6. kapitola

Chvála múdrosti

Napomenutie vladárom

1 Počúvajte teda, králi, a pochopte! Poučte sa, panovníci všetkých končín zeme!6,1 Ž 2,10; Múd 1,1
2 Počúvajte vy, čo vládnete nad davmi a pýšite sa veľkým množstvom národov. 3 Lebo moc vám dal Pán a vaša vláda je od Najvyššieho; on preskúma vaše činy a posúdi vaše úmysly.6,3 Dan 2,21; Jn 19,11; Rim 13,1 4 Boli ste síce sluhami jeho kraľovania, no nesúdili ste správne a nedodržiavali ste zákon ani ste nepostupovali podľa Božej vôle.6,4-5 Dan 5,18.206,4 Prís 8,15-16; Rim 13,4.6 5 Rýchlo na vás udrie a hrozne; vladárov postihne prísny súd. 6 Odpustenie z milosrdenstva dostáva aj najmenší, ale mocnárov bude dôsledne posudzovať. 7 Ten totiž, čo je vládcom všetkých, neustúpi pred nikým a neberie ohľad na nijakú skutočnosť; veď on stvoril malého i veľkého a rovnako sa stará o všetkých,6,7 Dt 10,17; Sir 35,18-25 8 ale na mocných doľahne prísne vyšetrovanie. 9 Vám teda, mocipáni, patria moje slová, aby ste sa naučili múdrosti a aby ste nepadli, 10 lebo tí, čo spravodlivo zachovávajú to, čo je spravodlivé, budú uznaní za spravodlivých a v tom bude obhajoba tých, čo sa dajú o tom poučiť. 11 Túžte preto po mojich slovách, dychtite po nich a dosiahnete poučenie.

Múdrosť sa stretá s človekom

12 Žiarivá a nevädnúca je múdrosť, ľahko ju objavia tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú.6,12-16 Prís 8,1-21.32-366,12 Prís 8,17; Jer 29,13-14
13 Ponáhľa sa v ústrety tým, čo ju túžia poznať. 14 Kto ju už od rána vyzerá, neunaví sa, lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách.6,14 Prís 8,1-21.32-36 15 Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti, a kto kvôli nej bdie, čoskoro nebude mať starosti, 16 lebo ona sama chodí hľadajúc tých, čo sú jej hodní. Prívetivo sa im zjavuje na ich cestách, pri každom ich zámere sa s nimi stretáva. 17 Veď jej počiatkom je najúprimnejšia túžba poučiť sa, v úsilí získať poučenie spočíva láska k nej.6,17 Prís 4,7 18 Láska však znamená zachovávať jej zákony; dodržiavanie zákonov je zárukou neporušiteľnosti.6,18-19 Múd 8,13 19 Neporušiteľnosť však privádza do blízkosti Boha. 20 Túžba po múdrosti vedie teda ku kráľovstvu. 21 Ak teda vy, vládcovia národov, máte radosť z trónov a žeziel, ctite si múdrosť, aby ste kraľovali naveky. 22 Ozrejmím vám, čo je múdrosť a ako vznikla, neukryjem pred vami jej tajomstvá, ale budem sledovať jej stopy od začiatku stvorenia, jej poznanie postavím do jasného svetla a neodchýlim sa od pravdy.6,22 Sir 1,4 23 Nepripojím sa k tomu, koho zožiera závisť, lebo ten nemá s múdrosťou nič spoločné.6,23 Múd 7,13 24 Veľký počet múdrych je záchranou sveta, rozumný kráľ je oporou ľudu.6,24 Prís 11,14 25 Preto sa dajte poučiť mojimi slovami a budete mať z toho úžitok.