Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Návrat do Jeruzalema

1 Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli z vyhnanstva, zajatci, ktorých odvliekol babylonský kráľ Nebukadnesar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta;
2 tí, čo prišli so Zerubbábelom, Ješúom, Nechemjom, Serajom, Reelajom, Mordochajom, Bilšánom, Mispárom, Bigvajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov izraelského ľudu: 3 potomkov Paróšových bolo dvetisícstosedemdesiatdva, 4 Šefatjových tristosedemdesiatdva, 5 Arachových sedemstosedemdesiatpäť, 6 potomkov Pachat-Moábových po Ješúovi a Joábovi bolo dvetisícosemstodvanásť, 7 potomkov Elámových bolo tisícdvestopäťdesiatštyri, 8 Zattuových deväťstoštyridsaťpäť, 9 Zakkajových sedemstošesťdesiat, 10 Baniho šesťstoštyridsaťdva, 11 Bebajových šesťstodvadsaťtri, 12 Azgádových tisícdvestodvadsaťdva, 13 Adonikámových šesťstošesťdesiatšesť, 14 Bigvajových dvetisícpäťdesiatšesť, 15 Adínových štyristopäťdesiatštyri; 16 potomkov Atérových po Jechizkijovi bolo deväťdesiatosem, 17 Becajových tristodvadsaťtri, 18 Jorových stodvanásť, 19 Chašumových dvestodvadsaťtri, 20 Gibbárových deväťdesiatpäť. 21 Betlehemčanov bolo stodvadsaťtri, 22 Netofanov päťdesiatšesť, 23 Anatóťanov stodvadsaťosem, 24 Azmáveťanov štyridsaťdva, 25 Kirjat-Jearímčanov, Kefirčanov a Beerótčanov sedemstoštyridsaťtri, 26 Rámčanov a Gebanov šesťstodvadsaťjeden, 27 Michmásanov stodvadsaťdva, 28 Bételčanov a Ajanov dvestodvadsaťtri, 29 Nebóanov päťdesiatdva, 30 Magbíšanov stopäťdesiatšesť, 31 ostatných Elámcov tisícdvestopäťdesiatštyri, 32 Charímovcov tristodvadsať, 33 Lódčanov, Chadídčanov a Ónčanov sedemstodvadsaťpäť, 34 Jerišanov tristoštyridsaťpäť, 35 Senaancov tritisícšesťstotridsať. 36 Kňazi: Jedajovcov, patriacich k Ješúovmu domu, bolo deväťstosedemdesiattri, 37 Immérovcov tisícpäťdesiatdva, 38 Pašchúrovcov tisícdvestoštyridsaťsedem, 39 Charímovcov tisícsedemnásť. 40 Leviti: potomkov Ješúu a Kadmíela po Hodavjovi bolo sedemdesiatštyri. 41 Speváci: potomkov Asáfových bolo stodvadsaťosem. 42 Vrátnici: potomkov Šallúmových, Atérových, Talmónových, Akkúbových, Chatitových, Šobajových bolo stotridsaťdeväť. 43 Nevoľníci chrámu: Cichaovci, Chasufovci, Tabbaóťania, 44 Kerósovci, Síahovci, Padónovci, 45 Lebanovci, Chagabovci, Akkúbovci, 46 Chagábovci, Šamlajovci, Chanánovci, 47 Giddélovci, Gacharovci, Reajovci, 48 Recínovci, Nekodaovci, Gazzámovci, 49 Uzzovci, Paséachovci, Besajovci, 50 Asnovci, Meunímovci, Nefusímovci, 51 Bakbúkovci, Chakufovci, Charchúrovci, 52 Baclútovci, Mechidovci, Charšovci, 53 Barkósovci, Siserovci, Temachovci, 54 Necíachovci a Chatifovci; 55 potomkovia Šalamúnových služobníkov: Sotajovci, Soferetovci, Perudovci, 56 Jalovci, Darkónčania, Giddélovci, 57 Šefatjovci, Chattílovci, Pocheret-Haccebajímovci a Amiovci; 58 všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo tristodeväťdesiatdva. 59 Aj títo vyšli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Addánu a Imméru, lenže nevedeli preukázať rod svojich otcov a svoj pôvod, či sú z Izraela: 60 šesťstopäťdesiatdva Delajových, Tobijových a Nekodaových potomkov. 61 Z potomkov kňazov: Chobajovci a Kócovci; potomkovia Barzillaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Gileádčana Barzillaja, a bol nazvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoj zápis v rodovom zozname, ale pretože ho nenašli, vylúčili ich z kňazstva. 63 Kráľov miestodržiteľ im zakázal jesť z najsvätejších vecí, pokiaľ kňaz s urím a tummím nezaujme svoje miesto. 64 Celé toto spoločenstvo dovedna tvorilo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat osôb, 65 okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem; ďalej s nimi bolo dvesto spevákov a speváčok. 66 Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť, 67 tiav štyristotridsaťpäť a oslov šesťtisícsedemstodvadsať. 68 Poniektorí rodoví náčelníci po svojom príchode k Hospodinovmu domu, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dobrovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál. 69 Podľa svojich možností prispeli na dielo chrámu šesťdesiatjedentisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňazských rúch. 70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniektorí z ľudu usadili tu; speváci, vrátnici a nevoľníci chrámu vo svojich mestách; celý Izrael býval vo svojich mestách.