Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Léviho podiel

1 Vtedy pristúpili predstavení rodov Léviovcov ku kňazovi Eleazárovi a k Jozuovi, synovi Núna, a k predstaveným izraelských kmeňov
2 a toto im povedali v Šile, v Kanaáne: „Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, aby nám dali mestá na bývanie a pasienky pre náš dobytok.“ 3 Izraeliti dali Léviovcom zo svojho dedičného vlastníctva podľa Hospodinovho rozkazu tieto mestá aj s pasienkami: 4 Lós padol na rody Kohátovcov a lósom pripadlo Léviovcom, potomkom kňaza Árona, trinásť miest z kmeňa Júda, Šimeón a Benjamín. 5 Ostatným Kohátovcom pripadlo lósom desať miest od rodov kmeňa Efrajim, Dán a od polovice kmeňa Menašše. 6 Geršónovcom pripadlo lósom trinásť miest od rodov kmeňa Jissachár, Ašér, Naftali a od polovice kmeňa Menašše v Bášane. 7 Merariovcom pripadlo podľa ich rodov dvanásť miest z kmeňa Rúben, Gád a Zebulún. 8 Takto Izraeliti dali lósom Léviovcom tieto mestá aj s pasienkami, ako prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša. 9 Z Júdovho a Šimeónovho kmeňa dali tieto mestá uvedené podľa mena. 10 Keďže prvý lós padol spomedzi Léviovcov na Áronových potomkov z rodov Kohátovcov, 11 dali im Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu — to je Hebron — na judskom pohorí a pasienky okolo neho. 12 No polia tohto mesta aj s jeho dedinami dali Kalébovi, synovi Jefunneho, do vlastníctva. 13 Potomstvu kňaza Árona dali ako útočiskové mesto pre vrahov: Hebron aj s jeho pasienkami, Libnu s jej pasienkami, 14 Jattír s jeho pasienkami, Eštemou s jej pasienkami, 15 Cholón s jeho pasienkami, Debír s jeho pasienkami, 16 Ajin s jeho pasienkami, Juttu s jej pasienkami a Bét-Šemeš s jeho pasienkami — deväť miest od týchto dvoch kmeňov. 17 Z kmeňa Benjamín im dali Gibeón s jeho pasienkami, Gebu, s jej pasienkami, 18 Anatót s jeho pasienkami, Almón s jeho pasienkami — štyri mestá. 19 Všetkých miest potomstva kňaza Árona bolo spolu trinásť aj s pasienkami. 20 Ostatní Kohátovci, ktorí patrili k léviovským kohátovským rodinám, dostali lósom mestá z kmeňa Efrajim. 21 Dali im útočiskové mesto pre vrahov Síchem s pasienkami na Efrajimskom pohorí, Gezer s jeho pasienkami, 22 Kibcajim s jeho pasienkami, Bét-Chorón s jeho pasienkami — štyri mestá. 23 Z kmeňa Dán im dali Elteke s jeho pasienkami, Gibbetón s jeho pasienkami, 24 Ajalón s jeho pasienkami, Gat-Rimmón s jeho pasienkami — štyri mestá. 25 Z územia polovice kmeňa Menašše im dali: Taanach s jeho pasienkami, Jibleám s jeho pasienkami — dve mestá. 26 Všetkých miest pre rody ostatných Kohátovcov bolo desať aj s ich pasienkami. 27 Geršónovcom z rodov Léviovcov dali z polovice kmeňa Menašše ako útočiskové mesto pre vrahov: Golán v Bášane s jeho pasienkami a Beešteru s jej pasienkami — dve mestá. 28 Z kmeňa Jissachár im dali: Kišjón s jeho pasienkami, Daberat s jeho pasienkami, 29 Jarmút s jeho pasienkami a Én-Ganním s jeho pasienkami — štyri mestá. 30 Z kmeňa Ašér im dali: Mišál s jeho pasienkami, Abdón s jeho pasienkami, 31 Chelkat s jeho pasienkami a Rechób s jeho pasienkami — štyri mestá. 32 Z kmeňa Naftali im dali ako útočiskové mesto pre vrahov: Kedeš v Galilei a jeho pasienky, Chammót-Dór s jeho pasienkami a Kartán s pasienkami — tri mestá. 33 Všetkých miest Geršónovcov podľa ich rodov bolo trinásť aj s ich pasienkami. 34 Rodom ostatných léviovských Merariovcov dali z kmeňa Zebulún: Jokneám s jeho pasienkami, Kartu s jej pasienkami, 35 Dimnu s jej pasienkami a Nahalál s jeho pasienkami — štyri mestá. 36 Z kmeňa Rúben im dali: Becer s jeho pasienkami, Jahcu s jej pasienkami, 37 Kedemót s jeho pasienkami a Mefaat s jeho pasienkami — štyri mestá. 38 Z kmeňa Gád im dali: útočiskové mesto pre vrahov Ramót v Gileáde s jeho pasienkami, Machanajim s jeho pasienkami, 39 Chešbón s jeho pasienkami, Jazér s jeho pasienkami — spolu štyri mestá. 40 Všetkých miest Merariovcov podľa ich rodov, ktorí ešte ostali z rodov Léviovcov, bolo podľa lósu dvanásť. 41 Medzi vlastníctvom Izraelitov bolo spolu štyridsaťosem léviovských miest s ich pasienkami. 42 Každé takéto mesto pozostávalo z mesta a z pasienkov okolo neho. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách. 43 Hospodin dal Izraelitom celú krajinu, ktorú prísažne sľúbil dať ich otcom. Zaujali ju a usadili sa v nej. 44 Hospodin im dal odpočinutie zo všetkých strán tak, ako prísažne sľúbil ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi. Hospodin im vydal do rúk všetkých nepriateľov. 45 Ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov, ktoré dal Hospodin domu Izraela. Všetko sa splnilo.