokov tvrdo utláčal. 4 V tom čase súdila v Izraeli prorokyňa Debora, Lappidótova žena. 5 Sedávala pod Deborinou palmou na Efrajimskom pohorí medzi Rámou a Bételom a Izraeliti prichádzali k nej na súd. 6 Ona poslala po Baráka, Abinoamovho syna, a zavolala ho z Kedeš-Naftali. Oznámila mu: „Hospodin, Boh Izraela, ti prikazuje: ‚Ihneď tiahni na vrch Tabór a vezmi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naftaliovcov a Zebulúnovcov. 7 Ja ti potom privediem k potoku Kišón Siseru, Jabínovho veliteľa, s jeho vozmi i vojskom a vydám ti ho do rúk.‘“ 8 Barák jej odvetil: „Ak pôjdeš so mnou, pôjdem i ja, no ak so mnou nepôjdeš, nepôjdem ani ja.“ 9 Nato mu povedala: „Pôjdem s tebou, ale v tomto boji sa nepresláviš, lebo Hospodin vydá Siseru do rúk ženy.“ Potom Debora vstala a šla s Barákom do Kedeša. 10 Barák zvolal do Kedeša Zebulúnovcov a Naftaliovcov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debora. — 11 Kénita Cheber sa oddelil od ostatných Kénitov, synov Mojžišovho tesťa Chobába, a postavil si stan pri posvätnom dube v Caanannime pri Kedeši. 12 Keď Siserovi oznámili, že Abinoamov syn Barák vyšiel na vrch Tabór, 13 Sisera sústredil všetkých deväťsto železných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charošet-Gojímu k potoku Kišón. 14 Debora povedala Barákovi: „Vstaň, lebo práve dnes ti Hospodin vydal Siseru do rúk. Sám Hospodin totiž už vyšiel pred tebou.“ Barák zišiel z vrchu Tabór a za ním desaťtisíc mužov. 15 Hospodin mečom zmiatol pred Barákom Siseru i všetky vozy, i celý jeho tábor. Sisera zoskočil z voza a pešo utiekol. 16 Barák prenasledoval vozy i tábor až po Charošet-Gojím. Celé Siserovo vojsko padlo mečom, neostal ani jediný muž. 17 Sisera utekal pešo k stanu Jael, ženy Kénitu Chebera, pretože medzi chacórskym kráľom Jabínom a domom Kénijca Chebera bol mier. 18 Jael vyšla oproti Siserovi a pozvala ho: „Uchýľ sa, pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa!“ Keď sa uchýlil k nej do stanu, zakryla ho prikrývkou. 19 „Daj sa mi, prosím, napiť vody, lebo som smädný.“ I otvorila kožený mech s mliekom, dala sa mu napiť a prikryla ho. 20 Ešte ju požiadal: „Postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: ‚Je tu niekto?‘, povedz, že nie.“ 21 Vtedy Cheberova manželka Jael vzala stanový kolík a kladivo, ticho sa priblížila k nemu a kolíkom mu prerazila sluchy. Kolík vnikol až do zeme. Sisera totiž od únavy tvrdo zaspal. Tak zomrel. 22 Keď Barák prenasledoval Siseru, Jael mu vyšla naproti a povedala mu: „Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš!“ Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvy Sisera s kolíkom v sluchách. 23 Boh v ten deň pokoril kanaánskeho kráľa Jabína pred Izraelitmi. 24 Potom ruka Izraelitov stále tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabína, až kým ho nezničili.