Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Júdov podiel

1 Podiel, ktorý lósom pripadol kmeňu Júdovcov podľa ich rodov, siaha na juh k hraniciam Edómu, k púšti Cin až celkom na juh.15,1 Gn 49,8-12; Nm 34,3-5; Dt 33,7
2 Jeho južná hranica sa začína od pobrežia Soľného mora, od zálivu, ktorý je obrátený na juh. 3 Tiahne sa na juh k výstupu Akrabím, prechádza do Cinu a stúpa od Negevu do Kadéš-Barnéy. Potom prechádza popri Checróne, stúpa k Addáru a obchádza Karku,15,3 Sdc 1,36 4 potom prechádza do Acmónu, siaha až k Egyptskému potoku a končí sa pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východnou hranicou bude Soľné more až po ústie Jordánu. Na severe sa hranica začína morským zálivom pri ústí Jordánu, 6 stúpa k Bét-Chogle a prechádza severne od Bét-Araby, stúpa ku skale Rúbenovho syna Bohana.15,6 Joz 18,17 7 Potom hranica stúpa z údolia Achór k Debíru a zahýna na sever ku Gilgálu, ktorý je oproti Adummímskemu svahu južne od potoka, prechádza k vodám Én-Šemešu a vybieha k Én-Rogelu.15,7 2Sam 17,17 8 Potom hranica stúpa údolím Ben-Hinnóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vrchol kopca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hinnóm smerom na západ, na severnom konci údolia Refajov.15,8 2Krn 28,3 9 Potom hranica zahýna od vrcholca kopca k prameňu vôd Neftóach, vybieha k mestám pohoria Efrón a zahýna k Baale, to je Kirjat-Jearím.15,9 Joz 9,17; 15,60; 18,14 10 Od Baaly sa hranica otáča na západ k pohoriu Seír, prechádza hrebeňom pohoria Jearím od severu — to je Kesalón — klesá k Bét-Šemešu a tiahne sa k Timne.15,10 Joz 19,43; Sdc 14,1 11 Hranica potom vybieha k severnému hrebeňu Ekrónu, zabočuje k Šikrónu, tiahne sa k vrchu Baala, vybieha k Jabneelu a končí sa pri mori. 12 Západnou hranicou je pobrežie Veľkého mora. Toto je hranica Júdovcov dookola podľa ich rodov. 13 Kalébovi, synovi Jefunneho, dal Jozua podľa Hospodinovho príkazu podiel medzi Júdovcami: Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu — to je Hebron.15,13-19 Joz 14,6-15; Sdc 1,10-15 14 Kaléb vyhnal odtiaľ troch Anákových synov: Šešaja, Achimana a Talmaja. 15 Odtiaľ tiahol nahor proti Debírčanom. Debír sa predtým volal Kirjat-Séfer. 16 Vtedy Kaléb povedal: „Tomu, kto porazí Kirjat-Séfer a obsadí ho, dám svoju dcéru Achsu za ženu.“15,16 Sdc 1,12 17 Otníel, syn Kenaza, Kalébovho brata, ho obsadil, a tak dostal Achsu za ženu.15,17 Sdc 1,13; 3,9 18 Keď sa zaňho vydala, Otníel ju naviedol, aby si od otca žiadala pole. Keď zosadla z osla, Kaléb sa jej spýtal: „Čo chceš?“ 19 Ona odpovedala: „Daj mi dar. Keď si ma vydal do Negevu, daj mi aj pramene vôd.“ Kaléb jej dal Horné aj Dolné pramene. 20 Toto je dedičné vlastníctvo kmeňa Júdovcov podľa ich rodov. 21 Mestá, ktoré patria kmeňu Júdovcov na juhu až po hranice Edóma, boli: Kabceel, Éder, Jagúr, 22 Kina, Dimona, Adáda, 23 Kedeš, Chacór, Jitnán, 24 Zíf, Telem, Bealót, 25 Chacór-Chadatta, Kerijót-Checrón — to je Chacór — 26 Amám, Šema, Molada, 27 Chacar-Gadda, Chešmón, Bét-Pelet, 28 Chacar-Šuál, Beér-Šeba, Bizjotja, 29 Baala, Ijím, Ecem, 30 Eltolad, Kesíl, Chorma, 31 Ciklag, Madmanna, Sansanna, 32 Lebaót, Šilchím a Ajin-Rimmón; spolu dvadsaťdeväť miest aj s ich dedinami. 33 Na Nížine to boli mestá: Eštaól, Corea, Ašna,15,33 Sdc 13,25; 16,31 34 Zanóach, Én-Ganním, Tappúach, Enám, 35 Jarmút, Adullám, Socho, Azeka, 36 Šaarajim, Aditajim, Gedera a Gederotajim; štrnásť miest aj s ich dedinami. 37 Cenán, Chadaša, Migdal-Gád, 38 Dilán, Micpe, Jokteel, 39 Lachíš, Bockat, Eglón, 40 Kabbón, Lachmás, Kitlíš, 41 Gederót, Bét-Dagón, Naama a Makkeda; šestnásť miest aj s ich dedinami. 42 Libna, Eter, Ašán, 43 Jiftách, Ašna, Necíb, 44 Keila, Achzíb a Mareša; deväť miest aj s ich dedinami.15,44 Joz 19,29; Sdc 1,31 45 Ekrón s osadami a dedinami;15,45 1Sam 5,10 46 od Ekrónu po more všetko, čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách. 47 Ašdód s osadami a dedinami, Gaza s osadami a dedinami až po Egyptský potok, Veľké more s jeho pobrežím.15,47 Sdc 1,18; 16,1.21; 1Sam 5,1 48 Na pohorí: Šamír, Jattír, Socho, 49 Danna, Kirjat-Sanna, to je Debír, 50 Anáb, Eštemo, Aním, 51 Gošen, Cholón a Gilo; jedenásť miest aj s ich dedinami. 52 Aráb, Duma, Ešán, 53 Janúm, Bét-Tappúach, Afeka, 54 Chumta, Kirjat-Arba — to je Hebron — a Ciór; deväť miest aj s ich dedinami. 55 Maón, Karmel, Zíf, Jutta, 56 Jezreel, Jokdeám, Zanóach, 57 Kajin, Gibea a Timna; desať miest aj s ich dedinami. 58 Chalchúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót a Eltekón; šesť miest aj s ich dedinami. 60 Kirjat-Baal — to je Kirjat-Jearím — a Rabba; dve mestá aj s ich dedinami.15,60 Joz 15,9 61 Na púšti Bét-Araba, Middín, Sechacha, 62 Nibšán, Soľné mesto a Én-Gedi; šesť miest aj s ich dedinami. 63 Jebúsejov však, ktorí bývali v Jeruzaleme, nemohli Júdovci vyhnať, takže Jebúseji ostali bývať s Júdovcami dodnes.15,63 Joz 18,28; Sdc 1,8.21; 2Sam 5,6n