Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Kýros, Hospodinov pomazaný

1 Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému, Kýrovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošliapal národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov, aby som pred ním otvoril vráta a brány nezostali zatvorené:
2 „Ja pôjdem pred tebou a vyrovnám kopce, bronzové vráta rozlámem a železné závory dolámem. 3 Vydám ti poklady ukryté v temnotách a cennosti zo skrýš, aby si vedel, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý ťa volám po mene. 4 Kvôli môjmu sluhovi Jákobovi a kvôli Izraelu, môjmu vyvolenému, som ťa pomenoval, a hoci si ma nepoznal, dal som ti čestné meno. 5 Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal, 6 aby si od východu slnka i od jeho západu uvedomili, že okrem mňa niet iného. Ja som, Hospodin, iného niet. 7 Utváram svetlo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja, Hospodin, to všetko tvorím. 8 Roste, nebesá, zhora a z oblakov nech sa leje spravodlivosť, otvor sa, zem, nech sa urodí spása. Spolu s ňou nech vypučí spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to všetko stvoril.“ 9 Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom, hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, povedať: „Čo robíš? V tvojej práci niet zručnosti.“ 10 Beda tomu, kto povie otcovi: „Načo plodíš?“ a žene: „Načo rodíš?“ 11 Takto hovorí Hospodin, Svätý Izraela a jeho tvorca: „Chcete sa ma pýtať na mojich synov a rozhodovať o diele mojich rúk? 12 Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlastnými rukami roztiahol nebesia a všetkým ich zástupom som dal príkaz. 13 Ja som ho vzbudil v spravodlivosti, vyrovnám všetky jeho cesty. On postaví moje mesto a prepustí mojich zajatcov bez platenia a darov,“ hovorí Hospodin zástupov. 14 Takto hovorí Hospodin: „Výťažok Egypta a zisk Kúšu i Sábania, urastení muži, prídu k tebe a budú tvoji. Za tebou pôjdu v okovách, pred tebou sa sklonia a k tebe sa budú modliť: ‚Len u teba je Boh, ničotou sú bohovia.‘“ 15 Naozaj, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Boh Izraela, spasiteľ. 16 Zahanbia sa a všetci budú potupení. Spoločne vyjdú na hanbu tvorcovia modiel. 17 Hospodin spasí Izrael večnou spásou. Nezahanbíte sa, nebudete potupení na večné veky. 18 Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, on je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upevnil; nestvoril ju pustú, ale na bývanie ju utvoril: „Ja som Hospodin a iného niet. 19 Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Nepovedal som Jákobovmu potomstvu: ‚Hľadajte ma v pustých zákutiach.‘ Ja som Hospodin. Hovorím, čo je správne, oznamujem, čo je pravdivé. 20 Zhromaždite sa a príďte, pristúpte spolu, zachránení spomedzi národov. Nechápaví sú tí, čo nosia svoje drevené modly a modlia sa k bohu, ktorý nepomôže. 21 Oznámte to, predložte a poraďte sa spolu: Kto toto zvestoval od začiatku a oznamoval oddávna? Či nie ja som Hospodin? Iného Boha okrem mňa niet. Okrem mňa niet Boha pravého a zachraňujúceho. 22 Obráťte sa ku mne a zachráňte sa, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet! 23 Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla spravodlivosť, slovo, ktoré sa nevráti: Predo mnou sa skloní každé koleno a prisahať bude každý jazyk. 24 ‚Len v Hospodinovi,‘ povedia mi, ‚je spravodlivosť a moc.‘“ K nemu prídu a zahanbia sa všetci, čo proti nemu horlili. 25 Vďaka Hospodinovi získa spravodlivosť, v ňom bude oslávené celé potomstvo Izraela.