Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Reč na vrchu

1 Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.5,1 Mk 3,13
2 Otvoril ústa a začal ich učiť:

Blahoslavenstvá

3 „Blahoslavení5,3 Alt. Blažení. chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.5,3-12 Lk 6,20-26
4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.5,4 Iz 61,2-3; Sir 48,24; Jn 16,20 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.5,5 Ž 37,11 6 Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.5,6 Iz 55,1 7 Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.5,7 Jk 2,13 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.5,8 Ž 24,3-4 9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.5,9 Heb 12,14 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.5,10 1Pt 3,14 11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.5,11 1Pt 4,14 12 Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.5,12 Mt 23,37; Sk 7,52; Heb 11,37-38; Jk 5,10

Soľ zeme a svetlo sveta

13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali.5,13 Mk 9,50; Lk 14,34-35
14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť.5,14 Ef 5,8 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome.5,15 Mk 4,21; Lk 8,16; 11,33 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!5,16 Ef 5,8-9; Flm 2.15; 1Pt 2,12

O Zákone

17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.5,17 Mt 3,15
18 Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane.5,18 Bar 4,1; Lk 16,17 19 Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve.5,19 Var. – Kto ich však… v nebeskom kráľovstve.5,19 Jk 2,10 20 Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov.

Nezabiješ

21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, musí ísť pred súd.5,21 Ex 20,13
22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata5,22 Var. + bez príčiny., musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: ‚Hlupák‘5,22 Aram. raka = prázdny, sprostý (židovská opovržlivá nadávka)., musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: ‚Blázon‘5,22 Hebr. alebo gr. móre = blázon, bezbožník (najhrubšie židovské náboženské odsúdenie)., musí ísť do ohnivého pekla.5,22 1Jn 3,15 23 Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia.5,25-26 Mt 18,34-35; Lk 12,58-59 26 Amen, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera5,26 Gr. kodrantés, lat. quadrans = štvrtina drobnej rímskej mince..

O cudzoložstve

27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 5,27 Ex 20,14
28 Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. 29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.5,29-30 Mt 18,8-9; Mk 9,43-48 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla.

O rozvode

31 Bolo povedané: Kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list.5,31 Dt 24,15,31-32 Mt 19,3-9
32 Ja vám však hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku — okrem dôvodu smilstva —, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto by sa oženil s prepustenou, cudzoloží.

O prísahe

33 Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy.5,33 Lv 19,12; Nm 30,3; Dt 23,22
34 Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom,5,34-35 Jk 5,125,34 Iz 66,1 35 ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa.5,35 Ž 48,3 36 Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37 Vaša reč nech je: ‚Áno — áno, nie — nie.‘ Čo je navyše, pochádza od zlého5,37 Alt. zo zlého..

O odplate

38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub.5,38 Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21
39 Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému5,39 Gr. tó ponéró = 1. (neprotivte sa) zlému človeku, 2. (neprotivte sa) zlým spôsobom, t. j. neodplácajte sa zlým za zlé.! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.5,39-42 Lk 6,29-305,39 Prís 24,29; Rim 12,17; 1Pt 3,9 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť.5,40 1Kor 6,7 41 Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.

O láske k nepriateľom

43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.5,43 Lv 19,185,43-48 Lk 6,27-28; 6,32-36
44 Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov5,44 Var. + dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú5,44 Var. + a vás urážajú.,5,44 Ex 23,4-5; Prís 25,21-22; Rim 12,20-21 45 aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.5,45 Ef 5,1 46 Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? 47 A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania5,47 Var. mýtnici.? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.5,48 Lv 19,2; Dt 18,13
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk