Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Neodsudzuj svojho brata

1 Prijímajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory.
2 Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. 3 Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto neje, kto však neje, nech neodsudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. 4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže postaviť. 5 Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení. 6 Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre Pána. Kto je, robí to na česť Pána, lebo ďakuje Bohu, a kto neje, robí to tiež na česť Pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. 7 Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. 8 Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi, ak umierame, umierame Pánovi, a tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. 9 Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými. 10 Ale ty, prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty, prečo opovrhuješ svojím bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Boží súdny stolec. 11 Lebo je napísané: Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha. 12 A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba.

Nepohoršuj svojho brata

13 Už teda viac jeden druhého nesúďme. Ale radšej usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať alebo pohoršovať sa.
14 Viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečisté; len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté. 15 Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojím pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. 16 Nech teda vaše dobro nie je vystavené potupe. 17 Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. 18 Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú. 19 Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. 20 Nerúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva. 21 Dobre je nejesť mäso, nepiť víno, nerobiť nič, čo pohoršuje tvojho brata. 22 Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. 23 Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.