Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Stráženie brán

1 Keď boli hradby dostavané, dal som osadiť vráta. Boli ustanovení aj vrátnici, speváci a leviti.
2 Velením nad Jeruzalemom som poveril svojho brata Chananiho a veliteľa pevnosti Chananju, lebo bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní.7,2 Ex 18,21 3 Rozkázal som im: „Nech neotvárajú brány Jeruzalema, kým slnko nezačne hriať. Nech vráta nezatvoria a nezamknú, dokiaľ slnko nezapadne za more. Obyvatelia Jeruzalema nech sa postavia do stráže: jedni na strážne miesto a druhí pred vlastný dom.“

Zoznam tých, čo sa vrátili so Zerubbábelom

4 Mesto bolo rozsiahle a veľké, ale bývalo v ňom málo ľudí a domy neboli postavené.
5 Vtedy mi môj Boh vnukol, aby som zhromaždil šľachticov, predstavených i ľud a zapísal ich podľa rodov. Našiel som rodový zoznam tých, čo sa vrátili na začiatku, a v ňom bolo napísané: 6 Toto sú ľudia z provincie, ktorí sa vrátili zo zajatia, do ktorého ich odvliekol babylonský kráľ Nebukadnesar. Vrátili sa do Jeruzalema a Judska, každý do svojho mesta.7,6-56 Ezd 2,1-70 7 Prišli so Zerubbábelom, Ješúom, Nechemjom, Azarjom, Raamjom, Nachamánim, Mordochajom, Bilšánom, Misperetom, Bigvajom, Nechúmom a Baanom. Zoznam mužov izraelského ľudu: 8 Paróšových potomkov bolo dvetisícstosedemdesiatdva, 9 Šefatjových tristosedemdesiatdva, 10 Arachových šesťstopäťdesiatdva, 11 Pachat-Moábových, teda Ješúových a Joábových, dvetisícosemstoosemnásť, 12 Elámových tisícdvestopäťdesiatštyri, 13 Zattuových osemstoštyridsaťpäť, 14 Zakkajových sedemstošesťdesiat, 15 Binnújových šesťstoštyridsaťosem, 16 Bebajových šesťstodvadsaťosem, 17 Azgádových dvetisíctristodvadsaťdva, 18 Adonikámových šesťstošesťdesiatsedem, 19 Bigvajových dvetisícšesťdesiatsedem, 20 Adínových šesťstopäťdesiatpäť, 21 Atérových, teda Chizkijových, deväťdesiatosem, 22 Chašumových tristodvadsaťosem, 23 Becajových tristodvadsaťštyri, 24 Charífových stodvanásť, 25 Gibeónových deväťdesiatpäť, 26 mužov z Betlehema a Netofy stosedemdesiatosem, 27 z Anatótu stodvadsaťosem, 28 z Bét-Azmavetu štyridsaťdva, 29 z Kirjat-Jearímu, Kefiry a Beerótu sedemstoštyridsaťtri, 30 z Rámy a Geby šesťstodvadsaťjeden, 31 z Michmásu stodvadsaťdva, 32 z Bételu a Aja stodvadsaťtri, 33 z druhého Nebóa päťdesiatdva, 34 potomkov druhého Eláma tisícdvestopäťdesiatštyri, 35 Charímových tristodvadsať, 36 mužov z Jericha tristoštyridsaťpäť, 37 mužov z Lód-Chadída a z Óna sedemstodvadsaťjeden, 38 potomkov Senaových tritisícdeväťstotridsať. 39 Kňazi: Jedajových potomkov z Ješúovej rodiny bolo deväťstosedemdesiattri, 40 Immérových tisícpäťdesiatdva, 41 Pašchúrových tisícdvestoštyridsaťsedem, 42 Charímových tisícsedemnásť. 43 Leviti: potomkov Ješúu, teda Kadmíela a Hodvu, bolo sedemdesiatštyri. 44 Speváci: potomkov Asáfa bolo stoštyridsaťosem. 45 Vrátnici: Šallúmových, Atérových, Talmónových, Akkúbových, Chatitových, Šobajových potomkov bolo stotridsaťosem. 46 Chrámoví nevoľníci boli: potomkovia Cichu, Chasufu, Tabbaóta, 47 Kerósa, Síu, Padóna, 48 Lebanu, Chagabu, Šalmaja, 49 Chanána, Giddéla, Gachara, 50 Reaja, Recína, Nekodu, 51 Gazzáma, Uzzu, Paséacha, 52 Besaja, Meuníma, Nefusíma, 53 Bakbúka, Chakufu, Charchúra, 54 Baclíta, Mechidu, Charšu, 55 Barkósa, Siseru, Temacha, 56 Necíacha a Chatifu. 57 Potomkovia Šalamúnových služobníkov boli: potomkovia Sotaja, Sofereta, Peridu, 58 Jalu, Darkóna, Giddéla, 59 Šefatju, Chattíla, Pocheret-Haccebajíma a Amóna. 60 Všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo tristodeväťdesiatdva.7,60 Ezd 8,20 61 Tí prišli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Addónu a z Imméru, no nemohli dokázať, že ich otcovský rod a pôvod je z Izraela. 62 Delajových, Tobijových a Nekodaových potomkov bolo šesťstoštyridsaťdva. 63 Z kňazov potomkovia Chobaja, Kóca a Barzillaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Gileádčana Barzillaja a volal sa podľa ich mena, 64 hľadali svoju listinu rodového zoznamu. Keď sa však nenašla, boli vyhlásení za nevhodných na kňazskú službu. 65 Miestodržiteľ im povedal, že nesmú jesť z najsvätejších vecí, kým nebude ustanovený kňaz, ktorý sa bude dopytovať pomocou urím a tummím.7,65 Ex 28,30; Nm 18,9n

Majetok a milodary navrátencov

66 Celé spoločenstvo dovedna tvorilo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat ľudí
67 okrem otrokov a otrokýň, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem. Mali aj dvestoštyridsaťpäť spevákov a speváčok. Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť, 68 tiav mali štyristotridsaťpäť, oslov šesťtisícsedemstodvadsať.7,68 Ezd 2,66n 69 Niekoľkí z predákov rodov prispeli na dielo: miestodržiteľ pridal k chrámovému pokladu tisíc zlatých drachiem, päťdesiat kropeničiek a päťstotridsať kňazských rúch. 70 Z predákov rodov prispeli na poklad určený pre dielo dvadsaťtisíc zlatých drachiem a dvetisícdvesto mín striebra. 71 Toho, čo daroval zvyšok ľudu, bolo dvadsaťtisíc zlatých drachiem, dvetisíc mín striebra a šesťdesiatsedem kňazských rúch. 72 Nato sa kňazi, leviti, vrátnici, speváci, ako aj niektorí z ľudu usídlili v Jeruzaleme, chrámoví nevoľníci i celý Izrael zasa vo svojich mestách. Keď nadišiel siedmy mesiac, Izraeliti už boli vo svojich mestách.7,72 Ezd 2,70–3,1