Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Návrat do Jeruzalema

1 Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli z vyhnanstva, zajatci, ktorých odvliekol babylonský kráľ Nebukadnesar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta;2,1-70 Neh 7,6-722,1 2Krľ 24,14-16; 25,11
2 tí, čo prišli so Zerubbábelom, Ješúom, Nechemjom, Serajom, Reelajom, Mordochajom, Bilšánom, Mispárom, Bigvajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov izraelského ľudu: 3 potomkov Paróšových bolo dvetisícstosedemdesiatdva, 4 Šefatjových tristosedemdesiatdva, 5 Arachových sedemstosedemdesiatpäť, 6 potomkov Pachat-Moábových po Ješúovi a Joábovi bolo dvetisícosemstodvanásť, 7 potomkov Elámových bolo tisícdvestopäťdesiatštyri, 8 Zattuových deväťstoštyridsaťpäť, 9 Zakkajových sedemstošesťdesiat, 10 Baniho šesťstoštyridsaťdva, 11 Bebajových šesťstodvadsaťtri, 12 Azgádových tisícdvestodvadsaťdva, 13 Adonikámových šesťstošesťdesiatšesť, 14 Bigvajových dvetisícpäťdesiatšesť, 15 Adínových štyristopäťdesiatštyri; 16 potomkov Atérových po Jechizkijovi bolo deväťdesiatosem, 17 Becajových tristodvadsaťtri, 18 Jorových stodvanásť, 19 Chašumových dvestodvadsaťtri, 20 Gibbárových deväťdesiatpäť. 21 Betlehemčanov bolo stodvadsaťtri, 22 Netofanov päťdesiatšesť, 23 Anatóťanov stodvadsaťosem,2,23 Jer 1,1 24 Azmáveťanov štyridsaťdva, 25 Kirjat-Jearímčanov, Kefirčanov a Beerótčanov sedemstoštyridsaťtri, 26 Rámčanov a Gebanov šesťstodvadsaťjeden, 27 Michmásanov stodvadsaťdva, 28 Bételčanov a Ajanov dvestodvadsaťtri, 29 Nebóanov päťdesiatdva, 30 Magbíšanov stopäťdesiatšesť, 31 ostatných Elámcov tisícdvestopäťdesiatštyri, 32 Charímovcov tristodvadsať, 33 Lódčanov, Chadídčanov a Ónčanov sedemstodvadsaťpäť, 34 Jerišanov tristoštyridsaťpäť, 35 Senaancov tritisícšesťstotridsať. 36 Kňazi: Jedajovcov, patriacich k Ješúovmu domu, bolo deväťstosedemdesiattri, 37 Immérovcov tisícpäťdesiatdva, 38 Pašchúrovcov tisícdvestoštyridsaťsedem, 39 Charímovcov tisícsedemnásť. 40 Leviti: potomkov Ješúu a Kadmíela po Hodavjovi bolo sedemdesiatštyri.2,40 Ezd 3,8-9; Neh 12,8 41 Speváci: potomkov Asáfových bolo stodvadsaťosem. 42 Vrátnici: potomkov Šallúmových, Atérových, Talmónových, Akkúbových, Chatitových, Šobajových bolo stotridsaťdeväť. 43 Nevoľníci chrámu2,43 T. j. cudzinci darovaní chrámu ako otroci.: Cichaovci, Chasufovci, Tabbaóťania,2,43 1Krn 9,2; Ezd 8,20 44 Kerósovci, Síahovci, Padónovci, 45 Lebanovci, Chagabovci, Akkúbovci, 46 Chagábovci, Šamlajovci, Chanánovci, 47 Giddélovci, Gacharovci, Reajovci, 48 Recínovci, Nekodaovci, Gazzámovci, 49 Uzzovci, Paséachovci, Besajovci, 50 Asnovci, Meunímovci, Nefusímovci, 51 Bakbúkovci, Chakufovci, Charchúrovci, 52 Baclútovci, Mechidovci, Charšovci, 53 Barkósovci, Siserovci, Temachovci, 54 Necíachovci a Chatifovci; 55 potomkovia Šalamúnových služobníkov: Sotajovci, Soferetovci, Perudovci,2,55 1Krľ 9,20n; Neh 11,3 56 Jalovci, Darkónčania, Giddélovci, 57 Šefatjovci, Chattílovci, Pocheret-Haccebajímovci a Amiovci; 58 všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo tristodeväťdesiatdva. 59 Aj títo vyšli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Addánu a Imméru, lenže nevedeli preukázať rod svojich otcov a svoj pôvod, či sú z Izraela: 60 šesťstopäťdesiatdva Delajových, Tobijových a Nekodaových potomkov. 61 Z potomkov kňazov: Chobajovci a Kócovci; potomkovia Barzillaja, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Gileádčana Barzillaja, a bol nazvaný ich menom.2,61 2Sam 17,27; 19,32n; 1Krľ 2,7 62 Tí hľadali svoj zápis v rodovom zozname, ale pretože ho nenašli, vylúčili ich z kňazstva.2,62 Nm 3,10 63 Kráľov miestodržiteľ im zakázal jesť z najsvätejších vecí, pokiaľ kňaz s urím a tummím nezaujme svoje miesto.2,63 Ex 28,30; Lv 8,8; 10,14n; 22,10n; Dt 33,8; Neh 7,65 64 Celé toto spoločenstvo dovedna tvorilo štyridsaťdvatisíctristošesťdesiat osôb, 65 okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedemtisíctristotridsaťsedem; ďalej s nimi bolo dvesto spevákov a speváčok. 66 Koní mali sedemstotridsaťšesť, mulíc dvestoštyridsaťpäť, 67 tiav štyristotridsaťpäť a oslov šesťtisícsedemstodvadsať. 68 Poniektorí rodoví náčelníci po svojom príchode k Hospodinovmu domu, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dobrovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál. 69 Podľa svojich možností prispeli na dielo chrámu šesťdesiatjedentisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňazských rúch. 70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniektorí z ľudu usadili tu; speváci, vrátnici a nevoľníci chrámu vo svojich mestách; celý Izrael býval vo svojich mestách.