Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Proroctvo proti vrchom Izraela

1 Takto mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, obráť sa tvárou k izraelským vrchom a prorokuj proti nim. 3 Povedz: ‚Vy, izraelské vrchy, počúvajte slovo Pána, Hospodina! Takto vraví Pán, Hospodin, vrchom a pahorkom, riečiskám a údoliam: Hľa, ja privodím na vás meč a znivočím vaše obetné výšiny. 4 Vaše oltáre spustnú, vaše kadidlové oltáre budú rozbité a vašich pobitých pohádžem pred vaše modly. 5 Mŕtvoly Izraelitov hodím pred ich modly. Vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. 6 Všade, kde bývate, budú mestá porúcané a výšiny spustnú. Vaše oltáre budú teda spustošené, vaše modly budú rozbité a zaniknú. Vaše kadidlové oltáre budú zbúrané a bude odstránené, čo ste si spravili. 7 Koho prebodnú, padne medzi vami. Potom spoznáte, že ja som Hospodin. 8 Keď budete rozptýlení po krajinách, ponechám si z vás zvyšok medzi národmi. Budete mať takých, ktorí uniknú meču. 9 Tí, ktorí z vás uniknú, rozpomenú sa na mňa medzi národmi, kam boli odvedení do zajatia. Zlomím ich smilné srdce, ktoré odstúpilo odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlipne hľadeli za svojimi modlami. Zhnusia sa sami sebe pre svoje zlo, pre všetky svoje ohavnosti. 10 Až keď dopustím na nich túto pohromu, potom spoznajú, že ja som Hospodin a nadarmo som nehovoril.‘“ 11 Takto vraví Pán, Hospodin: „Zatlieskaj, dupni nohou a povedz: ‚Ach, beda domu Izraela pre všetky zlé ohavnosti! Padnú mečom, pomrú hladom a umrú na mor. 12 Ten, čo bude ďaleko, zomrie na mor; ten, čo bude blízko, padne mečom; ten, čo zostane a bude obkľúčený, zomrie hladom. Takto si vylejem na nich svoju zlosť. 13 Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď ich prebodnutí budú ležať medzi ich modlami, okolo ich oltárov na každom vysokom kopci, na všetkých temenách vrchov i pod každým zeleným stromom a pod každým košatým dubom, na mieste, kde svojim modlám obetovali udobrujúce vonné obety. 14 Vystriem proti nim svoju ruku a krajinu obrátim na pustatinu a na hrôzu na všetkých ich sídlach od púšte až po Riblu. Potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘“