Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Osobné pozdravy

1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách,
2 aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala; veď ona bola pomocníčkou mnohým, i mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Ježišovi Kristovi. 4 Oni pre môj život nastavili vlastný krk. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5 Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milovaného Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. 6 Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. 7 Pozdravte Andronika a Júnia, mojich krajanov a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. 8 Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, a môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravujte Apella, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. 11 Pozdravujte môjho krajana Herodióna. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. 12 Pozdravujte Tryfainu a Tryfósu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa a ťažko napracovala v Pánovi. 13 Pozdravujte Rúfusa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. 14 Pozdravujte Asynkrita, Flegóna, Hermesa, Patrobasa, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. 15 Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. 17 Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich! 18 Veď takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. 19 Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala k všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. 20 Boh pokoja čoskoro rozdrví satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. 21 Pozdravuje vás Timotej, môj spolupracovník, i Lucius, Jáson a Sósipatros, moji krajania. 22 Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, ktorý som napísal tento list. 23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, mestský správca, a brat Kvartus.

Doxológia

25 Tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo po večné časy zahalené mlčaním,
26 ale teraz sa stalo skrze prorocké Písma zjavným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všetky národy poslušne prijali vieru, 27 jemu jedinému, múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista sláva naveky. Amen.