12. kapitola

Mária pri Ježišovi v Betánii

1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych.12,1 Jn 11,43n
2 Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol medzi tými, ktorí s ním stolovali.12,2 Lk 10,40 3 Mária vzala libru vzácnej voňavej masti z pravého nardu, natrela Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou myrhy.12,3 Mt 26,7; Mk 14,3; Lk 7,37n; Jn 11,2 4 Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal:12,4-5 Mt 26,8-9; Mk 14,4-5; Jn 6,64 5 „Prečo nepredali túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným?“ 6 Ale to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a pretože mal pokladničku a brával z toho, čo do nej vkladali.12,6 Jn 10,13; 13,29 7 Ježiš však povedal: „Nechaj ju, urobila to na deň môjho pohrebu!12,7-8 Mt 26,10-12; Mk 14,6-8 8 Veď chudobných máte vždy so sebou, ale mňa nemáte vždy.“12,8 Dt 15,11 9 Medzitým sa veľký zástup Židov dozvedel, že Ježiš je tam, a prišli nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych.12,9 Jn 11,43-44.56 10 Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, 11 pretože pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.12,11 Jn 7,31; 11,45

Slávnostný vstup do Jeruzalema

12 Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema.12,12-15 Mt 21,1-9; Mk 11,1-10; Lk 19,28-38
13 Vzali palmové ratolesti, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“12,13 Ž 118,25n; Jn 6,15; 18,33.37.39; 19,3.12.14 14 Ježiš si našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra Siona, hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku! 12,15 Zach 9,9 16 Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo.12,16 Lk 24,44-45; Jn 2,22 17 Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo.12,17 Jn 11,43n 18 Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji hovorili medzi sebou: „Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním!“12,19 Lk 19,48; Jn 11,48; Sk 5,28

Grécki prozelyti chcú vidieť Ježiša

20 Niektorí z tých, čo prišli na sviatky vykonať poklonu Bohu, boli Gréci.12,20 Jn 7,35
21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceme vidieť Ježiša!“12,21 Jn 1,43-44; 6,5; 14,8; 20,29 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to šli povedať Ježišovi.12,22 Jn 1,40n; 6,8 23 Ježiš im povedal: „Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka.12,23 Mt 26,45; Mk 14,41; Jn 13,1.31-32; 17,1 24 Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.12,24 1Kor 15,36n 25 Kto miluje svoj život12,25 Gr. dušu., stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.12,25 Mt 10,38-39; 16,25; Mk 8,35; Lk 9,24; 17,33 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí.12,26 Mt 16,24-25; Jn 14,3; 17,24

Predpoveď utrpenia a oslávenia

27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel.12,27 Ž 6,4; Mt 26,38; Mk 14,34n
28 Otče, osláv svoje meno!“ Tu zaznel z neba hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“12,28 Mk 1,11; 9,7; Jn 12,23; 13,31-32; 17,1 29 A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: „Zahrmelo.“ Iní vraveli: „Prehovoril k nemu anjel.“12,29 Gn 21,17; Jób 37,5 30 Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám.12,30 Jn 11,42 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.12,31 Lk 10,18; Jn 3,18; 14,30 32 A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“12,32 Jn 3,14; 8,28 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť.12,33 Mt 20,19; 26,2; Jn 18,32 34 Zástup mu odpovedal: „My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš zostane naveky! Ako to, že ty hovoríš, že Syn človeka musí byť vyzdvihnutý? Kto je to ten Syn človeka?“12,34 Ž 89,37; Iz 9,6; Ez 37,25; Dan 7,14; Jn 8,35 35 Ježiš im povedal: „Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto potme kráča, nevie, kam ide.12,35 Jn 7,33; 8,12; 9,4; 11,10; 1Jn 2,11 36 Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste sa stali synmi svetla!“ Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi.12,36 Jn 10,39; 11,54; Ef 5,8

Neviera Židov

37 Hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho,
38 aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: Pane, kto uveril nášmu kázaniu a komu bolo zjavené Pánovo rameno12,38 T. j. Božia moc.?12,38 Iz 53,1; Rim 10,16 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš inde povedal: 40 Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nespoznali a neobrátili sa, a aby som ich neuzdravil.12,40 Iz 6,10; Mk 4,12 41 Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom.12,41 Iz 6,1 42 Predsa však aj mnohí z poprednejších mužov uverili v neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy;12,42 Jn 7,13; 9,22; 19,38.39 43 lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu.12,43 Jn 3,19; 5,44; 1Jn 2,15 44 Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal.12,44 Mt 10,40; Jn 7,28; 13,20 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.12,45 Jn 6,40; 14,9 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme.12,46 Jn 1,9; 8,12; 9,5; 11,27 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť.12,47 Jn 3,17; 8,15 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.12,48 Lk 10,16; Jn 15,22 49 Veď ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, ako mám hovoriť a čo mám povedať.12,49 Jn 8,28 50 A ja viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec.“12,50 Jn 6,40; 17,2