Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Šimeónov podiel

1 Druhý lós pripadol Šimeónovi, kmeňu Šimeónovcov podľa ich rodov. Ich dedičné vlastníctvo bolo medzi dedičným vlastníctvom potomkov Júdovcov.19,1 Gn 49,5-7
2 Za dedičné vlastníctvo dostali: Beér-Šebu, Šebu, Moladu,19,2-9 1Krn 4,28-3319,2 Gn 21,14.31.33; 26,23; 46,1 3 Chacar-Šuál, Balu, Ecem, 4 Eltolad, Betúl, Chormu, 5 Ciklag, Bét-Markabót, Chacar-Susu, 6 Bét-Lebaót a Šaruchen; trinásť miest aj s ich dedinami. 7 Ajin, Rimmón, Eter a Ašán; štyri mestá aj s ich dedinami. 8 Patria im aj všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baalat-Beér a Ráma-Negev. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Šimeónovcov podľa ich rodov. 9 Dedičný podiel Šimeónovcov bol v oblasti Júdovcov. Keďže podiel Júdovcov bol príliš veľký, dedičný podiel medzi nimi dostali aj Šimeónovci.19,9 Sdc 1,3

Zebulúnov podiel

10 Tretí lós pripadol Zebulúnovcom podľa ich rodov. Územie ich dedičného vlastníctva siahalo po Saríd.19,10 Gn 49,13; Dt 33,18
11 Ich hranica vystupuje na západ k Marale, dotýka sa Dabbešetu a potoka, ktorý je oproti Jokneámu. 12 Od Sarídu sa stáča smerom k východu k hraniciam Kislót-Tabóru, pokračuje do Daberatu a ide k Jafii. 13 Odtiaľ ide ďalej smerom na východ do Gat-Cheferu a Et-Kacínu, pokračuje do Rimmónu a stáča sa do Ney. 14 Tam odbočuje na sever k Channatónu a končí sa v údolí Jiftach-El. 15 Patrí im aj Kattát, Nahalál, Šimrón, Jidala a Betlehem; dvanásť miest aj s ich dedinami.19,15 Sdc 1,30 16 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Zebulúnovcov podľa ich rodov.

Jissachárov podiel

17 Štvrtý lós pripadol Jissachárovcom podľa ich rodov.19,17 Gn 49,14n; Dt 33,18
18 Ich územie zahŕňa: Jezreel, Kesulót, Šuném,19,18 2Krľ 4,8 19 Chafarajim, Šion, Anacharat, 20 Rabbít, Kišjón, Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Chadda a Bét-Paccéc. 22 Hranica sa dotýka Tabóra, Šachacímy, Bét-Šemešu a končí sa pri Jordáne. Je to šestnásť miest aj s ich dedinami. 23 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Jissachárovcov podľa ich rodov.

Ašérov podiel

24 Piaty lós pripadol kmeňu Ašérovcov.19,24 Gn 49,20; Dt 33,24n
25 Ich územie zahŕňa Chelkat, Chali, Beten, Achšáf, 26 Allammelech, Ameád, Mišál, na západe sa dotýka Karmelu a Šichór-Libnátu. 27 Hranica sa stáča k východu do Bét-Dagónu, dotýka sa územia Zebulúna a údolia Jiftach-El na severe, potom Bét-Emeku, Neíela a pokračuje doľava ku Kabúlu, 28 Ebrónu, Rechóbu, Chammónu a ku Kane až po veľký Sidon. 29 Hranica sa stáča k Ráme až po opevnené mesto Týrus; odtiaľ sa zatáča k Chose a končí sa pri mori. Patrí im ďalej Machalléb, Achzíb,19,29 Sdc 1,31n 30 Umma, Afék a Rechób; dvadsaťdva miest aj s ich dedinami. 31 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Ašérovcov podľa ich rodov.

Naftaliho podiel

32 Šiesty lós pripadol Naftaliovcom podľa ich rodov.19,32 Gn 49,21; Dt 33,23
33 Ich hranica vychádza od Chelefu, od duba pri Caanannime, cez Adamí-Nekeb a Jabneel až k Lakkúmu a končí sa pri Jordáne. 34 Tam sa stáča od Aznót-Tabóra na západ, odtiaľ pokračuje do Chukóku a na juhu sa dotýka územia Zebulúna. Na západe sa dotýka Ašérovho územia a na východe pri Jordáne sa dotýka Júdovho územia. 35 Opevnené mestá sú: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Ráma, Chacór, 37 Kedeš, Edrei, Én-Chacór, 38 Jirón, Migdal-El, Chorém, Bét-Anát a Bét-Šemeš; devätnásť miest aj s ich dedinami.19,38 Sdc 1,33 39 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Naftaliovcov podľa ich rodov.

Dánov podiel

40 Siedmy lós pripadol kmeňu Dánovcov podľa ich rodov.19,40 Gn 49,16n; Dt 33,22
41 Toto je územie ich dedičného vlastníctva: Corea, Eštaól, Ír-Šemeš, 42 Šaalabbín, Ajalón, Jitla, 43 Elón, Timna19,43 Hebr. Timnáta., Ekrón,19,43 Joz 15,10n 44 Elteke, Gibbetón, Baalat, 45 Jehúd, Bené-Berak, Gat-Rimmón, 46 Me-Jarkón, Rakkón s územím oproti Jafe.19,46 Jon 1,3 47 Dánovcom však ich územie nestačilo, preto šli bojovať proti Lešemu, obsadili ho a usadili sa v ňom. Lešemu dali meno Dán podľa mena svojho otca Dána.19,47 Sdc 1,34; 18,29 48 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom kmeňa Dánovcov podľa ich rodov.

Jozuov podiel

49 Keď Izraeliti skončili rozdeľovanie krajiny do dedičného vlastníctva podľa území, dali Jozuovi, synovi Núna, dedičný podiel medzi sebou.
50 Na Hospodinov rozkaz mu dali mesto Timnat-Serach, ktoré si žiadal na Efrajimskom pohorí. Tam postavil mesto a usadil sa v ňom.19,50 Joz 24,30; Sdc 2,9; Ez 45,7n 51 Toto sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna, s predstavenými rodov pridelili lósom izraelským kmeňom v Šile pred Hospodinom pri vchode do stanu stretávania. Takto dokončili rozdelenie krajiny.19,51 Joz 14,1; 17,4; 18,1
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk