24. kapitola

Apokalypsa Izaiáša

Boží súd nad svetom

1 Hľa, Hospodin robí zem pustou a prázdnou, rozvracia jej tvárnosť a rozptyľuje jej obyvateľov.
2 Rovnako bude na tom ľud i kňaz, sluha i jeho pán, slúžka i jej pani, predavač i kupec, ten, čo požičiava, i ten, čo dlhuje, veriteľ i dlžník.24,2 Oz 4,9 3 Zem bude celkom vyľudnená a vyplienená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. 4 Zem smúti a vysychá, svet chradne a vädne, vysokopostavení z ľudu na zemi upadajú.24,4 Oz 4,3; 2Pt 3,10 5 Zem poškvrnili jej obyvatelia, tí, čo prestupovali zákony, prekračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu. 6 Preto kliatba zožiera zem, pykajú tí, čo na nej bývajú; preto zhoreli obyvatelia zeme, ľudí zostalo málo. 7 Mušt smúti, vinič usychá, všetci, čo sa radovali, vzdychajú.24,7 Joel 1,12 8 Utíchla veselosť bubnov, prestal jasot plesajúcich, utíchla veselosť citary. 9 Pri speve nepijú víno, opojný nápoj pijanom zhorkne.24,9 Am 6,5-7 10 Zničené je opustené mesto, zavretý je každý dom, nevojdeš doň. 11 Na uliciach je nárek pre víno, všetka radosť vyhasla, z krajiny sa vytratila veselosť. 12 V meste zostala spúšť, brána je rozbitá na kúsky. 13 Tak bude uprostred zeme medzi národmi, ako keď sa zrážajú olivy, ako pri paberkovaní, keď sa končí oberačka. 14 Oni pozdvihnú svoj hlas, zaplesajú, aj od západu budú jasať nad velebou Hospodina. 15 Preto aj na východe vzdajte Hospodinovi úctu, na morských ostrovoch vyvyšujte meno Hospodina, Boha Izraela. 16 Od končín zeme sme počuli chválospevy: „Sláva Spravodlivému!“ Ja som však povedal: „Strácam sa, strácam, beda mi!“ Zradcovia zrádzajú, vierolomní sa dopúšťajú veľkej zrady. 17 Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme. 18 Kto by unikol tomu strachu, padne do jamy, kto by vyšiel z jamy, chytí sa do pasce. Otvoria sa priepusty na výsosti a základy zeme sa zatrasú.24,18 Ž 18,8; Jer 48,43n; Am 5,19 19 Zem sa celkom dopuká, úplne sa rozlomí, celá sa bude triasť.24,19 Zach 14,4 20 Zem sa bude tackať ako opilec, bude sa otriasať ako chatrč; doľahne na ňu jej previnenie, spadne a viac nevstane.24,20 Am 5,2 21 V ten deň Hospodin potrestá nebeské zástupy na výsosti aj zemských kráľov na zemi.24,21 Jer 46,25 22 Spolu budú zhromaždení ako väzni v jame, zavretí pod zámkom a po mnohých dňoch potrestaní. 23 Zahanbí sa mesiac, slnko sa zapýri, lebo Hospodin zástupov je kráľom na vrchu Siona i v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu.