Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Triumfálny príchod do Jeruzalema

1 Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfagé a Betánii pri Olivovom vrchu, poslal dvoch svojich učeníkov
2 a prikázal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď ako tam vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! 3 Ak sa vás niekto spýta: ‚Čo to robíte?‘, odpovedzte: ‚Pán ho potrebuje, ale hneď ho sem zasa vráti.‘“ 4 Učeníci išli, našli osliatko uviazané o bránku vonku na ceste a odviazali ho. 5 Niektorí z tých, čo tam stáli, sa ich opýtali: „Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?“ 6 No keď povedali, ako im hovoril Ježiš, nechali ich. 7 Priviedli osliatko k Ježišovi. Prehodili naň svoje plášte a on si naň sadol. 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte a iní hádzali ratolesti nasekané v poli. 9 Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ 11 Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Keď si všetko poprezeral a pretože už bolo neskoro, odišiel s Dvanástimi do Betánie.

Prekliatie figovníka

12 Keď na druhý deň odišli z Betánie, dostal hlad.
13 Vtom z diaľky zbadal figovník plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fíg. 14 Povedal mu: „Nech z teba už nikto nikdy viac neje ovocie.“ Jeho učeníci to počuli.

Vyčistenie chrámu

15 Tak prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov pulty.
16 Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. 17 Učil ich a hovoril: „Či nie je napísané: Môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy? Vy ste však z neho urobili pelech lotrov.“ 18 Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo celý zástup bol nadšený jeho učením. 19 Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta.

Poučenie od figovníka

20 Zavčasu ráno, keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý.
21 Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal mu: „Rabbi, pozri! Figovník, ktorý si preklial, vyschol.“ 22 Ježiš im odpovedal: „Majte vieru v Boha! 23 Amen, hovorím vám: Keby niekto prikázal tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a vrhni sa do mora!‘ a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to. 24 Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. 25 Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia.“

Spor o Ježišovu právomoc

27 Zase sa vrátili do Jeruzalema. Keď prechádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazi, zákonníci a starší
28 a pýtali sa ho: „Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“ 29 Ježiš im povedal: „Opýtam sa vás na jednu vec. Ak mi odpoviete, aj ja vám poviem, akou mocou to robím. 30 Bol Jánov krst z neba alebo od ľudí? Odpovedzte mi!“ 31 A oni medzi sebou uvažovali takto: „Ak povieme, že z neba, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ 32 Ale ak povieme: ‚Od ľudí?‘“ To sa zasa báli zástupu, lebo všetci pokladali Jána skutočne za proroka. 33 Preto Ježišovi odpovedali: „Nevieme.“ A Ježiš im povedal: „Ani ja vám teda nepoviem, akou mocou robím tieto veci.“