Dve percentá (2 %)

43. kapitola

Odvlečenie Jeremiáša do Egypta

1 Jeremiáš dohovoril všetkému ľudu všetky slová Hospodina, ich Boha, s ktorými ho k nim poslal Hospodin, ich Boh, teda všetky tieto slová.
2 Tu Hošajov syn Azarja, Karéachov syn Jochanán a všetci odbojní muži povedali Jeremiášovi: „Hovoríš lož! Hospodin, náš Boh, ťa neposlal s týmto odkazom: ‚Nechoďte ako cudzinci bývať do Egypta.‘43,2 Jer 40,15 3 Nerijov syn Baruch ťa hucká proti nám, chce nás vydať do ruky Chaldejcov, aby nás usmrtili, alebo odvliekli do Babylonu.“43,3 Jer 36,32 4 Karéachov syn Jochanán, všetci velitelia oddielov i všetok ľud nepočúvali hlas Hospodina, aby zostali v Judsku. 5 Karéachov syn Jochanán a všetci velitelia oddielov vzali všetky zvyšky Júdu zo všetkých národov, kde boli rozptýlené, aby v Judsku bývali ako cudzinci 6 — čiže mužov, ženy, deti, kráľovské dcéry a všetkých, ktorých ponechal veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan pri Gedaljovi, synovi Achikáma, syna Šafána, ako aj proroka Jeremiáša a Nerijovho syna Barucha —, 7 a odišli do Egypta, lebo nepočúvali Hospodinov hlas. Došli až po Tachpanchés.43,7 2Krľ 25,26; Jer 42,14; Jdt 1,9 8 V Tachpanchése zaznelo Jeremiášovi Hospodinovo slovo: 9 „Vezmi si do rúk veľké kamene, ukry ich pod dlažbu z tehličiek pri vchode do faraónovho domu v Tachpanchése, ale tak, aby to videli judskí muži. 10 Povedz im: Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Hľa, pošlem a privediem babylonského kráľa Nebukadnesara, môjho služobníka, aby som postavil jeho trón na tieto kamene, ktoré som ukryl, a na nich roztiahne svoj baldachýn.43,10 Jer 25,9 11 Príde a porazí Egypt. Kto si zaslúži smrť, pôjde na smrť, kto zajatie, do zajatia, kto meč, pod meč.43,11 Jer 15,2 12 Založí oheň v egyptských chrámoch, vypáli ich a odvlečie ich bohov do zajatia. Vyčistí Egypt, ako si pastier vyčistí odev, a potom odtiaľ v pokoji odíde.43,12 Ex 12,12; Jer 46,25 13 Rozmláti stĺpy Chrámu Slnka, ktorý je v Egypte, vypáli chrámy egyptských bohov.‘“