Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Júdov podiel

1 Podiel, ktorý lósom pripadol kmeňu Júdovcov podľa ich rodov, siaha na juh k hraniciam Edómu, k púšti Cin až celkom na juh.
2 Jeho južná hranica sa začína od pobrežia Soľného mora, od zálivu, ktorý je obrátený na juh. 3 Tiahne sa na juh k výstupu Akrabím, prechádza do Cinu a stúpa od Negevu do Kadéš-Barnéy. Potom prechádza popri Checróne, stúpa k Addáru a obchádza Karku, 4 potom prechádza do Acmónu, siaha až k Egyptskému potoku a končí sa pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východnou hranicou bude Soľné more až po ústie Jordánu. Na severe sa hranica začína morským zálivom pri ústí Jordánu, 6 stúpa k Bét-Chogle a prechádza severne od Bét-Araby, stúpa ku skale Rúbenovho syna Bohana. 7 Potom hranica stúpa z údolia Achór k Debíru a zahýna na sever ku Gilgálu, ktorý je oproti Adummímskemu svahu južne od potoka, prechádza k vodám Én-Šemešu a vybieha k Én-Rogelu. 8 Potom hranica stúpa údolím Ben-Hinnóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vrchol kopca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hinnóm smerom na západ, na severnom konci údolia Refajov. 9 Potom hranica zahýna od vrcholca kopca k prameňu vôd Neftóach, vybieha k mestám pohoria Efrón a zahýna k Baale, to je Kirjat-Jearím. 10 Od Baaly sa hranica otáča na západ k pohoriu Seír, prechádza hrebeňom pohoria Jearím od severu — to je Kesalón — klesá k Bét-Šemešu a tiahne sa k Timne. 11 Hranica potom vybieha k severnému hrebeňu Ekrónu, zabočuje k Šikrónu, tiahne sa k vrchu Baala, vybieha k Jabneelu a končí sa pri mori. 12 Západnou hranicou je pobrežie Veľkého mora. Toto je hranica Júdovcov dookola podľa ich rodov. 13 Kalébovi, synovi Jefunneho, dal Jozua podľa Hospodinovho príkazu podiel medzi Júdovcami: Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu — to je Hebron. 14 Kaléb vyhnal odtiaľ troch Anákových synov: Šešaja, Achimana a Talmaja. 15 Odtiaľ tiahol nahor proti Debírčanom. Debír sa predtým volal Kirjat-Séfer. 16 Vtedy Kaléb povedal: „Tomu, kto porazí Kirjat-Séfer a obsadí ho, dám svoju dcéru Achsu za ženu.“ 17 Otníel, syn Kenaza, Kalébovho brata, ho obsadil, a tak dostal Achsu za ženu. 18 Keď sa zaňho vydala, Otníel ju naviedol, aby si od otca žiadala pole. Keď zosadla z osla, Kaléb sa jej spýtal: „Čo chceš?“ 19 Ona odpovedala: „Daj mi dar. Keď si ma vydal do Negevu, daj mi aj pramene vôd.“ Kaléb jej dal Horné aj Dolné pramene. 20 Toto je dedičné vlastníctvo kmeňa Júdovcov podľa ich rodov. 21 Mestá, ktoré patria kmeňu Júdovcov na juhu až po hranice Edóma, boli: Kabceel, Éder, Jagúr, 22 Kina, Dimona, Adáda, 23 Kedeš, Chacór, Jitnán, 24 Zíf, Telem, Bealót, 25 Chacór-Chadatta, Kerijót-Checrón — to je Chacór — 26 Amám, Šema, Molada, 27 Chacar-Gadda, Chešmón, Bét-Pelet, 28 Chacar-Šuál, Beér-Šeba, Bizjotja, 29 Baala, Ijím, Ecem, 30 Eltolad, Kesíl, Chorma, 31 Ciklag, Madmanna, Sansanna, 32 Lebaót, Šilchím a Ajin-Rimmón; spolu dvadsaťdeväť miest aj s ich dedinami. 33 Na Nížine to boli mestá: Eštaól, Corea, Ašna, 34 Zanóach, Én-Ganním, Tappúach, Enám, 35 Jarmút, Adullám, Socho, Azeka, 36 Šaarajim, Aditajim, Gedera a Gederotajim; štrnásť miest aj s ich dedinami. 37 Cenán, Chadaša, Migdal-Gád, 38 Dilán, Micpe, Jokteel, 39 Lachíš, Bockat, Eglón, 40 Kabbón, Lachmás, Kitlíš, 41 Gederót, Bét-Dagón, Naama a Makkeda; šestnásť miest aj s ich dedinami. 42 Libna, Eter, Ašán, 43 Jiftách, Ašna, Necíb, 44 Keila, Achzíb a Mareša; deväť miest aj s ich dedinami. 45 Ekrón s osadami a dedinami; 46 od Ekrónu po more všetko, čo leží pri Ašdóde a jeho dedinách. 47 Ašdód s osadami a dedinami, Gaza s osadami a dedinami až po Egyptský potok, Veľké more s jeho pobrežím. 48 Na pohorí: Šamír, Jattír, Socho, 49 Danna, Kirjat-Sanna, to je Debír, 50 Anáb, Eštemo, Aním, 51 Gošen, Cholón a Gilo; jedenásť miest aj s ich dedinami. 52 Aráb, Duma, Ešán, 53 Janúm, Bét-Tappúach, Afeka, 54 Chumta, Kirjat-Arba — to je Hebron — a Ciór; deväť miest aj s ich dedinami. 55 Maón, Karmel, Zíf, Jutta, 56 Jezreel, Jokdeám, Zanóach, 57 Kajin, Gibea a Timna; desať miest aj s ich dedinami. 58 Chalchúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót a Eltekón; šesť miest aj s ich dedinami. 60 Kirjat-Baal — to je Kirjat-Jearím — a Rabba; dve mestá aj s ich dedinami. 61 Na púšti Bét-Araba, Middín, Sechacha, 62 Nibšán, Soľné mesto a Én-Gedi; šesť miest aj s ich dedinami. 63 Jebúsejov však, ktorí bývali v Jeruzaleme, nemohli Júdovci vyhnať, takže Jebúseji ostali bývať s Júdovcami dodnes.