Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Uzdravenie malomocného

1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy.
2 Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“8,2-4 Mk 1,40-45; Lk 5,12-16 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol čistý od malomocenstva. 4 Ježiš mu potom povedal: „Nie aby si o tom niekomu hovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.“8,4 Lv 13,49; 14,2-32; Mt 9,30; 12,16

Uzdravenie stotníkovho sluhu

5 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho:8,5-13 Lk 7,1-10; Jn 4,43-54
6 „Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi.“ 7 Ježiš mu odpovedal: „Prídem a uzdravím ho.“ 8 Stotník mu na to povedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému: ‚Choď!‘, tak ide, a druhému: ‚Poď!‘, tak príde, a svojmu sluhovi: ‚Urob to!‘, tak to urobí.“ 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: „Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. 11 No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve,8,11 Ž 107,3 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.“8,12 Mt 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30; Lk 13,28-29 13 Potom Ježiš povedal stotníkovi: „Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril.“ V tej chvíli jeho sluha ozdravel.8,13 Mt 9,22; 15,28; 17,18

Uzdravenie mnohých chorých

14 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho svokru ležať v horúčke.8,14-17 Mk 1,29-34; Lk 4,38-41
15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Vstala a obsluhovala ho. 16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich,8,16 Mt 4,24; 14,35; 15,30 17 aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.8,17 Iz 53,4

Nasledovanie Ježiša

18 Keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.8,18-22 Lk 9,57-62
19 Tu prišiel istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš.“ 20 Ježiš mu však odpovedal: „Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť.“ 21 Iný z jeho učeníkov mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“8,21 1Krľ 19,20 22 Ježiš mu však povedal: „Nasleduj ma a nechaj mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych.“

Utíšenie búrky

23 Potom nastúpil do člna a jeho učeníci za ním.8,23-27 Mk 4,35-41; Lk 8,22-25
24 Zrazu sa na mori strhla taká veľká búrka, že sa vlny valili na čln. Ježiš však spal. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ 26 On im však povedal: „Čo ste takí ustrašení, vy maloverní?“ Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo veľké ticho.8,26 Ž 65,8; 89,10; 107,29; Mt 6,30; 14,31; 16,8 27 Ľudia hovorili s údivom: „Ktože je to, že víchor a more ho poslúchajú?“

Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji

28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského8,28 Var. gergezenského, gerazského. kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobov. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste.8,28-34 Mk 5,1-20; Lk 8,26-39
29 Zrazu vykríkli: „Čo ťa do nás8,29 Var. + Ježiš., Boží Syn? Prišiel si nás sem mučiť pred určeným časom?“8,29 1Krľ 17,18; Mk 1,24 30 Obďaleč sa pásla veľká črieda svíň. 31 Démoni ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň.“ 32 Povedal im: „Choďte!“ Vtom vyšli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda vyrútila dolu úbočím do mora a zahynula vo vode. 33 Pastieri ušli a keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj o posadnutých. 34 Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk