Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

13. kapitola

Nepraví proroci a prorokyne

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, prorokuj proti izraelským prorokom, ktorí prorokujú, a povedz tým, čo prorokujú z vlastného srdca: ‚Počujte slovo Hospodina!‘“ 3 Takto vraví Pán, Hospodin: „Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli.13,3 Jer 14,14 4 Tvoji proroci sú ako líšky na zrúcaninách, Izrael. 5 Nevstúpili ste do trhlín a nepostavili ste múr okolo domu Izraela, aby obstál vo vojne v deň Hospodina.13,5 Ž 106,23; Ez 22,30 6 Vidia márnosť, veštia lož tí, čo hovoria: ‚Tak znie výrok Hospodina!‘, hoci Hospodin ich neposlal, a čakajú na to, že on vyplní klamné slovo.13,6 Jer 5,31; Ez 22,28 7 Nie je márne videnie, ktoré vidíte, a lživá veštba, ktorú hlásate, a pritom hovoríte: ‚Tak znie výrok Hospodina!‘? Ale ja som neprehovoril.“ 8 Preto takto vraví Pán, Hospodin: „Pretože hovoríte márnosť a mávate klamné videnia, som proti vám,“ znie výrok Pána, Hospodina. 9 „Moja ruka bude proti prorokom, ktorí mávajú klamné videnia a veštia lož. Nemôžu patriť do spoločenstva môjho ľudu ani nebudú zapísaní do zoznamu domu Izraela, ani nevojdú na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Pán, Hospodin.13,9 Ez 14,9 10 Preto, a len preto, že zavádzali môj ľud a hovorili: ‚Pokoj!‘, keď nebolo pokoja, a keď ľud stavia stenu, oni ju zatierajú hlinenou omietkou,13,10 Jer 6,14 11 povedz tým omietkarom, že odpadne. Príde zaplavujúci lejak, zošlem krupobitie a strhne sa búrlivý vietor. 12 Keď padne stena, iste vám povedia: ‚Kde je hlinená omietka, ktorou ste omietali?‘“ 13 Preto takto vraví Pán, Hospodin: „Vo svojej prchkosti spôsobím búrlivý víchor, zaplavujúci lejak vo svojom hneve a krupobitie v prchkosti na zničenie. 14 Zrútim stenu, ktorú ste omietli hlinenou omietkou, zvalím ju na zem, takže bude odkrytý jej základ. Padne, v nej zahyniete aj vy a potom poznáte, že ja som Hospodin. 15 Keď si úplne vylejem prchkosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omietkou, potom vám poviem: ‚Nieto steny ani tých, čo ju omietali, 16 totiž prorokov Izraela, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a ktorí mali preň videnia o pokoji, hoci nebolo pokoja,‘“ znie výrok Pána, Hospodina. 17 „Ty však, človeče, upri svoju tvár proti dcéram svojho ľudu, ktoré prorokujú z vlastného srdca, a prorokuj proti nim! 18 Povedz: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Beda tým, ktoré zošívajú čarodejnícke obväzy pre každé zápästie a zhotovujú závoje na hlavu akejkoľvek veľkosti, aby ulovili ľudské životy. Či budete loviť životy môjho ľudu a svoje životy, aby ste udržali nažive sami seba? 19 Znesvätili ste ma u môjho ľudu za hrsť jačmeňa a za kus chleba, aby ste vydali na smrť osoby, ktoré nemali zomrieť, a zachovali ste nažive osoby, ktoré nemali žiť, pretože ste luhali môjmu ľudu, ktorý počúva lož.‘“ 20 Preto takto vraví Pán, Hospodin: „Hľa, ja budem proti vašim čarodejníckym obväzom, ktorými lovíte ľudské životy ako vtáky, postŕham ich z vašich ramien a prepustím ako vtáky tie osoby, ktoré ste ulovili. 21 Roztrhám i vaše závoje a vytrhnem svoj ľud z vašej ruky; nebudú viac vo vašej ruke korisťou. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 22 Pretože srdce spravodlivého privádzate klamom do zúfalstva, zatiaľ čo ja som mu nespôsobil bolesť, a pretože posilňujete ruky bezbožného, aby sa nevrátil zo svojej zlej cesty, a tak ostal nažive,13,22 Jer 23,14 23 nebudete mať klamné videnia ani veštbu, ani nebudete už viac veštiť; ja sám vytrhnem svoj ľud z vašej ruky. Vtedy poznáte, že ja som Hospodin.“