Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

34. kapitola

Proti zlým vládcom ľudu

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela! Prorokuj a povedz tým pastierom: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Beda pastierom Izraela, ktorí pasú samých seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?34,2 Jer 23,1-4 3 Jete tuk, odievate sa vlnou, zabíjate tučné zvieratá, ale stádo nepasiete. 4 Slabé ste neposilňovali, choré neliečili, poranené neobväzovali, porozháňané nezavracali ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím.34,4 Zach 11,15n 5 Rozpŕchli sa, boli bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené.34,5-6 Nm 27,17; Mt 9,36 6 Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch. Moje ovce sú rozptýlené po celej šírej krajine, ale ich nik nehľadá. 7 Preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodina: 8 Ako žijem,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚pretože moje stádo sa stalo korisťou a moje ovce slúžili za pokrm všelijakej divej zveri, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba, a moje stádo nepásli,‘ 9 preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodina:34,9 Jer 23,2 10 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja som proti pastierom, budem požadovať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo. Pastieri už nebudú vypásať samých seba, lebo vytrhnem svoje ovce z ich úst a už im viac nebudú pokrmom.‘ 11 Takto totiž vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, tu som, pozhľadávam svoje ovce a postarám sa o ne.34,11 Iz 40,11 12 Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa.34,12 Lk 15,4 13 Vyvediem ich spomedzi národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. 14 Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na výživnej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela.34,14 Ž 23,2 15 Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať,‘ znie výrok Pána, Hospodina. 16 ‚Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím. Budem ich pásť, ako sa patrí.‘34,16 Jer 31,8n 17 Ty však, moje stádo, takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou a medzi baranmi a capmi.34,17 Mt 25,32 18 Je vám to málo, že vypásate najlepšiu pašu, ale ostatnú šliapete nohami; že pijete čistú vodu, ale ostatnú kalíte nohami? 19 Potom moje stádo musí vypásť to, čo bolo došliapané vašimi nohami, a musí vypiť vodu, čo bola skalená vašimi nohami?‘ 20 Preto takto im vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, ja budem rozsudzovať medzi tučnými ovcami a chudými ovcami, 21 pretože bokom i plecom odtláčate a svojimi rohami odstrkávate všetky slabé kusy dotiaľ, kým ich nepovyháňate. 22 Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou, a budem rozsudzovať medzi ovcou a ovcou. 23 Ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť: svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom.34,23-24 Jer 30,9; Ez 37,24; Oz 3,5; Jn 10,14-16; Zj 7,10 24 Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal. 25 Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji a vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšti a budú spávať v lesoch.34,25 Ez 37,26; Oz 2,20 26 Udelím požehnanie im a okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde!34,26-27 Lv 26,4 27 Potom poľný strom vydá svoje ovocie i zem vydá svoju úrodu, a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom spoznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a zachránim ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. 28 Nebudú už korisťou národov, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší.34,28 Jer 30,10 29 Zriadim pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov.34,29 Iz 60,21; 61,3; Ez 36,30 30 Potom spoznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom,‘ znie výrok Pána, Hospodina.34,30-31 Ž 100,3 31 ‚Vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh,‘ znie výrok Pána, Hospodina.“