Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

Prípad neobjasnenej vraždy

1 Ak sa na území, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, aby si ho obsadil, na poli nájde telo zavraždeného človeka, no nevie sa, kto ho zabil,21,1 Ž 5,7
2 vyjdú tvoji starší i sudcovia a odmerajú vzdialenosť od okolitých miest k zavraždenému.21,2 Dt 16,18-19 3 Keď sa zistí, ktoré mesto je k zavraždenému najbližšie, vezmú starší toho mesta jalovicu, ktorá ešte nepracovala a nebola zapriahnutá v jarme. 4 Starší toho mesta privedú jalovicu k potoku so stále tečúcou vodou, na miesto, kde sa dosiaľ neoralo ani nesialo, a tam pri potoku zlomia jalovici šiju. 5 Potom pristúpia kňazi Léviovci, pretože ich si Hospodin, tvoj Boh, vyvolil, aby mu slúžili, v mene Hospodina požehnávali a podľa ich výroku riešil sa každý spor i každé ublíženie na tele.21,5 Dt 10,8; 17,8-12; 1Krn 23,13 6 Všetci starší toho mesta, ktoré je najbližšie k zavraždenému, umyjú si ruky nad jalovicou, ktorej pri potoku zlomili šiju.21,6 Ž 26,6; Mt 27,24-25 7 Potom vyhlásia: ‚Naše ruky nepreliali túto krv ani naše oči to nevideli.21,7 Ž 7,4-5 8 Hospodin, odpusť svojmu izraelskému ľudu, ktorý si vykúpil. Nedovoľ preliať nevinnú krv uprostred svojho izraelského ľudu.‘ Tak budú zbavení viny za preliatie krvi.21,8 Mt 23,35 9 Vinu za preliatie nevinnej krvi odstrániš zo svojho stredu, keď budeš konať, čo je správne pred Hospodinom.21,9 Nm 35,33

Manželstvo so zajatkyňou

10 Keď odídeš do boja proti svojim nepriateľom a Hospodin, tvoj Boh, ti ich vydá do rúk, odvedieš si z nich zajatcov.
11 Keď uzrieš medzi zajatcami ženu krásnej postavy a obľúbiš si ju, môžeš si ju vziať za ženu.21,11 Nm 31,18 12 Potom ju uvedieš do svojho domu. Ona si oholí hlavu a ostrihá si nechty, 13 vyzlečie si šaty, v ktorých bola zajatá, a bude bývať v tvojom dome. Celý mesiac bude oplakávať svojho otca a svoju matku. Potom smieš k nej vojsť, staneš sa jej manželom a ona bude tvojou ženou.21,13 Ž 45,11-12 14 Ak sa ti potom znepáči, prepustíš ju a bude voľná. Nesmieš ju predať za peniaze ani hrubo s ňou zaobchádzať, lebo si ju ponížil.

Právo prvorodenstva

15 Ak niektorý muž má dve ženy, jednu miluje a druhú nie, a ak mu milovaná i nemilovaná porodia synov a prvorodený bude synom nemilovanej,21,15 Gn 29,30-31; 1Sam 1,4-5
16 potom v deň, keď bude rozhodovať o dedičstve pre svojich synov, právo prvorodeného nesmie priznať synovi milovanej na úkor prvorodeného syna nemilovanej. 17 Syna nemilovanej však uzná za prvorodeného a dá mu dvojnásobný podiel zo všetkého, čo má, lebo je prvotinou jeho sily. Jemu patrí právo prvorodenstva.21,17 Gn 49,3

Neposlušný syn

18 Ak má niekto vzdorovitého a zanovitého syna, ktorý neposlúcha svojho otca ani svoju matku a nedbá na ich napomínanie,21,18 Dt 27,16; Prís 13,24; 19,18; 29,17; 30,11
19 jeho otec a matka nech ho chytia, privedú k starším mesta k miestnej bráne 20 a povedia im: ‚Tento náš syn je vzdorovitý a zanovitý, neposlúcha nás, je zhýralec a pijan.‘21,20 Prís 23,19-21 21 Potom nech ho všetci muži mesta ukameňujú. Jeho smrťou odstrániš zlo zo svojho stredu. Nech to počuje celý Izrael a bojí sa.21,21 Dt 13,11; 19,19

Pochovanie popraveného

22 Keby sa niekto dopustil takého hriechu, za ktorý sa vynáša rozsudok smrti, a bol by obesený na drevo,21,22 Joz 8,29; 10,26; 1Sam 26,16
23 nenecháš jeho mŕtvolu na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesenec je Bohom prekliaty. Preto si nepoškvrň pôdu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do dedičného vlastníctva.21,23 Joz 7,12; Jn 19,31; Ga 3,13