17. kapitola

Michovo modlárstvo

1 Na Efrajimskom pohorí bol muž, ktorý sa volal Micha.
2 Ten sa priznal svojej matke: „Tisícsto šeklov striebra, ktoré ti vzali a pre ktoré si vyslovila kliatbu, a to aj predo mnou, je u mňa, ja som ho vzal.“ Matka mu odpovedala: „Syn môj, nech ťa Hospodin požehná!“17,2 Lv 5,1; Prís 28,24; 29,24 3 On potom vrátil matke tisícsto šeklov striebra. Matka na to povedala: „Toto striebro som vlastnou rukou zasvätila Hospodinovi, aby sa z neho urobil môjmu synovi rytý a liaty obraz. Dávam ti ho teraz späť.“17,3 Dt 5,8; 27,15; Ž 97,7 4 On však vrátil striebro matke. Nato matka vzala dvesto šeklov striebra a dala ich zlatníkovi. Ten z neho urobil tesanú a liatu modlu, ktorá bola potom v Michovom dome.17,4 Iz 40,19; 46,6; Jer 10,9n 5 Tento muž Micha mal totiž domácu svätyňu, zhotovil efód i domácich bohov a jedného zo svojich synov ustanovil za kňaza.17,5 Gn 31,19; Ex 28,41; Sdc 8,27; 1Sam 2,28; Oz 3,4 6 V tom čase v Izraeli nebolo kráľa a každý robil, čo uznal za správne.17,6 Dt 12,8; Sdc 18,1; 19,1; 21,25

Léviovec Michovým kňazom

7 Bol istý mládenec z judského Betlehema, z Júdovho rodu; bol to Léviovec, ktorý sa tam zdržiaval ako cudzinec.17,7 Sdc 18,3; Rút 1,1n
8 Ten muž odišiel z mesta, z judského Betlehema, aby sa ako cudzinec prechodne usadil na vhodnom mieste. Cestou prišiel na Efrajimské pohorie k Michovmu domu.17,8 Dt 18,6-8 9 Keď sa ho Micha opýtal: „Odkiaľ prichádzaš,“ odpovedal: „Som Léviovec z judského Betlehema a chcem prechodne bývať ako cudzinec, kde sa mi naskytne.“ 10 Micha mu povedal: „Zostaň u mňa a buď mi otcom a kňazom. Ročne ti dám desať šeklov striebra ako aj ošatenie a stravu.“ Léviovec ponuku prijal.17,10 Dt 33,8-11 11 Rozhodol sa zostať u toho muža. Mládenec sa mu stal akoby synom. 12 Micha ustanovil mladého Léviovca za kňaza a ten zostal v jeho dome ako kňaz.17,12 Sdc 17,5; 18,30 13 Micha si pomyslel: „Teraz som presvedčený, že Hospodin bude so mnou dobre zaobchádzať, lebo kňazom sa mi stal Léviovec.“