Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Prísľub slávy nového chrámu

1 V druhom roku kráľa Dária,
1 dvadsiateho prvého dňa siedmeho mesiaca zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea takto:2,1 Lv 23,39-43 2 „Spýtaj sa judského miestodržiteľa Zerubbábela, Šealtíelovho syna, a veľkňaza Jošuu, Jocadákovho syna, a ostatného ľudu: 3 ‚Kto ostal medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič?2,3 Ezd 3,12 4 Vzmuž sa však teraz, Zerubbábel,‘ znie výrok Hospodina! ‚Vzmuž sa, veľkňaz Jošua, syn Jocadáka! Vzmuž sa, všetok ľud krajiny,‘ znie výrok Hospodina! ‚Pracujte, lebo ja som s vami,‘ znie výrok Hospodina zástupov:2,4-5 Zach 4,6 5 ‚Toto je zmluva, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami, nebojte sa!‘ 6 Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: ‚Bude to len o malú chvíľu a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou.2,6 Iz 13,13; Lk 21,11; Heb 12,26 7 Keď zatrasiem i všetkými národmi, prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou,‘ hovorí Hospodin zástupov.2,7 Iz 2,2; 60,6n; Mich 4,1; Zj 15,4 8 ‚Moje je striebro, moje je zlato,‘ znie výrok Hospodina zástupov.2,8 Jób 41,3; Iz 60,6

Prísľub Božieho požehnania

9 ‚Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca,‘ hovorí Hospodin zástupov, ‚a na tomto mieste budem udeľovať pokoj,‘ znie výrok Hospodina zástupov.“2,9 Nm 6,26; Zach 1,17; Jn 14,27; Flp 4,7
10 Dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, v druhom roku Dária, zaznelo slovo Hospodina prorokovi Aggeovi: 11 Takto hovorí Hospodin zástupov: „Vyžiadaj si od kňazov poučenie o takejto veci: 12 ‚Keby niekto v záhybe svojho rúcha niesol posvätené mäso a záhybom svojho rúcha by sa dotkol chleba, niečoho vareného, vína, oleja alebo akéhokoľvek pokrmu, či to bude potom posvätené?‘“ Kňazi odpovedali: „Nie!“2,12 Lv 6,20 13 Nato sa opýtal Aggeus: „Keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude potom poškvrnené?“ Kňazi odpovedali: „Bude poškvrnené.“2,13 Lv 22,4-7 14 Nato odpovedal Aggeus: „Takto je to aj s týmto ľudom a takto je to aj s týmto národom predo mnou,“ znie výrok Hospodina, „a takto je to aj s každým dielom ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené.2,14 Nm 19,22 15 Teraz však pozorujte, čo sa bude diať odo dneška a ďalej! Ako sa vám vodilo predtým, než bol položený kameň ku kameňu na Hospodinovom chráme? 16 Ak niekto prišiel k hŕbe obilia o dvadsiatich mericiach, bolo ich len desať. Ak niekto prišiel k lisu nabrať päťdesiat dieží, bolo ich len dvadsať.2,16 Ag 1,6 17 Bil som vás hrdzou a sneťou, krupobitím som bil prácu vašich rúk, ale ste sa neobrátili ku mne,“ znie výrok Hospodina.2,17 Am 4,9; Ag 1,11 18 „Nože pozorujte odo dneška a ďalej, od dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, teda odo dňa, keď bol položený základ Hospodinovho chrámu, pozorujte:2,18 Ezd 3,10

Prísľub Zerubbábelovi

19 Či je ešte zrno v sýpke? Veď ani vinič, ani figovník, ani granátovník, ani oliva ešte nerodia! Odo dneška budem požehnávať.“
20 Potom, dvadsiateho štvrtého dňa toho istého mesiaca, zaznelo po druhý raz slovo Hospodina k Aggeovi takto: 21 „Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubbábelovi: ‚Ja zatrasiem nebom i zemou,2,21 Heb 12,26 22 prevrátim kráľovské tróny, zničím silu pohanských kráľovstiev a prevrátim vozy aj ich jazdcov. Kone a ich jazdci sa zrútia, každý padne na meč druhého. 23 V ten deň,' znie výrok Hospodina zástupov, ‚vezmem ťa, služobník môj Zerubbábel, Šealtíelov syn,‘ znie výrok Hospodina, ‚a urobím ťa pečatným prsteňom, lebo som si teba vyvolil.‘ znie výrok Hospodina zástupov.“2,23 Jer 22,24
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk