Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

43. kapitola

Odvlečenie Jeremiáša do Egypta

1 Jeremiáš dohovoril všetkému ľudu všetky slová Hospodina, ich Boha, s ktorými ho k nim poslal Hospodin, ich Boh, teda všetky tieto slová.
2 Tu Hošajov syn Azarja, Karéachov syn Jochanán a všetci odbojní muži povedali Jeremiášovi: „Hovoríš lož! Hospodin, náš Boh, ťa neposlal s týmto odkazom: ‚Nechoďte ako cudzinci bývať do Egypta.‘43,2 Jer 40,15 3 Nerijov syn Baruch ťa hucká proti nám, chce nás vydať do ruky Chaldejcov, aby nás usmrtili, alebo odvliekli do Babylonu.“43,3 Jer 36,32 4 Karéachov syn Jochanán, všetci velitelia oddielov i všetok ľud nepočúvali hlas Hospodina, aby zostali v Judsku. 5 Karéachov syn Jochanán a všetci velitelia oddielov vzali všetky zvyšky Júdu zo všetkých národov, kde boli rozptýlené, aby v Judsku bývali ako cudzinci 6 — čiže mužov, ženy, deti, kráľovské dcéry a všetkých, ktorých ponechal veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan pri Gedaljovi, synovi Achikáma, syna Šafána, ako aj proroka Jeremiáša a Nerijovho syna Barucha —, 7 a odišli do Egypta, lebo nepočúvali Hospodinov hlas. Došli až po Tachpanchés.43,7 2Krľ 25,26; Jer 42,14; Jdt 1,9 8 V Tachpanchése zaznelo Jeremiášovi Hospodinovo slovo: 9 „Vezmi si do rúk veľké kamene, ukry ich pod dlažbu z tehličiek pri vchode do faraónovho domu v Tachpanchése, ale tak, aby to videli judskí muži. 10 Povedz im: Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: ‚Hľa, pošlem a privediem babylonského kráľa Nebukadnesara, môjho služobníka, aby som postavil jeho trón na tieto kamene, ktoré som ukryl, a na nich roztiahne svoj baldachýn.43,10 Jer 25,9 11 Príde a porazí Egypt. Kto si zaslúži smrť, pôjde na smrť, kto zajatie, do zajatia, kto meč, pod meč.43,11 Jer 15,2 12 Založí oheň v egyptských chrámoch, vypáli ich a odvlečie ich bohov do zajatia. Vyčistí Egypt, ako si pastier vyčistí odev, a potom odtiaľ v pokoji odíde.43,12 Ex 12,12; Jer 46,25 13 Rozmláti stĺpy Chrámu Slnka, ktorý je v Egypte, vypáli chrámy egyptských bohov.‘“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk