Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

32. kapitola

Žalospevy nad faraónom

1 V dvanástom roku, v dvanástom mesiaci, prvého dňa toho mesiaca zaznelo mi slovo Hospodina:
2 „Človeče, zaspievaj žalospev o faraónovi, egyptskom kráľovi, a povedz mu: ‚Podobal si sa levíčaťu medzi národmi, bol si ako krokodíl v nílskych tokoch, brodil si sa vo svojich prúdoch, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy.‘32,2 Ez 29,3 3 Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Rozostriem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vytiahnu ťa svojou vlečnou sieťou.32,3 Ez 12,13 4 Hodím ťa na zem, na šíre pole ťa vrhnem a usídlim na tebe všetko nebeské vtáctvo, tebou nasýtim zver celej zeme.32,4 Ez 29,5 5 Vyložím tvoje mäso na vrchy a tvojou mŕtvolou naplním údolia. 6 Napojím krajinu tvojím výtokom a tvojou krvou až po vrchy, takže korytá potokov sa tebou naplnia. 7 Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac už nevydá svoje svetlo.32,7-8 Iz 13,10; Joel 2,10 8 Všetky svetelné telesá na nebi pre teba zatemním a zošlem tmu na tvoju krajinu,‘ znie výrok Pána, Hospodina. 9 ‚Zarmútim srdce mnohých národov, keď privediem tvojich zajatcov medzi národy do krajín, ktoré si nepoznal. 10 Tvojím údelom predesím mnohé národy a ich králi stŕpnu nad tebou, keď zamávam proti nim svojím mečom. Budú sa stále triasť o svoj život v deň tvojho pádu.‘“ 11 Veď takto vraví Pán, Hospodin: „Meč babylonského kráľa príde na teba! 12 Tvoj dav zrazím mečmi hrdinov — všetci z nich sú násilnícke národy. Porazia pýchu Egypta a celý jeho dav bude vyhladený. 13 Vyhubím všetky jeho zvieratá z mnohých vôd, ľudská noha ich už nezakalí ani kopytá zvierat ich nezamútia. 14 Ich vody vyčistím, aby ich rieky tiekli ako olej,“ znie výrok Pána, Hospodina. 15 „Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všetkého, čo ju napĺňa. Keď pobijem v nej všetkých, ktorí v nej bývajú, potom spoznajú, že ja som Hospodin. 16 To je žalospev a budú ho spievať. Dcéry národov ho budú spievať. Budú ho spievať nad Egyptom a nad celým jeho davom,“ znie výrok Pána, Hospodina. 17 V dvanástom roku, pätnásteho dňa prvého mesiaca zaznelo mi slovo Hospodina: 18 „Človeče, nariekaj nad davom Egypta a zhoď ho, jeho i dcéry mocných národov do najspodnejších častí zeme, k tým, čo zostupujú do hrobu.32,18 Iz 14,11-15; Ez 31,16 19 ‚Od koho si milší? Zostúp a ľahni si k neobrezaným!‘ 20 Padnú medzi pobitých mečom. Meč je pripravený. Budú ležať pri nich s celým ich davom. 21 Silní hrdinovia budú hovoriť o ňom so svojimi pomocníkmi zo stredu podsvetia: ‚Zostúpili, ležia neobrezaní, sú prebodnutí mečom.‘ 22 Tam je Aššúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všetci sú pobití, padli mečom. 23 Dali mu hrob v najzadnejšej časti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, všetci pobití, ktorí padli mečom, ktorí šírili strach v krajine živých. 24 Tam je Elám i celý jeho dav je okolo jeho hrobu. Všetci sú pobití, padli mečom. Zostúpili neobrezaní do najspodnejšej časti zeme, ktorí šírili pred sebou strach v krajine živých. Znášajú svoju potupu s tými, čo zostúpili do hrobu.32,24 Jer 49,37 25 Dali mu lôžko uprostred prebodnutých so všetkým jeho davom. Okolo sú jeho hroby. Všetci sú neobrezaní, padli mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Teraz znášajú svoju potupu s tými, čo zostupujú do hrobu. Sú položení medzi pobitých. 26 Tam je Mešech, Tubal i všetok jeho dav okolo jeho hrobu. Všetci sú neobrezaní, padli mečom, lebo šírili strach v krajine živých.32,26 Ez 27,13; 38,2 27 Nebudú ležať s hrdinami, ktorí padli v praveku, ktorí zostúpili do podsvetia so svojím vojenským výstrojom a ktorým dali meče pod ich hlavy a štíty sú na ich kostiach, lebo strach z hrdinov bol v krajine živých. 28 Ty však budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, čo boli pobití mečom. 29 Tam je Edóm, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pripojení k tým, čo boli prebodnutí mečom. Ležia pri neobrezaných a pri tých, ktorí zostupujú do hrobu.32,29 Ez 25,12-14 30 Tam sú všetky kniežatá severu a všetci Sidončania, ktorí zostúpili s prebodnutými. Napriek strachu, ktorý spôsobili svojím hrdinstvom, vyšli na hanbu. Ľahli si ako neobrezaní s tými, čo padli mečom, a znášajú potupu s tými, čo zostupujú do hrobu.32,30 Iz 23,1-16; Ez 28,21-23 31 Týchto uvidí faraón a poteší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho vojsko sú mečom pobití,“ znie výrok Pána, Hospodina. 32 „Veď som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi neobrezaných, ktorí boli pobití mečom,“ znie výrok Pána, Hospodina.