Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

1 Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. 3 Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, 4 odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam. 5 Ale ty buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia a dôsledne plň svoju službu. 6 Ja mám byť už obetovaný, nastal už čas môjho odchodu. 7 Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.

Osobné pokyny

9 Usiluj sa čím skôr prísť ku mne.
10 Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval terajší svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. 11 Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. 12 Tychika som však poslal do Efezu. 13 Keď prídeš, prines plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa. Prines aj knihy, najmä pergameny. 14 Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. 15 Aj ty sa ho chráň, lebo sa veľmi staval proti našim slovám. 16 Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. 17 Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovŕšená zvesť a aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. 18 Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Záverečné pozdravy

19 Pozdrav Prisku a Akvilu i Oneziforovu rodinu.
20 Erastus zostal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte. 21 Usiluj sa prísť pred zimou. Pozdravuje ťa Eubúlus a Pudens, Linus a Klaudia i všetci bratia. 22 Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.