Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

O prepustení manželky

1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galiley a prišiel do judského kraja za Jordánom.19,1-12 Mk 10,1-1219,1 Mt 7,28; 11,1; 13,53; 26,1
2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. 3 Tu k nemu prišli farizeji a podrobili ho skúške: „Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu?“ 4 Odpovedal im: „Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? 19,4 Gn 1,27 5 A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo.19,5-6 Gn 2,24; Ef 5,31 6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ 7 Oni mu povedali: „Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju?“19,7 Dt 24,1.3 8 Nato Ježiš povedal: „Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. 9 Hovorím vám, že kto by prepustil manželku, ak nie kvôli smilstvu, a vzal si inú, cudzoloží19,9 Var. + a kto si vezme prepustenú, cudzoloží (porov. Mt 5,32)..“19,9 Mt 5,32; Lk 16,18; 1Kor 7,10-11 10 Učeníci mu povedali: „Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa.“ 11 On im odpovedal: „Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané.19,11-12 1Kor 7,7 12 Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými19,12 Gr. eunuchovia (vykastrovaní muži). urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Požehnávanie malých detí

13 Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali.19,13-15 Mk 10,13-16; Lk 18,15-17
14 No Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“19,14 Mt 18,3 15 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

Bohatý mládenec

16 Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: „Učiteľ19,16 Var. + dobrý., čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“19,16-22 Mk 10,17-22; Lk 18,18-2319,16 Lk 10,25
17 Ježiš mu odpovedal: „Čo sa ma pýtaš na dobro19,17 Var. Čo ma nazývaš dobrým? ? Jeden je Dobrý19,17 Var. + Boh.! Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ 18 „A ktoré?“ opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: „Tieto: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca a matku! a Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 20 Mládenec mu povedal: „Toto všetko som zachovával19,20 Var. + od svojej mladosti.. Čo mi ešte chýba?“ 21 Ježiš mu odpovedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“19,21 Mt 6,20; Lk 12,33 22 Keď mládenec počul toto slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku.

Nebezpečenstvo bohatstva

23 Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.19,23-30 Mk 10,23-31; Lk 18,24-30
24 Znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva.“ 25 Keď to počuli učeníci, veľmi užasli a povedali: „Kto potom môže byť spasený?“ 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“19,26 Gn 18,14; Jób 42,2; Zach 8,6 27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?“19,27 Mt 4,18-21 28 Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta19,28 Gr. v znovuzrodení., keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.19,28 Dan 7,9-10; Lk 22,30; 1Kor 6,2; Zj 3,21 29 Každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku19,29 Var. + alebo ženu., alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne19,29 Var. mnohonásobne. viac a bude dedičom večného života.19,29 Mt 10,37; Lk 14,26 30 Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví.19,30 Mt 20,16; Lk 13,30
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk