Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

14. kapitola

Očisťovanie malomocného

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Toto je zákon o malomocnom na deň jeho očisťovania: Privedú ho ku kňazovi.14,2 Lv 13,57; Mt 8,2-4; Mk 1,40-44; Lk 17,14 3 Keď kňaz vyjde z tábora a pri prehliadke zistí, že príznak choroby sa malomocnému zahojil,14,3 Lv 13,46 4 rozkáže priniesť za očisťovaného dva živé čisté vtáky, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop.14,4 Ex 12,22; Nm 19,6; Ž 51,9; Heb 9,19 5 Kňaz rozkáže jedného z vtákov zabiť nad hlinenou nádobou, v ktorej je pramenitá voda. 6 Potom vezme živého vtáka, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop a toto všetko namočí do krvi vtáka zarezaného nad pramenitou vodou. 7 Kňaz sedemkrát pokropí očisťovaného od malomocenstva, čím ho očistí. Živého vtáka vypustí do poľa. 14,7 Lv 16,14.22; 2Krľ 5,10.14; Iz 52,15; Heb 9,13 8 Očistený si operie šaty, oholí si celé telo, umyje sa vodou a bude čistý. Potom smie vojsť do tábora, ale sedem dní bude bývať mimo svojho stanu.14,8 Nm 8,7; 12,14-15 9 Na siedmy deň si oholí hlavu, bradu, obočie a celé telo; vyperie si šaty, umyje sa vodou a bude čistý. 10 Na ôsmy deň vezme dva bezchybné baránky, jednu bezchybnú ročnú ovečku a tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu a jeden lóg oleja.14,10 Nm 15,4-15; Mt 8,4; Mk 1,44; Lk 5,14 11 Kňaz, ktorý očisťuje, postaví očisťovaného človeka s tým všetkým pred Hospodina ku vchodu do stanu stretávania. 12 Potom kňaz vezme jedného baránka a prinesie ho na obetu za vinu, pridá lóg oleja, a tým vykoná podávanú obetu pred Hospodinom.14,12 Ex 29,24; Lv 8,27-29 13 Baránka zareže na mieste, kde sa zabíja obeta za hriech a spaľovaná obeta, na svätom mieste, lebo kňazovi patrí obeta za hriech i obeta za vinu. Je to svätosväté.14,13 Lv 7,7; 10,17 14 Kňaz vezme trochu krvi z obety za vinu a potrie očisťovanému lalôčik pravého ucha a palec pravej ruky i palec pravej nohy.14,14 Ex 29,20; Lv 8,23; Iz 50,5 15 Potom kňaz vezme z lógu oleja a naleje ho na dlaň svojej ľavej ruky.14,15 Ž 45,8 16 Do oleja vo svojej ľavej dlani si kňaz namočí prst pravej ruky a sedemkrát ním pokropí pred Hospodinom. 14,16 Lv 4,6.17 17 Z oleja, čo mu zostal na dlani, kňaz očisťovanému potrie lalôčik pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy. Urobí to na mieste, kde je krv z obety za vinu. 18 Zvyšný olej na dlani kňaz vyleje na hlavu očisťovaného človeka. Tak kňaz zaňho vykoná obrad zmierenia pred Hospodinom. 19 Kňaz pripraví obetu za hriech a vykoná obrad zmierenia za toho, kto sa očisťuje zo svojej nečistoty. Potom zareže zviera na spaľovanú obetu. 20 Kňaz napokon prinesie spaľovanú obetu a pokrmovú obetu na oltár. Tak zaňho vykoná obrad zmierenia a bude čistý.

Obeta chudobného malomocného

21 Ak je spomenutý človek chudobný a nemá na to, nech vezme jedného baránka na podávanú obetu za vinu, aby vykonal obrad zmierenia za seba, ako aj desatinu jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu a lóg oleja.14,21 Jób 34,19; Prís 22,2
22 Nech prinesie ešte dve hrdličky alebo dva holúbky, na čo má. Jeden bude na obetu za hriech a druhý na spaľovanú obetu.14,22 Lv 5,7 23 Na ôsmy deň to prinesie za svoje očistenie kňazovi ku vchodu do stanu stretávania pred Hospodina. 24 Kňaz vezme baránka na obetu za vinu i lóg oleja a tým vykoná podávanú obetu pred Hospodinom. 25 Kňaz zareže baránka na obetu za vinu, potom vezme trochu krvi z obety za vinu a potrie očisťovanému lalôčik pravého ucha a palec pravej ruky i palec pravej nohy.14,25 Ex 29,20 26 Kňaz si z oleja naleje do ľavej dlane 27 a prstom pravej ruky kropí pred Hospodinom sedemkrát olejom z ľavej dlane. 28 Kňaz potom potrie olejom z dlane lalôčik pravého ucha očisťovaného, palec pravej ruky i palec pravej nohy. Urobí to na mieste, kde je krv z obety za vinu. 29 Zvyšný olej z dlane vyleje kňaz na hlavu očisťovaného. Tak zaňho vykoná obrad zmierenia pred Hospodinom. 30 Potom pripraví buď jednu z hrdličiek alebo jedného z holúbkov, podľa toho, na čo mal. 31 Podľa jeho možností bude teda jedno na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu spolu s pokrmovou obetou. Tak vykoná kňaz obrad zmierenia za očisťovaného pred Hospodinom. 32 Toto je zákon pre toho, kto bol postihnutý príznakom malomocenstva a nemá na výdavky spojené s očisťovaním.“14,32 Lv 13,2

Malomocenstvo na domoch

33 Potom Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi:
34 „Keď vojdete do Kanaánu, ktorý vám dám do vlastníctva, a keď niektorý dom v krajine vášho vlastníctva raním príznakom malomocenstva,14,34 Gn 12,5; Nm 27,12; 32,22; Dt 2,27; 7,1 35 nech majiteľ domu ide oznámiť kňazovi: ‚Zdá sa, že na mojom dome je príznak malomocenstva.‘ 14,35 Lv 13,2.19; Ž 32,5 36 Skôr ako sa kňaz príde pozrieť na príznak, rozkáže vyprázdniť dom, aby sa neznečistilo nič, čo je v ňom. Potom kňaz príde prezrieť dom 37 a príznak choroby. Ak sa mu príznak choroby na stenách javí ako žltkasté alebo červenkasté jamky, ktoré sú na pohľad hlbšie ako okolitá stena, 38 nech kňaz vyjde z domu pred jeho vchod a dom dá na sedem dní zavrieť.14,38 Lv 13,50 39 Keď sa kňaz na siedmy deň vráti a pri prehliadke zistí, že príznak choroby sa na stenách domu rozšíril, 40 rozkáže kamene s príznakom choroby vybrať a vyhodiť na nečisté miesto za mestom. 41 Vnútro domu dá zo všetkých strán zoškrabať a zoškrabanú omietku vysypú na nečisté miesto za mestom. 42 Potom vezmú iné kamene a vložia ich na miesto pôvodných kameňov. Vezmú aj inú hlinu a vymažú ňou dom. 43 Ak sa aj po odstránení kameňov, oškrabaní a vymazaní domu príznak choroby na dome znova objaví, 44 kňaz opäť príde. Ak uvidí, že príznak choroby sa na dome rozšíril, ide o zhubné malomocenstvo na dome; je nečistý.14,44 Lv 13,51-52; Zach 5,4 45 Dom treba zbúrať, kamene, drevo a všetku hlinu z domu vyniesť na nečisté miesto za mestom. 46 Kto by vošiel do takéhoto domu, kým bol zatvorený, bude do večera nečistý.14,46 Lv 11,24 47 Kto by v takom dome spal, musí si vyprať šaty; kto by v takom dome jedol, musí si vyprať šaty. 48 Keď kňaz vojde a uvidí, že v dome sa po vymazaní príznak choroby nerozšíril, vyhlási dom za čistý, lebo príznak choroby sa zahojil.14,48 Jób 5,18; Oz 6,1 49 Na očisťovanie domu vezme dva vtáky, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop.14,49 1Krľ 5,13 50 Jedného vtáka zareže nad hlinenou nádobou, v ktorej je pramenitá voda.14,50 Lv 14,4-7 51 Potom vezme cédrové drevo, yzop, karmazínové farbivo a živého vtáka, namočí to do krvi zarezaného vtáka i do pramenitej vody a dom sedemkrát pokropí.14,51 Ž 51,9 52 Kňaz teda krvou vtáka, pramenitou vodou, živým vtákom, cédrovým drevom, yzopom a karmazínovým farbivom zbaví dom hriechu. 53 Živého vtáka vypustí von z mesta do poľa. Tak vykoná obrad zmierenia za dom. Dom bude čistý. 54 Toto je zákon o všetkých príznakoch choroby malomocenstva a kožných ochorení, 55 o malomocenstve na odeve a na dome, 56 o opuchlinách, vyrážkach a škvrnách, 57 na poučenie o tom, kedy je niečo nečisté a kedy čisté. To je zákon o malomocenstve.“14,57 Lv 10,10; Jer 15,19; Ez 44,23