Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Jozuov závet

1 Odvtedy, čo Hospodin dal Izraelitom, aby si odpočinuli od všetkých okolitých nepriateľov, uplynulo mnoho času. Jozua ako starec v pokročilom veku23,1 Gn 24,1; Joz 13,1; 21,44; 22,4; 1Krľ 1,1
2 zvolal celý Izrael, jeho starších a predákov, sudcov i správcov a povedal im: „Ja som už starec v pokročilom veku. 3 Vy ste videli všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, všetkým týmto národom pred vami, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás.23,3 Dt 1,30; 3,22 4 Pozrite, vám i vašim kmeňom som losovaním pridelil za dedičné vlastníctvo územie národov, ktorých zvyšky tu zostali, ako aj územie všetkých národov, ktoré som vykynožil od Jordánu po Veľké more na západe. 5 Hospodin, váš Boh, ich sám vypudí spred vás, zaženie ich a vy obsadíte ich krajinu, ako vám sľúbil Hospodin, váš Boh. 6 Buďte zmužilí, verne zachovávajte a plňte všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona; neodchyľujte sa od neho ani napravo, ani naľavo.23,6 Dt 28,14 7 Nepomiešajte sa s národmi, ktoré ešte zostali medzi vami. Ani len nespomínajte mená ich bohov, neprisahajte na nich, neslúžte im ani sa im neklaňajte.23,7 Ex 23,13.24; Dt 7,1-6; 1Krľ 11,2 8 Pridržiavajte sa však Hospodina, svojho Boha, ako ste to robili až dodnes, 9 lebo Hospodin vyhnal spred vás veľké a mocné národy a dosiaľ pred vami nikto neobstál.23,9-10 Lv 26,7-8; Dt 28,7 10 Jediný z vás ich bude prenasledovať tisíc, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám sľúbil. 11 Dajte si veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha.23,11 Dt 6,5; Mt 22,37 12 Ak sa však odvrátite a budete sa pridŕžať zvyšku národov, ktoré ešte zostali pri vás, ak sa spríbuzníte a zmiešate sa s nimi,23,12 Joz 23,7 13 vedzte, že Hospodin, váš Boh, už tieto národy nevyženie spred vás, ale budú vám pascou, osídlom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh.23,13 Nm 33,55; Dt 7,16; Sdc 2,3 14 Ja dnes odchádzam cestou každého pozemšťana. Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nezanikol ani jeden z dobrých sľubov, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh. Všetky sa splnili. Nestratilo sa ani slovo.23,14 Joz 21,45; 1Krľ 2,2; 8,56 15 Ako sa vám splnil každý dobrý prísľub, ktorý vám dal Hospodin, váš Boh, tak dopustí Hospodin na vás všetko zlé, kým vás nevykynoží z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal.23,15 Dt 28,15.45 16 Ak prestúpite zmluvu, ktorú vám Hospodin, váš Boh, prikázal zachovávať, ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im, Hospodinov hnev vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal.“23,16 Dt 4,26; 1Krľ 9,6n