56. kapitola

III. časť knihy Izaiáša

Spása pre cudzincov

1 Takto hovorí Hospodin: „Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť, lebo blízko je moja spása, už príde, a moja spravodlivosť sa ukáže.
2 Blažený človek, čo tak koná, a ľudský tvor, čo sa toho pridŕža, zachováva sobotu, neznesväcuje ju, dáva si pozor na ruku, aby neurobila nič zlé.“56,2 Ex 16,23; 20,8; Dt 5,12; Iz 58,13; Jer 17,21n 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi: „Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu“ — a eunuch nech nehovorí: „Hľa, ja som suchý strom.“56,3 Iz 14,1 4 Preto takto hovorí Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pridŕžajú sa mojej zmluvy: 5 „Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom, čo je lepšie ako synovia a dcéry. Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené. 6 Cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi, všetkých, čo zachovávajú sobotu, neznesväcujú ju a pridržiavajú sa mojej zmluvy, 7 aj ich zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy.“56,7 Mk 11,17 8 Výrok Pána, Hospodina, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela: „K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.“

Nesvedomití pastieri

9 Všetky poľné a lesné zvieratá, poďte žrať!56,9 Jer 12,9
10 Všetci strážcovia sú slepí, nechápu, všetci sú nemé psy, nevládzu brechať, blúznia, vylihujú, radi si zdriemnu.56,10 Ez 33,6-9 11 Sú to pažravé psy, nevedia sa nasýtiť, sú to pastieri, nevedia chápať. Každý si robí po svojom, všetci bez výnimky idú za svojím ziskom:56,11 Jer 6,13; Ez 34,2 12 „Poďte,“ hovoria si, „prinesiem víno, opime sa z piva, zajtra bude ako dnes a mnoho sa ešte zvýši.“