Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Robotníci vo vinici

1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice.
2 Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice.20,2 Tob 5,15 3 Keď vyšiel okolo tretej20,3 T. j. o deviatej, dvanástej, tretej a piatej popoludní. hodiny, videl iných postávať na námestí 4 a povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ 5 A oni šli. Znova vyšiel okolo šiestej a deviatej hodine a urobil tak isto. 6 Keď vyšiel okolo jedenástej a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu stojíte celý deň a zaháľate?‘ 7 Povedali mu: ‚Keď nás nikto nenajal!‘ Hovorí im: ‚Choďte aj vy do vinice20,7 Var. + a dostanete, čo bude spravodlivé..‘ 8 Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, všetkým od posledných až po prvých!‘20,8 Lv 19,13; Dt 24,15 9 Keď prišli tí, čo boli najatí o jedenástej hodine, dostali po denári. 10 Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. 11 Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi: 12 ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.‘ 13 On však povedal jednému z nich: ‚Priateľu, nekrivdím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár? 14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. 15 Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý?‘20,15 Mt 6,23; Mk 7,22 16 Tak budú poslední prví a prví poslední.20,16 Var. + Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.20,16 Mt 19,30; Mk 10,31; Lk 13,30

Tretia predpoveď utrpenia

17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si stranou dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:20,17-19 Mk 10,32-34; Lk 18,31-34
18 „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť20,18-19 Mt 16,21; 17,22-23 19 a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali; a tretieho dňa bude vzkriesený.“

Žiadosť matky Zebedejových synov

20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo.20,20-28 Mk 10,35-45
21 On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Povedala mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.“20,21 Mt 19,28 22 Ježiš však odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja20,22 Var. + a byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený.?“ Povedali mu: „Môžeme.“20,22 Iz 51,17; Mt 26,39 23 Odpovedal im: „Môj kalich síce budete piť20,23 Var. + a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení., ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“20,23 Sk 12,2 24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. 25 Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú.20,25-28 Lk 22,25-27 26 Medzi vami to tak nebude! Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha20,26-27 Mt 23,11; Mk 9,35; Lk 9,48 27 a kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. 28 Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.“20,28 Iz 53,10-12; Jn 13,12-17; 1Tim 2,6

Uzdravenie dvoch slepcov

29 Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.20,29-34 Mk 10,46-52; Lk 18,35-43
30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: „Zmiluj sa nad nami, Pane, Syn Dávidov!“20,30-34 Mt 9,27-3120,30 Mt 15,22 31 Zástup ich okríkal, aby mlčali. Oni tým hlasnejšie kričali: „Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ 32 Ježiš zastal, zavolal ich a opýtal sa: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ 33 Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvoria oči!“ 34 Ježiš sa zľutoval nad nimi a dotkol sa ich očí. Hneď začali vidieť a nasledovali ho.