Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Osobná zodpovednosť za hriechy

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Ako to, že na pôde Izraela používate takéto príslovie: ‚Otcovia jedli nezrelé hrozno, ale synom stŕpli zuby?‘ 3 Ako žijem,“ znie výrok Pána, Hospodina, „nebudete mať ani používať takéto príslovie v Izraeli! 4 Mne patria všetky osoby — tak osoby otcov, ako osoby synov —, mne patria! Osoba, ktorá hreší, zomrie! 5 Ak je niekto spravodlivý a uskutočňuje právo a spravodlivosť, 6 nejedáva na vrchoch, oči nedvíha k modlám domu Izraela ani nepoškvrňuje ženu svojho blížneho, ani sa nepriblíži k žene, keď je nečistá, 7 ak nikoho neutláča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hladnému a nahého zaodieva rúchom, 8 ak nepožičiava na úžeru a neberie úrok, od bezprávia odťahuje svoju ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi ľuďmi, 9 ak sa správa podľa mojich ustanovení a zachováva moje nariadenia a úprimne ich plní, je spravodlivý a určite bude žiť,“ znie výrok Pána, Hospodina. 10 „No ak splodí syna násilníka, ktorý prelieva krv a dopúšťa sa niektorého z týchto hriechov, 11 hoci otec tieto veci nekoná, ale on jedáva na vrchoch, ženu blížneho poškvrňuje, 12 biedneho a chudobného utláča, dopúšťa sa lúpeže, nevracia záloh a k modlám dvíha svoje oči, pácha ohavnosť, 13 dáva na úžeru a berie úrok — ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všetky tieto ohavnosti. Určite zomrie a jeho krv bude na ňom. 14 Ak splodí syna, ktorý uvidí všetky hriechy svojho otca, ktoré popáchal, ale sa bojí a nekoná podobne, 15 teda na vrchoch nejedáva, svoj zrak nedvíha k modlám domu Izraela, ženu blížneho nepoškvrňuje 16 ani nikoho neutláča, ani nezadržuje záloh, ani sa nedopúšťa lúpeže, zo svojho chleba udeľuje hladnému a nahého zaodieva rúchom, 17 od bezprávia odťahuje svoju ruku, neberie úžeru ani úrok, moje nariadenia plní, chodí podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Určite bude žiť. 18 Jeho otec, ktorý sa dopúšťal útlaku, dopúšťal sa lúpeže na bratovi a uprostred svojho ľudu robil, čo nebolo dobré; ten, hľa, zomrie za svoju vinu. 19 Namietali ste: ‚Prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca?‘ Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia, a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť! 20 Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na jednom a vina bezbožného bude na druhom. 21 Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! 22 Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú konal. 23 Či azda môžem mať záľubu v smrti bezbožného,“ znie výrok Pána, Hospodina, „a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? 24 Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, ak spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný, ak to robí, môže žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú vykonal, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. 25 Avšak namietate: ‚Pánova cesta nie je správna!‘ Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? 26 Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť a preto zomrie, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. 27 Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten si zachová dušu pre život. 28 Keď uvidí a odvráti sa od všetkých svojich priestupkov, ktorých sa dopúšťal, určite bude žiť, nezomrie. 29 Dom Izraela však namieta: ‚Pánova cesta nie je správna.‘ Nie sú správne moje cesty, dom Izraela? Nie sú nesprávne vaše cesty? 30 Preto, dom Izraela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest,“ znie výrok Pána, Hospodina. „Obráťte sa, odvráťte sa od všetkých svojich hriechov, potom vás neprávosť neprivedie k pádu. 31 Odhoďte od seba všetky svoje hriechy, ktorých ste sa dopúšťali, a utvorte si nové srdce a nového ducha. Veď prečo máte pomrieť, dom Izraela?! 32 Veď nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť,“ znie výrok Pána, Hospodina. „Obráťte sa a žite!“