Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

45. kapitola

Kýros, Hospodinov pomazaný

1 Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému, Kýrovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošliapal národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov, aby som pred ním otvoril vráta a brány nezostali zatvorené:45,1 Iz 41,2
2 „Ja pôjdem pred tebou a vyrovnám kopce, bronzové vráta rozlámem a železné závory dolámem. 3 Vydám ti poklady ukryté v temnotách a cennosti zo skrýš, aby si vedel, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý ťa volám po mene. 4 Kvôli môjmu sluhovi Jákobovi a kvôli Izraelu, môjmu vyvolenému, som ťa pomenoval, a hoci si ma nepoznal, dal som ti čestné meno.45,4 Iz 41,8 5 Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal,45,5-6 Ex 20,3 6 aby si od východu slnka i od jeho západu uvedomili, že okrem mňa niet iného. Ja som, Hospodin, iného niet. 7 Utváram svetlo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja, Hospodin, to všetko tvorím.45,7 Nár 3,38; Am 3,6; Sir 23,18 8 Roste, nebesá, zhora a z oblakov nech sa leje spravodlivosť, otvor sa, zem, nech sa urodí spása. Spolu s ňou nech vypučí spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to všetko stvoril.“ 9 Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, povedať: „Čo robíš? V tvojej práci niet zručnosti.“45,9 Iz 29,16; Jer 18,6; Rim 9,20n 10 Beda tomu, kto povie otcovi: „Načo plodíš?“ a žene: „Načo rodíš?“ 11 Takto hovorí Hospodin, Svätý Izraela a jeho tvorca: „Chcete sa ma pýtať na mojich synov a rozhodovať o diele mojich rúk? 12 Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlastnými rukami roztiahol nebesia a všetkým ich zástupom som dal príkaz.45,12 Iz 44,24 13 Ja som ho vzbudil v spravodlivosti45,13 Myslí sa perzský kráľ Kýros (559 – 529 pred Kr.), ktorý prepustí Židov z exilu., vyrovnám všetky jeho cesty. On postaví moje mesto a prepustí mojich zajatcov bez platenia a darov,“ hovorí Hospodin zástupov.45,13 Iz 41,2 14 Takto hovorí Hospodin: „Výťažok Egypta a zisk Kúšu i Sábania, urastení muži, prídu k tebe a budú tvoji. Za tebou pôjdu v okovách, pred tebou sa sklonia a k tebe sa budú modliť: ‚Len u teba je Boh, ničotou sú bohovia.‘“ 15 Naozaj, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Boh Izraela, spasiteľ.45,15 Iz 43,11; Rim 11,33 16 Zahanbia sa a všetci budú potupení. Spoločne vyjdú na hanbu tvorcovia modiel.45,16 Iz 44,9-11 17 Hospodin spasí Izrael večnou spásou. Nezahanbíte sa, nebudete potupení na večné veky. 18 Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, on je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upevnil; nestvoril ju pustú, ale na bývanie ju utvoril: „Ja som Hospodin a iného niet. 19 Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Nepovedal som Jákobovmu potomstvu: ‚Hľadajte ma v pustých zákutiach.‘ Ja som Hospodin. Hovorím, čo je správne, oznamujem, čo je pravdivé.45,19 Iz 48,16; Jn 18,20 20 Zhromaždite sa a príďte, pristúpte spolu, zachránení spomedzi národov. Nechápaví sú tí, čo nosia svoje drevené modly a modlia sa k bohu, ktorý nepomôže. 21 Oznámte to, predložte a poraďte sa spolu: Kto toto zvestoval od začiatku a oznamoval oddávna? Či nie ja som Hospodin? Iného Boha okrem mňa niet. Okrem mňa niet Boha pravého a zachraňujúceho. 22 Obráťte sa ku mne a zachráňte sa, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet! 23 Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla spravodlivosť, slovo, ktoré sa nevráti: Predo mnou sa skloní každé koleno a prisahať bude každý jazyk.45,23 Rim 14,11; Flp 2,10n 24 ‚Len v Hospodinovi,‘ povedia mi, ‚je spravodlivosť a moc.‘“ K nemu prídu a zahanbia sa všetci, čo proti nemu horlili. 25 Vďaka Hospodinovi získa spravodlivosť, v ňom bude oslávené celé potomstvo Izraela.45,25 Jer 9,23; 1Kor 1,31