Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Výprava proti Západu

1 V osemnástom roku, v dvadsiaty druhý deň prvého mesiaca, sa v dome asýrskeho kráľa Nebukadnesara konala porada o pomste na celej tej oblasti, ako sa predtým rozhodol.
2 Zvolal všetkých ministrov a všetkých veľmožov. Predložil im tajný zámer a ústne prikázal zničenie tých území.2,2 Iz 14,13 3 Aj oni schválili, že treba vykynožiť všetkých tých, čo neposlúchli slovo jeho úst. 4 Po skončení porady zavolal asýrsky kráľ Nebukadnesar hlavného veliteľa svojho vojska Holofernesa, druhého po sebe, a povedal mu: 5 „Toto hovorí veľký kráľ, pán celej zeme. Teraz odídeš odo mňa a vezmeš so sebou sebavedomých a silných mužov: do stodvadsaťtisíc pešiakov a množstvo koní s dvanástimi tisícami jazdcov.2,5 Jdt 6,4 6 Vytiahneš proti všetkým krajinám na Západe, lebo neposlúchli slovo mojich úst. 7 Rozkážeš im, aby pripravili zem a vodu, pretože vo svojom hneve vytiahnem proti nim, celý povrch zeme pokryjem nohami svojho vojska a vydám im ich ako korisť. 8 Ich ranení zaplnia horské údolia. Každá bystrina a riečka bude taká plná mŕtvol, že sa bude vylievať. 9 Ich zajatcov odvlečiem až na koniec sveta. 10 Ty teda vytiahneš a predo mnou celé ich územie obsadíš pre mňa. Keď sa ti vzdajú, budeš mi ich strážiť až do dňa, keď ich potrestám. 11 Tvoje oko sa nezľutuje nad neposlušnými, ale vydáš ich na smrť a korisť na celom tvojom území. 12 Ako že žijem ja a moc môjho kráľovstva: povedal som a urobím to vlastnou rukou. 13 Ty však neprestúpiš ani jediný príkaz svojho pána, ale všetko splníš, ako som ti rozkázal. Vykonáš to bez zaváhania.“ 14 Holofernes odišiel od svojho pána a zavolal si všetkých náčelníkov, generálov a dôstojníkov asýrskeho vojska. 15 Ako mu rozkázal jeho pán, spočítal mužov pre elitné bojové oddiely, asi stodvadsaťtisíc mužov, a dvanásťtisíc lukostrelcov na koňoch. 16 Usporiadal ich, ako sa zoraďuje vojsko do boja. 17 Vzal veľmi veľké množstvo tiav, oslov a mulíc na prepravu nákladu a nespočetné množstvo oviec, volov a kôz na zásobovanie 18 aj množstvo potravín pre každého muža, veľmi veľa zlata a striebra z kráľovského domu. 19 Potom sa vydal na cestu on i celé jeho vojsko ako predvoj kráľa Nebukadnesara, aby svojimi bojovými vozmi, jazdcami a elitnými pešiakmi pokryli celý povrch zeme smerom na západ. 20 S nimi sa vydal na cestu pestrý zástup. Bolo ich ako kobyliek, ako piesku zeme, pre množstvo sa nedali ani zrátať.2,20 Sdc 6,5; 7,12

Prvé Holofernesovo víťazstvo

21 Vyšli z Ninive na tri dni cesty na rovinu Bektilet a utáborili sa oproti Bektiletu, v blízkosti vrchu, ktorý sa vypína naľavo od Hornej Cilície.
22 Potom vzal celé svoje vojsko, pešiakov, jazdcov i bojové vozy a odtiahol odtiaľ do hornatého kraja. 23 Rozdrvil Pút i Lúd a oraboval všetkých synov Rassisu aj synov Izmaela, ktorí bývali oproti púšti na juh od krajiny Cheleov. 24 Prekročil Eufrat a prešiel cez Mezopotámiu, úplne zničil všetky mestá s vysokým opevnením popri rieke Abrónas až k moru. 25 Zabral územie Cilície, rozdrvil všetkých, čo mu kládli odpor, a prišiel až po územie Jafet, ktoré leží na juhu oproti Arábii. 26 Obkľúčil všetkých Midjánčanov, spálil ich stany a vyplienil ich stajne. 27 Na rovinu Damasku zostúpil v čase žatvy pšenice, spálil všetky ich polia, vyhubil stáda oviec i dobytka, vydrancoval ich mestá, spustošil vidiek a mečom pozabíjal v nich všetkých mladých mužov. 28 Strach z neho a hrôza doľahla na obyvateľov pobrežia, ktorí žili v Sidone a v Týre, i na tých, čo bývali v Súre a v Okine, na všetkých obyvateľov Jamnie; veľmi sa ho báli aj tí, čo bývali v Azóte a v Aškalóne.