Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Dobrý vojak Ježiša Krista

1 Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi
2 a to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. 3 Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. 4 Kto bojuje, nemieša sa do záležitostí všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby. 5 A ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel. 6 Roľník, ktorý namáhavo pracuje, má ako prvý dostať podiel z úrody. 7 Rozmýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. 8 Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva, podľa môjho evanjelia, 9 pre ktoré znášam utrpenie a dokonca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané. 10 A tak všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu v Ježišovi Kristovi a večnú slávu. 11 Spoľahlivé je toto slovo: Ak sme spolu s ním zomreli, spolu s ním budeme aj žiť; 12 ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho zaprieme, aj on zaprie nás; 13 ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého.

Osvedčený pracovník

14 Toto pripomínaj a dôrazne ich varuj pred Bohom, aby sa nepúšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú.
15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti. 17 Ich slovo sa bude šíriť ako rakovina. Patria k nim Hymeneus a Filétus. 18 Oni zablúdili ďaleko od pravdy, keď hovoria, že zmŕtvychvstanie už bolo, a podvracajú vieru niektorých. 19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán poznal tých, čo sú jeho a „Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno.“ 20 Vo veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny slúžia na vznešený cieľ, druhé na všedný. 21 Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. 22 Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23 Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky, veď vieš, že vyvolávajú iba rozbroje. 24 Pánov služobník sa nemá hádať, ale má byť láskavý ku všetkým, schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. 25 Musí vedieť vľúdne naprávať odporcov; možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu 26 a unikli z diablovho osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu po vôli.