Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Dobytie južného Kanaánu

1 Keď sa dopočul jeruzalemský kráľ Adoní-Cedek, že Jozua obsadil Aj a vykonal na ňom kliatbu — čo urobil s Jerichom a s jeho kráľom, urobil aj s kráľom Aja — a že obyvatelia Gibeónu uzavreli mier s Izraelom a ostali medzi nimi,10,1 Joz 6; 8; 9
2 veľmi sa zľakol. Gibeón bol totiž veľkým mestom, jedným z kráľovských miest. Bol ešte väčší než Aj a všetci jeho muži boli hrdinovia.10,2 Dt 11,25 3 Preto jeruzalemský kráľ Adoní-Cedek poslal hebronskému kráľovi Hohámovi, jarmútskemu kráľovi Pireámovi, lachíšskemu kráľovi Jafiovi a eglónskemu kráľovi Debírovi toto posolstvo: 4 „Príďte ku mne a pomôžte mi poraziť Gibeón, lebo uzavrel mier s Jozuom a s Izraelitmi.“ 5 Nato sa zhromaždili piati amorejskí králi, kráľ jeruzalemský, hebronský, jarmútsky, lachíšsky a eglónsky, a pritiahli s celým vojskom. Utáborili sa oproti Gibeónu a bojovali proti nemu.10,5 Gn 14,8n 6 Gibeónčania však poslali Jozuovi do tábora v Gilgále odkaz: „Neodtiahni ruku od svojich služobníkov, rýchlo príď k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo sa proti nám zoskupili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na pohorí.“ 7 Jozua vyšiel z Gilgálu a s ním všetok bojaschopný ľud i všetci udatní hrdinovia. 8 Hospodin povedal Jozuovi: „Neboj sa ich, lebo som ti ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pred tebou.“10,8 Joz 11,6; Sdc 4,14 9 Jozua ich nečakane prepadol, celú noc totiž pochodoval z Gilgálu. 10 Hospodin ich uviedol do zmätku pred Izraelom. Pri Gibeóne im pripravil ťažkú porážku, prenasledoval ich cestou hore na Bét-Chorón a bil ich až po Azeku a Makkedu.10,10 Sdc 4,15; 1Sam 7,10; Iz 28,21; Sir 46,5-6 11 Keď sa na úteku pred Izraelom dostali v Bét-Choróne na svah, Hospodin vrhal na nich veľké kamene z neba až po Azeku, takže pomreli. Tých, čo pomreli od krupobitia kameňov, bolo viac než tých, ktorých Izraeliti pobili mečom.10,11 Ex 9,22-25; Joz 16,3.5; 1Krľ 9,17; 1Krn 7,24; Jób 38,22n; Ž 18,13n; Iz 30,30; Zj 16,21 12 Vtedy, v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejčanov Izraelitom na ľubovôľu, povedal Jozua Hospodinovi a v prítomnosti Izraela zvolal: „Slnko, zastav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón!“ 13 Slnko sa zastavilo a aj mesiac zostal stáť, kým sa ľud nepomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a celý deň sa neponáhľalo zapadnúť.10,13 2Sam 1,18; 2Krľ 20,10n; Iz 38,8; Hab 3,11; Sir 46,4 14 Taký deň nebol ani predtým, ani potom, aby Hospodin takto vypočul hlas človeka. Vtedy totiž Hospodin bojoval za Izrael.10,14 Ex 14,25; Joz 10,42 15 Potom sa Jozua a celý Izrael s ním vrátili do tábora v Gilgále.10,15 Joz 9,6; 10,43 16 Tí piati králi však ušli a skryli sa v jaskyni Makkeda. 17 Nato Jozua dostal správu: „Našlo sa päť kráľov; skrývajú sa v jaskyni pri Makkede.“ 18 Jozua povedal: „Privaľte veľké kamene ku vchodu jaskyne a postavte k nej mužov, aby ich strážili. 19 Vy sa však nezastavujte, prenasledujte svojich nepriateľov, zničte ich zadný zástup a nedovoľte, aby sa dostali do svojich miest, lebo Hospodin, váš Boh, vám ich vydal do rúk.“ 20 Jozua a Izraeliti skončili boj úplnou porážkou a zničením nepriateľa. Tí však z nich, čo mohli ujsť, ušli a dostali sa do opevnených miest. 21 Všetok ľud sa pokojne vrátil k Jozuovi do tábora pri Makkede. Nikto sa už neodvážil povedať niečo proti Izraelitom.10,21 Ex 11,7 22 Vtedy Jozua rozkázal: „Otvorte vchod jaskyne a priveďte tých piatich kráľov ku mne.“ 23 Urobili to a vyviedli k nemu z tej jaskyne kráľa jeruzalemského, kráľa hebronského, kráľa jarmútskeho, kráľa lachíšskeho a kráľa eglónskeho. 24 Keď tých kráľov priviedli k nemu, Jozua zvolal všetkých Izraelitov a veliteľom bojovníkov, ktorí prišli s ním, povedal: „Pristúpte a šliapnite na šiju týchto kráľov!“ Oni pristúpili a šliapli im na šiju.10,24 Ž 110,1 25 Potom im Jozua povedal: „Nebojte sa ani nestrachujte, buďte silní a odvážni, lebo toto urobí Hospodin so všetkými vašimi nepriateľmi, proti ktorým bojujete.“10,25 Dt 31,6-8 26 Potom ich dal Jozua zabiť a obesiť na päť stromov. Obesenci viseli na stromoch do večera. 27 Pri západe slnka ich na Jozuov rozkaz zo stromov zvesili a hodili do jaskyne, kde sa predtým skrývali. Potom nakládli ku vchodu jaskyne veľké kamene, ktoré sú tam dodnes.10,27 Dt 21,23; Joz 8,29 28 Jozua ešte v ten deň obsadil Makkedu a jej obyvateľov pobil mečom. Vykonal na nich kliatbu a nijakému živému tvoru nedovolil ujsť. S kráľom Makkedy naložil tak, ako naložil s jerišským kráľom.10,28 Joz 6,21 29 Potom Jozua prešiel spolu s celým Izraelom z Makkedy do Libny a bojoval proti nej. 30 Aj tú s jej kráľom dal Hospodin Izraelitom do rúk. Bil ich mečom a usmrtil všetko živé v meste a žiadnemu tvoru nedovolil ujsť. S jej kráľom naložil tak ako s jerišským kráľom. 31 Potom prešiel Jozua a celý Izrael s ním z Libny do Lachíša, utáboril sa oproti nemu a bojoval proti nemu. 32 Hospodin vydal Lachíš do rúk Izraela. Izrael ho na druhý deň obsadil a ostrím meča pobil všetky živé tvory, ako to urobil v Libne. 33 Vtedy prišiel gezerský kráľ Horám Lachíšu na pomoc, ale Jozua ho porazil i s jeho ľudom, takže nezostal nikto, kto by mohol ujsť.10,33 Sdc 1,29 34 Jozua prešiel aj s celým Izraelom z Lachíša do Eglóna, utáborili sa oproti nemu a bojovali proti nemu. 35 V ten istý deň ho obsadili. Bili ich mečom a na všetkých živých vykonali kliatbu tak, ako to urobili s Lachíšom. 36 Potom Jozua a celý Izrael s ním odišli z Eglóna do Hebrona a bojovali proti nemu.10,36 Joz 14,13n; 15,13n; Sdc 1,10 37 Obsadili ho a mečom pobili jeho kráľa, všetky k nemu patriace mestá i všetko živé v nich. Nenechali nikoho, kto by mohol ujsť, tak, ako to urobili s Eglónom. Vykonali kliatbu na ňom i všetkom živom v ňom. 38 Potom sa Jozua vrátil aj s celým Izraelom do Debíru a bojoval proti nemu.10,38 Joz 15,15n; Sdc 1,11 39 Obsadil ho i s jeho kráľmi, so všetkými jeho mestami a pobil ich mečom. Vykonal v ňom kliatbu na všetkom živom a nedovolil nikomu uniknúť. Ako urobil s Hebronom, Libnou a s jej kráľom, tak urobil s Debírom a jeho kráľom. 40 Takto porazil Jozua celú krajinu: pohorie aj Negev, Nížinu a svahy so všetkými kráľmi a nenechal nikoho ujsť. Na všetkom živom vykonali kliatbu, ako prikázal Hospodin, Boh Izraela.10,40 Dt 20,16-18; Joz 11,11.14; Sdc 1,9 41 Jozua ich pobil od Kadéš-Barnéy po Gazu, celú krajinu Gošen po Gibeón.10,41 Joz 11,16 42 Všetkých kráľov aj s ich krajinami obsadil Jozua naraz, lebo Hospodin, Boh Izraela, bojoval za Izrael.10,42 Dt 1,30; Joz 10,14 43 Potom sa Jozua vrátil s celým Izraelom do tábora v Gilgále.10,43 Joz 10,15