22. kapitola

Obetovanie Izáka

1 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odvetil: „Tu som.“22,1 Ex 16,4; Dt 8,2; Sdc 2,22; Múd 10,5; Sir 44,20; Heb 11,17; Jk 1,12-14; 2,21
2 Boh povedal: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Morija a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem.“22,2 2Krn 3,1; Mich 6,7; 1Jn 4,9-10 3 Abrahám včasráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh.22,3 Ž 119,60; Lk 14,26 4 Na tretí deň Abrahám pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. 5 Povedal svojim sluhom: „Zostaňte tu s oslom. Ja pôjdem s chlapcom ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám.“22,5 Heb 11,19 6 Abrahám vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu.22,6 Iz 53,6; Jn 19,17; 1Pt 2,24 7 Izák povedal svojmu otcovi Abrahámovi: „Otec!“ Ten odpovedal: „Čo chceš, syn môj?“ Izák sa spýtal: „Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu?“ 8 Abrahám odvetil: „Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh.“ Tak šli obaja spolu ďalej.22,8 Jn 1,29.38; 1Pt 1,19-20; Zj 5,12 9 Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abrahám tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár, na drevo.22,9 Iz 53,7; Ef 5,2 10 Abrahám vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. 11 Vtom z neba zavolal naňho Hospodinov anjel: „Abrahám, Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som!“ 12 Anjel mu povedal: „Nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna.“22,12 1Sam 15,22; Prís 1,7; Koh 12,13; 1Jn 4,9-10 13 Abrahám sa rozhliadol a v kroví uzrel barana zachyteného za rohy. Abrahám šiel, vzal barana a obetoval ho namiesto svojho syna ako spaľovanú obetu. 14 Abrahám nazval toto miesto „Hospodin sa postará“. Tak sa dodnes hovorí: „Na vrchu sa Hospodin postará.“ 15 Hospodinov anjel znova zavolal z neba na Abraháma 16 a povedal: „Prisahám na seba samého,“ znie výrok Hospodina, „pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna,22,16 Iz 45,23; Jer 49,13; Lk 1,73; Heb 6,13-14 17 určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu; tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov.22,17 Gn 12,2; 13,16; Jer 33,22; Ef 1,3 18 Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.“22,18 Gn 18,18; 26,4; Ž 72,17; Sir 44,21; Sk 3,25; Ga 3,8-9 19 Potom sa Abrahám vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do Beér-Šeby, kde Abrahám býval.22,19 Gn 21,31; Sdc 20,1

Nachórovo potomstvo

20 Po týchto udalostiach oznámili Abrahámovi: „Milka porodila synov tvojmu bratovi Nachórovi:22,20 Gn 11,26-29
21 prvorodeného Úca, jeho brata Búza a Kemuela, Aramovho otca,22,21 Gn 10,23; Jób 1,1 22 Keseda, Chaza, Pildáša, Jidláfa a Betuela.“ 23 Betuelovi sa narodila Rebeka. Týchto ôsmich porodila Milka Abrahámovmu bratovi Nachórovi.22,23 Gn 24,15; Rim 9,10 24 Aj jeho vedľajšia žena, ktorej meno bolo Reuma, porodila Tebacha, Gachama, Tachaša a Maachu.