Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

Vysvetlenie o konci času

1 V prvom roku médskeho Dária som stál pri ňom, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho.11,1 Dan 9,1
2 Teraz ti však oznámim pravdu. V Perzii povstanú ešte traja králi. Štvrtý si nahromadí viac bohatstva ako ostatní. Keď sa posilní svojím bohatstvom, vyburcuje všetko proti gréckemu kráľovstvu. 3 Objaví sa bohatiersky kráľ. Bude mocne vládnuť a robiť, čo sa mu zapáči.11,3 Dan 8,4; 11,36 4 No ako rýchlo povstal, tak bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany. Nie však medzi jeho potomkov. Nebude to už taká ríša, akej vládol on, lebo jeho kráľovstvo bude vyvrátené a dostane sa iným, mimo nich.11,4 Dan 7,2; 8,8; 1Mak 1,7.9 5 Zmocnie kráľ juhu, ale jedno z jeho kniežat bude silnejšie ako on a bude panovať. Jeho vláda bude nesmierna. 6 Po niekoľkých rokoch sa spoja: dcéra kráľa juhu príde za kráľom severu, aby urobila dohodu. Neudrží si však svoju moc, ani jej potomstvo neprežije. Bude vydaná ona, jej sprievodcovia, jej syn i ten, ktorý bol jej oporou.11,6 Dan 11,15 7 Na jeho mieste vzíde z jej koreňov výhonok. Vytiahne proti vojsku, vstúpi do pevnosti kráľa severu a dokáže na nich svoju moc. 8 Do zajatia v Egypte odvlečie aj ich bohov, liate modly, vzácne nádoby, striebro a zlato. Na niekoľko rokov nechá kráľa severu na pokoji. 9 Ten potom vnikne do kráľovstva kráľa juhu, ale vráti sa do svojej krajiny. 10 Jeho synovia budú bojovať. Zhromaždia veľké množstvo vojska, ktoré bude postupovať a preženie sa ako povodeň. Bude bojovať ďalej až po jeho pevnosť. 11 Kráľ juhu sa rozhorčí. Vytiahne do boja proti kráľovi severu. On postaví veľké vojsko, ale bude vydané do rúk toho druhého. 12 Keď to vojsko odvlečú, jeho srdce spyšnie. Porazí desaťtisíce, ale prevahu nezíska. 13 Kráľ severu sa vráti a postaví ešte väčšie vojsko než predtým. Po určitom čase, po niekoľkých rokoch, pritiahne s veľkým vojskom a s mnohým majetkom. 14 V tých časoch mnohí povstanú proti kráľovi juhu. Aj rozvášnení synovia tvojho ľudu sa pozdvihnú, aby sa potvrdilo videnie, ale padnú. 15 Kráľ severu pritiahne, navŕši násyp a zaujme opevnené mesto. Južné sily neobstoja. Ani vybraní z jeho ľudu nebudú mať silu odolávať.11,15 Dan 11,6 16 Ten, čo vytiahol proti nemu, bude robiť, čo sa mu zachce, a nikto pred ním neobstojí. Zastaví sa aj v Nádhernej krajine a všetko bude v jeho ruke.11,16 Dan 8,9 17 Zaumieni si ovládnuť celé jeho kráľovstvo. Uzatvorí s ním mierovú dohodu a dá mu dcéru za ženu, aby ho zničila. To sa však nestane, neuskutoční sa to. 18 Potom sa zameria na ostrovy a mnohé obsadí. No jeden vojvodca urobí koniec jeho výsmechu, no nielen to, potupu mu odplatí. 19 Obráti teda pozornosť na pevnosti jeho krajiny, ale potkne sa, padne a stratí sa.11,19 Ž 37,36 20 Na jeho miesto sa postaví iný, ktorý privedie vyberača s kráľovskou slávou. Po niekoľkých dňoch sa však zlomí, no nie hnevom ani bojom. 21 Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý muž bez udelenia kráľovskej hodnosti. Nenápadne pritiahne a úskokmi sa zmocní kráľovstva.11,21 2Mak 4,7.10 22 Vojenské oddiely sa pred ním odplavia a budú rozbité, ako aj knieža zmluvy. 23 Keď uzavrie spojenectvá, bude si počínať ľstivo. Dostane sa k moci pomocou malej časti národa. 24 Pritiahne do najbohatších a najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov. Medzi svojich rozhodí lup, korisť a majetok. Proti opevneným mestám bude snovať plány, ale len do určitého času. 25 Vyburcuje svoju silu a srdce s veľkým vojskom proti kráľovi juhu. Aj kráľ juhu sa pustí do boja s veľkým a nesmierne početným vojskom. Neobstojí však, lebo budú proti nemu strojiť úklady.11,25 1Mak 1,18-19; 2Mak 5,1 26 Zlomia ho tí, čo jedávajú jeho pokrm. Zničia jeho vojsko a mnohí padnú prebodnutí.11,26 1Mak 1,19 27 Obaja zlomyseľní králi budú pri jednom stole hovoriť lož. Nebude to však osožiť, lebo koniec má prísť v určenom čase. 28 Vráti sa do svojej krajiny s veľkou korisťou a so srdcom zaujatým proti svätej zmluve. Bude konať a vráti sa do svojej krajiny.11,28 1Mak 1,21-24; 2Mak 4,15-21 29 V stanovenom čase opäť vpadne na juh, ale tentoraz to nebude tak ako po prvýkrát.11,29 Dan 11,11-13.23-25; 2Mak 5,1 30 Keď proti nemu pritiahnu lode Kittejcov, stratí odvahu a ustúpi. Rozzúri sa a bude konať proti svätej zmluve. Keď sa vráti, bude si všímať tých, čo opúšťajú svätú zmluvu. 31 Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnú modlu.11,31 Dan 8,11-13; 9,27; 12,11; 1Mak 1,38.47.57; Mt 24,15; Mk 13,14 32 Tých, čo prestupujú zmluvu, ľstivo zvedie. No ľudia, ktorí poznajú svojho Boha, posilnia sa a budú konať. 33 Múdri z ľudu budú mnohých poúčať, ale za istý čas zaváhajú pre meč, oheň, zajatie a plienenie.11,33 Dan 12,3.10; 1Mak 1,44-45.55; 2,42-47.64; 3,3-9 34 Keď klesnú, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa k nim úlisne pripoja.11,34 1Mak 3,16-17; 2Mak 2,22 35 Aj niektorí z múdrych v skúške zneistejú pre triedenie a očistu medzi nimi až do konca čias, totiž do určeného času.11,35 Dan 8,17; 11,40; 12,4.9.10; Zj 7,14 36 Kráľ bude konať svojvoľne, bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha. Aj proti Bohu bohov bude hovoriť opovážlivé veci. Bude úspešný, až kým sa nedovŕši hnev, lebo sa splní to, čo bolo určené.11,36 Iz 10,25; Dan 7,25; 8,4; 11,3; 1Mak 1,25.43; 2Tes 2,3-4; Zj 13,5-6 37 Nebude sa starať o Boha svojich otcov. Ani miláčikovi žien11,37 Božstvá Tammúz alebo Adonis., ani nijakému inému bohu nebude prejavovať úctu, lebo sa bude vypínať nad všetkých. 38 Namiesto toho bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotmi boha pevností, boha, ktorého jeho otcovia nepoznali. 39 Zasadí sa za obrancov pevností. Ľud, ktorý uzná cudzieho boha, obdarí poctami. Dá im vládnuť nad mnohými a za odmenu im pridelí pôdu. 40 Na konci času sa stretne v boji s kráľom juhu, ale kráľ severu proti nemu vyrazí s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajov a preženie sa nimi ako povodeň.11,40 Dan 8,17; 11,35; 12,4.9 41 Príde aj do Nádhernej krajiny. Mnohé krajiny padnú. Z jeho ruky však uniknú Edóm, Moáb i poprední z Ammónčanov. 42 Rozprestrie svoju moc nad krajinami. Ani Egypt neunikne.11,42-43 1Mak 1,17-20 43 Bude spravovať zlaté a strieborné poklady a všetky vzácnosti Egypta. Aj Líbyjčania a Kúšijci za ním budú kráčať. 44 Keď ho vystrašia správy z východu a zo severu, vytiahne s veľkou zúrivosťou, aby zničil a vyhladil mnohých.11,44 2Mak 5,11-14 45 Osadí svoje kráľovské stany medzi morom a medzi nádherným svätým vrchom. Dôjde však k svojmu koncu a nik mu nepomôže.