Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. 3 Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, 4 odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam4,4 Gr. mýtom..4,4 2Tes 2,11; 1Tim 1,4; Tít 1,14 5 Ale ty buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia a dôsledne plň svoju službu. 6 Ja mám byť už obetovaný, nastal už čas môjho odchodu.4,6 Flp 2,17 7 Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.4,7 Sk 20,24; 1Kor 9,24; 1Tim 6,12; Heb 12,1 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.4,8 Múd 5,16; 1Kor 9,25; Jk 1,12; 1Pt 5,4; Zj 2,10

Osobné pokyny

9 Usiluj sa čím skôr prísť ku mne.
10 Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval terajší svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.4,10-11 Sk 12,12; 2Kor 8,23; Ga 2,3; Kol 4,10.14; Tít 1,4; Flm 24 11 Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe.4,11 Sk 12,12.25; 13,13; 15,37-39; Kol 4,10.14 12 Tychika som však poslal do Efezu.4,12-13 Sk 20,4.6; Kol 4,7 13 Keď prídeš, prines plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa. Prines aj knihy, najmä pergameny. 14 Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov.4,14 Ž 28,4 15 Aj ty sa ho chráň, lebo sa veľmi staval proti našim slovám. 16 Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. 17 Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovŕšená zvesť a aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva.4,17 Ž 22,22; Dan 6; 1Mak 2,60 18 Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Záverečné pozdravy

19 Pozdrav Prisku a Akvilu i Oneziforovu rodinu.4,19 Sk 18,2; 2Tim 1,16-17
20 Erastus zostal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte.4,20 Sk 19,22; 20,4; 21,19; Rim 16,23 21 Usiluj sa prísť pred zimou. Pozdravuje ťa Eubúlus a Pudens, Linus a Klaudia i všetci bratia. 22 Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.