15. kapitola

Pieseň o víťazstve

1 Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň: „Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil; koňa i jeho jazdca zmietol do mora.15,1 Sdc 5,1; Múd 10,19; 19,9; Zj 15,3
2 Moja sila a pieseň15,2 Alt. moja sila a moc. je Hospodin, on sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho; Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať. 15,2 Ž 118,14; Iz 12,2; Sir 51,1 3 Hospodin je bojovník; jeho meno je Hospodin.15,3 Ex 3,13-15; 14,14; Ž 24,8 4 Faraónove bojové vozy aj s vojskom vrhol do mora,15,4 Ex 14,7 výkvet jeho vojska zahynul v Trstinovom mori. 5 Prahlbiny ich pokryli, ako kameň klesli do hlbín.15,5 Zj 18,21 6 Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa.15,6 Ž 2,9 7 Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov. Posielaš svoj hnev, čo ich spáli ako slamu.15,7 Ex 9,16; Iz 5,24 8 Dychom tvojho hnevu navŕšili sa vody, ako hrádza stáli prúdy, uprostred mora stuhli priepastné hlbiny.15,8 Jób 4,9; Iz 11,4; 51,10; 2Tes 2,8 9 Nepriateľ povedal: Rozbehnem sa, chytím ich, rozdelím korisť, upokojím si dušu, vytasím meč, moja ruka sa ich zmocní.15,9 Ex 14,9; Sdc 5,30 10 Zadul si svojím dychom, zalialo ich more, potopili sa ako olovo v mohutných vodách.15,10 Ž 74,13; 106,11 11 Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svätosti? Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály?15,11 Ex 18,11; Ž 89,6-8 12 Vystrel si pravicu, zem ich pohltila.15,12 Nm 16,32; Jon 2,7 13 Milosťou svojou viedol si tento ľud, ktorý si vykúpil svojou silou a sprevádzal mocou k svojmu svätému príbytku.15,13 Ž 77,21; 78,54; Iz 40,11; 63,12-13 14 Počuli to národy, chveli sa; Filištíncov zachvátila hrôza.15,14 Iz 14,29.31 15 Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, vojvodcov Moábu ovládol strach; všetkých Kanaánčanov premohlo chvenie.15,15 Joz 2,9-11; 5,1; Ž 68,3 16 Doľahla na nich hrôza a strach; mocou tvojho ramena zmĺkli ako kameň, kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel, kým neprešiel tento ľud, ktorý si vykúpil. 17 Privedieš ich a usídliš na vrchu, ktorý vlastníš, kde si si, Hospodin, pripravil príbytok, kde si tvoje ruky, Pane, založili svätostánok.15,17 Jer 32,41; 2Mak 1,29 18 Hospodin kraľuje naveky a navždy.“ 19 Keď totiž faraónove kone s bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich zaplavil vodou; Izraeliti však prešli stredom mora po suchu.15,19 Ex 14,23.29; Heb 11,29 20 Prorokyňa Mirjam, Áronova sestra, vzala do ruky bubienok a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali.15,20 Ž 68,26; 150,4; Mich 6,4; Lk 2,36 21 Mirjam im predspevovala: „Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil! Koňa i jeho jazdca zmietol do mora.“

Ťažkosti na púšti

22 Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli.15,22 Gn 16,7; 25,18; 1Sam 15,7
23 Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mara15,23 Hebr. Horká..15,23 Nm 33,8; Sir 38,5 24 Ľud reptal proti Mojžišovi: „Čo budeme piť?“15,24 Ex 16,2; Nm 11,1-6; 21,5; Sir 38,5 25 On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho skúšal.15,25 Gn 22,1; Ex 16,4 26 Povedal: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“15,26 Dt 7,15; Iz 57,18; Oz 6,1 27 Potom prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Tam pri vodách sa utáborili.15,27 Nm 33,9; Iz 12,3