Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

Potrestanie modlárov a označenie verných

1 Zvolal mi do uší mocným hlasom: „Blíži sa potrestanie mesta. Každý nech má v ruke ničivú zbraň!“
2 Nato prišlo šesť mužov od Hornej brány obrátenej na sever a každý mal ničiaci nástroj v ruke. Uprostred nich bol muž oblečený do ľanového rúcha a pri svojich bedrách mal písacie potreby. Keď prišli, postavili sa vedľa bronzového oltára.9,2 Ez 10,2; Dan 10,5 3 Sláva Boha Izraela sa vzniesla sponad cheruba, na ktorom spočívala, ku prahu chrámu. Vtedy zvolal na muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách.9,3 Ez 1,28 4 Hospodin mu povedal: „Prejdi mestom, stredom Jeruzalema, a označ znakmi čelá mužov, ktorí vzdychajú a stenajú pre všetky ohavnosti, ktoré sa páchajú v ňom.“9,4 Zj 7,2-4 5 Na vlastné uši som ho počul hovoriť tamtým šiestim: „Prejdite cez mesto za ním a bite! Nech sa nezmiluje vaše oko a nemajte súcitu. 6 Zabíjajte starca, mládenca aj pannu, dieťa aj ženu, kým ich nevyhubíte! Nepriblížte sa však k nikomu, na kom je znak! Začnite od mojej svätyne!“ Vtedy začali od starcov, ktorí boli pred chrámom. 7 Povedal im: „Poškvrňte dom a naplňte nádvorie pobitými! Vyjdite!“ Keď vyšli, zabíjali v meste. 8 Kým zabíjali, a ja som zostal sám, padol som na tvár a volal som: „Ach, Pane, Hospodin, či chceš zničiť celý zvyšok Izraela, keď vylievaš svoju prchkosť na Jeruzalem?“9,8 Ez 11,13; Am 7,2.5 9 Povedal mi: „Vina domu Izraela a Júdu je náramne veľká a krajina je plná krviprelievania, mesto je plné prekrúcania práva. Hovoria si totiž: ‚Hospodin opustil krajinu! Hospodin nevidí!‘9,9 Ž 14,1; Ez 8,12 10 Čo sa mňa týka, moje oko sa nezmiluje ani nebudem mať súcit; odplatím im za ich cesty.“9,10 Ez 5,11; 7,3n 11 Potom sa muž oblečený do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách, vrátil so správou a povedal: „Vykonal som, ako si mi rozkázal.“