2. kapitola

Kniha znamení

Svadba v Káne

1 Na tretí deň2,1 T. j. na tretí deň po stretnutí s Natanaelom a na siedmy deň po scéne v Betánii (Jn 1,28). bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka.
2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“2,4 Jn 7,6.30; 8,20; 12,23; 13,1; 17,1 5 Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“2,5 Gn 41,55 6 Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery.2,6 Mk 7,3-4 7 Ježiš povedal obsluhujúcim: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha 10 a povedal mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.“ 11 Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.2,11 Jn 2,23; 3,2; 4,54; 7,31; 11,45-48; 20,30; Sk 2,22 12 Po tejto udalosti zišiel do Kafarnauma so svojou matkou, bratmi i svojimi učeníkmi a zostali tam niekoľko dní.2,12 Mt 4,13

Očistenie chrámu

13 Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.2,13 Jn 6,4; 11,55; 12,1.12
14 V chráme našiel tých, čo predávali dobytok, ovce a holuby, i peňazomencov, čo tam sedeli.2,14-17 Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46 15 Urobil si z povrazov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal mince a poprevracal stoly 16 a tým, čo predávali holuby, povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte tržnicu z domu môjho Otca!“2,16 Mal 3,1; Lk 2,49 17 Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivosť za tvoj dom ma stravuje.2,17 Ž 69,10 18 Židia mu na to povedali: „Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť?“2,18-22 Mt 21,23-27; Mk 11,27-33; Lk 20,1-8 19 Ježiš im odpovedal: „Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím.“2,19 Mt 26,61; Mk 14,58; 15,29; Sk 6,14 20 Židia však hovorili: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“2,20-21 Jn 3,3-4; 11,13 21 No on hovoril o chráme svojho tela. 22 Keď vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.2,22 Lk 24,44-45; Jn 12,16

Ježiš pozná všetkých

23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.2,23 Jn 2,11; 7,31; 8,30; 10,42; 11,45; 12,11.42
24 Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých 25 a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku.2,25 Mt 12,25; Mk 2,8; Lk 6,8