Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Šimeónov podiel

1 Druhý lós pripadol Šimeónovi, kmeňu Šimeónovcov podľa ich rodov. Ich dedičné vlastníctvo bolo medzi dedičným vlastníctvom potomkov Júdovcov.
2 Za dedičné vlastníctvo dostali: Beér-Šebu, Šebu, Moladu, 3 Chacar-Šuál, Balu, Ecem, 4 Eltolad, Betúl, Chormu, 5 Ciklag, Bét-Markabót, Chacar-Susu, 6 Bét-Lebaót a Šaruchen; trinásť miest aj s ich dedinami. 7 Ajin, Rimmón, Eter a Ašán; štyri mestá aj s ich dedinami. 8 Patria im aj všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baalat-Beér a Ráma-Negev. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Šimeónovcov podľa ich rodov. 9 Dedičný podiel Šimeónovcov bol v oblasti Júdovcov. Keďže podiel Júdovcov bol príliš veľký, dedičný podiel medzi nimi dostali aj Šimeónovci.

Zebulúnov podiel

10 Tretí lós pripadol Zebulúnovcom podľa ich rodov. Územie ich dedičného vlastníctva siahalo po Saríd.
11 Ich hranica vystupuje na západ k Marale, dotýka sa Dabbešetu a potoka, ktorý je oproti Jokneámu. 12 Od Sarídu sa stáča smerom k východu k hraniciam Kislót-Tabóru, pokračuje do Daberatu a ide k Jafii. 13 Odtiaľ ide ďalej smerom na východ do Gat-Cheferu a Et-Kacínu, pokračuje do Rimmónu a stáča sa do Ney. 14 Tam odbočuje na sever k Channatónu a končí sa v údolí Jiftach-El. 15 Patrí im aj Kattát, Nahalál, Šimrón, Jidala a Betlehem; dvanásť miest aj s ich dedinami. 16 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Zebulúnovcov podľa ich rodov.

Jissachárov podiel

17 Štvrtý lós pripadol Jissachárovcom podľa ich rodov.
18 Ich územie zahŕňa: Jezreel, Kesulót, Šuném, 19 Chafarajim, Šion, Anacharat, 20 Rabbít, Kišjón, Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Chadda a Bét-Paccéc. 22 Hranica sa dotýka Tabóra, Šachacímy, Bét-Šemešu a končí sa pri Jordáne. Je to šestnásť miest aj s ich dedinami. 23 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Jissachárovcov podľa ich rodov.

Ašérov podiel

24 Piaty lós pripadol kmeňu Ašérovcov.
25 Ich územie zahŕňa Chelkat, Chali, Beten, Achšáf, 26 Allammelech, Ameád, Mišál, na západe sa dotýka Karmelu a Šichór-Libnátu. 27 Hranica sa stáča k východu do Bét-Dagónu, dotýka sa územia Zebulúna a údolia Jiftach-El na severe, potom Bét-Emeku, Neíela a pokračuje doľava ku Kabúlu, 28 Ebrónu, Rechóbu, Chammónu a ku Kane až po veľký Sidon. 29 Hranica sa stáča k Ráme až po opevnené mesto Týrus; odtiaľ sa zatáča k Chose a končí sa pri mori. Patrí im ďalej Machalléb, Achzíb, 30 Umma, Afék a Rechób; dvadsaťdva miest aj s ich dedinami. 31 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Ašérovcov podľa ich rodov.

Naftaliho podiel

32 Šiesty lós pripadol Naftaliovcom podľa ich rodov.
33 Ich hranica vychádza od Chelefu, od duba pri Caanannime, cez Adamí-Nekeb a Jabneel až k Lakkúmu a končí sa pri Jordáne. 34 Tam sa stáča od Aznót-Tabóra na západ, odtiaľ pokračuje do Chukóku a na juhu sa dotýka územia Zebulúna. Na západe sa dotýka Ašérovho územia a na východe pri Jordáne sa dotýka Júdovho územia. 35 Opevnené mestá sú: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Ráma, Chacór, 37 Kedeš, Edrei, Én-Chacór, 38 Jirón, Migdal-El, Chorém, Bét-Anát a Bét-Šemeš; devätnásť miest aj s ich dedinami. 39 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Naftaliovcov podľa ich rodov.

Dánov podiel

40 Siedmy lós pripadol kmeňu Dánovcov podľa ich rodov.
41 Toto je územie ich dedičného vlastníctva: Corea, Eštaól, Ír-Šemeš, 42 Šaalabbín, Ajalón, Jitla, 43 Elón, Timna, Ekrón, 44 Elteke, Gibbetón, Baalat, 45 Jehúd, Bené-Berak, Gat-Rimmón, 46 Me-Jarkón, Rakkón s územím oproti Jafe. 47 Dánovcom však ich územie nestačilo, preto šli bojovať proti Lešemu, obsadili ho a usadili sa v ňom. Lešemu dali meno Dán podľa mena svojho otca Dána. 48 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Dánovcov podľa ich rodov.

Jozuov podiel

49 Keď Izraeliti skončili rozdeľovanie krajiny do dedičného vlastníctva podľa území, dali Jozuovi, synovi Núna, dedičný podiel medzi sebou.
50 Na Hospodinov rozkaz mu dali mesto Timnat-Serach, ktoré si žiadal na Efrajimskom pohorí. Tam postavil mesto a usadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna, s predstavenými rodov pridelili lósom izraelským kmeňom v Šile pred Hospodinom pri vchode do stanu stretávania. Takto dokončili rozdelenie krajiny.