Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Nový život v Kristovi

1 Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu.12,1 Rim 6,13; 1Pt 2,5
2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.12,2 Ef 4,22-24; 5,17; 2Kor 3,18; 1Tes 5,21 3 Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh.12,3 Mk 10,43; 1Kor 4,6n; 12,11.28; 2Kor 10,13; Ef 4,7 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,12,4-5 1Kor 12,11n.27; Ef 4,16.25 5 tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. 6 Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou,12,6-8 1Kor 12,4-11; 14,12; 1Pt 4,10n 7 ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. 8 Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.

Pravidlá kresťanského života

9 Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra.12,9 Am 5,15; 1Kor 13,4-7; 2Kor 6,6; 8,24; 1Tim 1,5; 1Pt 1,22
10 Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.12,10 Ga 5,13; Ef 4,2; Flp 2,3; 1Tes 4,9; 2Pt 1,7; Zj 3,15 11 Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi. 12 Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.12,12 Lk 18,1; Ef 6,18; 1Tes 5,17; Heb 10,36 13 Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní.12,13 Lk 3,11; Heb 13,2; 1Pt 4,8 14 Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte.12,14 Mt 5,44; 1Kor 4,13 15 Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi.12,15 Jób 30,25; Ž 35,13; 1Kor 12,26; 2Kor 11,29; Heb 13,3 16 Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených12,16 Alt. ale ochotne konajte aj podradné služby.. Nebuďte múdri sami pre seba.12,16 Ž 131,1; Prís 3,7; Iz 5,21; Sir 7,34; Rim 15,5; 1Kor 1,10n; 8,1; Jk 1,9n 17 Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí.12,17 Prís 20,22; Mt 5,40; 1Kor 6,7; 1Tes 5,15; 1Pt 3,9 18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.12,18 Mt 5,9; Mk 9,50; Heb 12,14 19 Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu12,19 T. j. Božiemu hnevu.. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán.12,19 Dt 32,35; Lv 19,18; Mt 5,39; Heb 10,30 20 Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu.12,20 Prís 25,21n; Mt 5,44 21 Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.12,21 Mt 5,39-41