Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

Víťazstvo Židov

1 V trinásty deň dvanásteho mesiaca, ktorým je adár, doručili prípis, ktorý napísal kráľ.9,1 Est 3,7.13; 8,11n
2 Tento deň zahynuli protivníci Židov. Nikto sa im totiž nepostavil na odpor, pretože každý sa bál Židov.9,2 Est 8,17 3 Hlavní satrapovia, vladári a kráľovskí tajomníci prejavovali Židom úctu, lebo doliehal na nich strach z Mardocheja.9,3 Ezd 8,36 4 Zaväzoval ich kráľov príkaz, takže jeho meno sa spomínalo v celej ríši9,4 Var. + Židia zabíjali údermi meča všetkých svojich protivníkov. Bolo to veľké krviprelievanie a ničenie. S chuťou postupovali proti tým, čo ich nenávideli (porov. hebr. Est 9,5). Gr. verzia poznačená univerzalizmom tento drsný text poznačený pomstychtivosťou vypustila..9,4 2Sam 5,10 6 V meste Súzy zabili Židia do päťsto mužov,9,6 Est 3,15 7 medzi nimi boli Farsanestain, Delfón a Fasga,9,7-10 Gn 14,21-24; Est 5,11; Jób 18,19 8 ďalej Fardata, Barea, Sarbacha, 9 Marmasima, Arufaios, Arsaios, Zabutaitas, 10 desiati synovia Bugajčana Hamana, syna Hamadata, nepriateľa Židov, a vyplienili ich majetok. 11 V ten istý deň bol kráľovi nahlásený počet tých, ktorí v Súzach zahynuli. 12 Kráľ povedal Ester: „V Súzach zabili Židia päťsto mužov. Čo si myslíš, ako postupovali na okolí? Čo si ešte žiadaš? Vyhovie sa ti.“9,12 Est 5,3.6; 7,2; 8,5n 13 Ester povedala kráľovi: „Nech sa Židom dovolí robiť to isté aj zajtra a umožní sa im obesiť desiatich synov Hamana.“9,13 Ide o verejné obesenie už mŕtvych synov a vystavenie ich osudu na výstrahu.9,13-14 Dt 21,22-23; Joz 10,26 14 Súhlasil, aby sa tak stalo, a vydal Židom z tohto mesta mŕtvoly Hamanových synov, aby ich obesili. 15 V štrnásty deň mesiaca adár sa zhromaždili súzski Židia a zabili tristo mužov, ale nevzali si nič ako korisť. 16 Židia v ostatných častiach ríše sa poschádzali a vzájomne si tak pomáhali, že im nepriatelia už dali pokoj; v trinásty deň mesiaca adár totiž zahubili pätnásťtisíc osôb, ale nevzali si nič ako korisť.9,16 Est 8,11 17 V štrnásty deň toho istého mesiaca si užívali pokoj a aj prežili tento deň odpočinku s radosťou a potešením, 18 zatiaľ čo Židia v Súzach, ktorí sa tiež zhromaždili v štrnásty deň, nedopriali si pokoj, ale s radosťou a potešením prežili pätnásty deň. 19 Z toho dôvodu teda Židia roztrúsení v odľahlých častiach celej krajiny svätia štrnásty deň mesiaca adár ako šťastný deň s plesaním a posielajú si navzájom výslužky z hostiny. Obyvatelia hlavných miest však svätia aj pätnásty deň ako šťastný deň plesania a posielajú svojim blízkym výslužky.9,19 Neh 8,10-12; Est 8,17; Zj 11,10

Zavedenie sviatku Púrim

20 Mardochej zapísal tieto udalosti do knihy a rozoslal všetkým Židom, ktorí žili v Artaxerxovej ríši blízko či ďaleko.
21 Žiadal, aby zaviedli oslavu týchto šťastných dní, štrnásteho a pätnásteho dňa mesiaca adár, 22 lebo v tých dňoch si Židia vydýchli od svojich nepriateľov. Žiadal, aby celý mesiac adár, v ktorom bola ich situácia zmenená9,22 Trpný rod poukazuje na Boha, ktorý spôsobil túto zmenu. v ich prospech, zármutok sa obrátil na radosť a trápenie na šťastný deň, prežívali ako šťastné dni, ako čas svadieb a plesania, keď sa posielajú výslužky priateľom a chudobným.9,22 Ž 30,12 23 Židia uvítali, čo im napísal Mardochej; 24 ako Macedónčan Haman, syn Hamadata, bojoval proti nim, ako vydal výnos a použil lós, aby ich vykynožil,9,24 Est 3,6-7 25 ako prišiel ku kráľovi s návrhom obesiť Mardocheja a ako všetky zlá, ktoré sa pokúšal uvaliť na Židov, dopadli na neho, takže obesili jeho aj jeho synov.9,25 Est 7,9n; Ž 7,17 26 Tieto dni nazvali Purím podľa lósov — v ich reči totiž purím označuje lósy —, ale aj pre všetky udalosti, ktoré obsahoval tento list a pre všetko, čo si v ich dôsledku vytrpeli a čo sa im stalo. 27 Mardochej to takto ustanovil a Židia pre seba, pre svoje potomstvo i pre tých, čo sa k nim pridajú, prijali, že všetko budú úplne presne zachovávať. Mali to byť pamätné dni slávené z pokolenia na pokolenie, v každom meste, rodine a kraji.9,27 Iz 56,3.6; Zach 2,15 28 Tieto dni Purím sa budú svätiť navždy a ich pamiatka nikdy nevymizne.9,28 Ž 77,12-16; 145,4-7 29 Kráľovná Ester, Amminadábova dcéra, a Žid Mardochej zapísali všetko, čo urobili, a potvrdili aj spis o sviatku Purím.9,29 LXX neobsahuje v. 30; porov. hebr. Est 9,30.9,29 Est 2,15; 9,23-26 31 Mardochej a kráľovná Ester vzali za to na seba plnú zodpovednosť, ba vtedy sa zaručili aj svojím zdravím a uskutočnili svoj zámer.9,31 Est 4,1.3.16 32 Svojím výrokom to Ester ustanovila na večné časy a bolo to zapísané do kroniky.