Predchádzajúca kapitola

52. kapitola

Koniec poroby

1 Prebuď sa, prebuď sa, Sion, obleč si svoju moc, obleč si svoje slávnostné šaty, sväté mesto Jeruzalem, lebo už nevstúpi do teba neobrezaný a nečistý človek.
2 Stras zo seba prach a vstaň, zajatý Jeruzalem, roztrhni putá na svojej šiji, zajatá dcéra Siona, 3 lebo takto hovorí Hospodin: „Zadarmo ste boli predaní, nie za peniaze budete vykúpení.“ 4 Lebo takto hovorí Pán, Hospodin: „Do Egypta, do cudziny šiel kedysi bývať môj ľud a napokon ho utláčala Asýria. 5 A teraz čo s vami?“ znie výrok Hospodina. „Zadarmo bol vzatý môj ľud. Vystatujú sa tí, čo nad ním vládnu,“ znie výrok Hospodina. „Ustavične, celý deň potupujú moje meno. 6 Preto v ten deň môj ľud spozná moje meno, že ja som ten, čo hovorí: ‚Tu som!‘“

Ohlásenie spásy

7 Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje spásu a hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje!“
8 Čuj, tvoji strážcovia zvyšujú hlas, spoločne sa radujú, lebo na vlastné oči vidia návrat Hospodina na Sion. 9 Plesajte, zrúcaniny Jeruzalema, spoločne sa radujte, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. 10 Hospodin si obnažil sväté rameno pred očami všetkých pohanov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. 11 Preč, preč, vyjdite odtiaľ! Nečistého sa nedotýkajte! Vyjdite spomedzi nich, očistite sa, vy, ktorí nosíte Hospodinove nádoby. 12 Nevychádzajte však náhlivo a neodchádzajte s chvatom, lebo Hospodin kráča pred vami, Boh Izraela uzatvára vaše rady.

Štvrtá pieseň o Hospodinovom služobníkovi

13 „Hľa, môj služobník bude mať úspech, bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený.
14 Ako sa nad ním mnohí začudovali; jeho výzor je neľudsky znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku, 15 tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli.“